e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 27 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  Czy w przypadku dzierżawy nieruchomości na określony okres (np. 10 lat) wydzierżawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trakcie jej trwania, z różnych przyczyn określonych w umowie, np. zamiar sprzedaży nieruchomości, zmiany jej przeznaczenia, niepłacenia czynszu?

 • Przypomnienie o badaniach okresowych

  Czy pracownik, który wie, że zbliża się termin jego badań okresowych ma obowiązek przypomnieć o tym pracodawcy, jeśli ten nie kwapi się do wydania skierowania na takie badania?

 • Spis i zabezpieczenia spadku

  Odziedziczyłam spadek po zmarłym ojcu, (są to grunty, budynki gospodarcze dom oraz samochody) który obecnie jest we władaniu innych osób z którymi wcześniej ja nie utrzymywałam kontaktów. Oni tam pracują i zbierają plony. Jestem w trakcie przeprowadzania sprawy spadkowej. Czy powinnam zrobić (...)

 • Zawarcie ugody z bankiem

  Czy prawo bankowe obliguje jakimś przepisem banki do "chodzenia" na ugodę z dłużnikami, którzy choć częściowo, aby nie rosły odsetki, chcą się ułożyć? Czy to tylko i wyłącznie zależy od widzimisię pracownika bankowej windykacji?

 • Przeszukanie pomieszczeń

  Na jakiej podstawie prawnej przeprowadzane są kontrole w firmach (i u osób prywatnych w mieszkaniach) sprawdzające legalność posiadanego oprogramowania komputerowego? Kto ma prawo przeprowadzać kontrolę i jakimi dokumentami wykazać powinny się takie osoby? Jakie są konsekwencje odmowy dopuszczenia (...)

 • Przeszukanie pomieszczeń

  W jaki sposób można wnieść zażalenie i do kogo na postępowanie policji podczas przeszukania domu? Co to znaczy "uzasadnione przyczyny do przeszukania"? Czy policja powinna przedstawić powód tego przeszukania - fakt, że podejrzewa o kradzież jakiś rzeczy jest podstawą do przeszukania domu? (...)

 • Majątek osobisty obdarowanego małżonka

  Jeżeli jedno z małżonków dostaje w postaci darowizny nieruchomość, czy nieruchomość ta wchodzi w skład wspólnoty majątkowej czy pozostaje wyłączną własnością obdarowanego? Jak sytuacja wygląda w przypadku otrzymania nieruchomości przez jednego z małżonków w spadku?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1060 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2003 r. sygn. akt P 24/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1059 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 czerwca 2003 r. sygn. akt K 52/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1058 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1057 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Sądu Rejonowego w Wieliczce oraz zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1055 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1054 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1053 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1052 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania sieci służących do przekazywania informacji, do kontroli przekazów informacji oraz sposobu dokonywania, rejestracji, przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapisów z kontrolowanych przekazów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1051 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1050 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Poz. 1049 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu usprawiedliwiania niestawiennictwa oskarżonych, świadków i innych uczestników postępowania karnego z powodu choroby oraz sposobu wyznaczania lekarzy uprawnionych do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1048 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1047 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie kontyngentu taryfowego na przywóz pszenicy pochodzącej z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1046 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby

 • Dziennik Ustaw Poz. 1045 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Agencji Wywiadu informacji uzyskanych w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy, służby i instytucje państwowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1044 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określenia podmiotów właściwych do ustalania wysokości szkód, zawierania ugód oraz podejmowania innych decyzji dotyczących szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1043 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1042 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zatrudniania pracowników w kontyngentach policyjnych oraz ich wynagradzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1041 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie terminów, zakresu i trybu weryfikacji danych o ubezpieczonych oraz sposobu postępowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w razie stwierdzenia ich niezgodności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1040 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1039 z 2003

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1038 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt K 16/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1037 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 37/02

 • Dziennik Ustaw Poz. 1036 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 12/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1035 z 2003

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 czerwca 2003 r. sygn. akt SK 5/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1034 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru cywilnych statków powietrznych oraz znaków i napisów na statkach powietrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1033 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wysokości środków własnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank działalności maklerskiej w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wielkości własnych domu maklerskiego w zależności od rozmiarów wykonywanej działalności oraz maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do środków własnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 2003

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1030 z 2003

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 2003

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy zmieniającej ustawę o zawodach pielęgniarki i położnej