e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Czerwiec 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1075 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1074 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1073 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1072 z 2003

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

 • Dziennik Ustaw Poz. 1071 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie wyodrębnienia akcji i udziałów stanowiących własność Skarbu Państwa do zasobu majątkowego przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1070 z 2003

  Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Prawa telekomunikacyjne oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1069 z 2003

  Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1068 z 2003

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 1067 z 2003

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chile w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Santiago de Chile dnia 10 marca 2000 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1066 z 2003

  Ustawa z dnia 8 maja 2003 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Libańską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Bejrucie dnia 26 lipca 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1065 z 2003

  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o ratyfikacji Konwencji Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1064 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1063 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1062 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Wynalazczości", jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

 • Monitor Polski Poz. 464 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 463 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych

 • Monitor Polski Poz. 462 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uznania rejonu działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych za strefę działań wojennych

 • Monitor Polski Poz. 461 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 460 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 459 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2003 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 458 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wykazu nawozów, które można wprowadzać do obrotu

 • Monitor Polski Poz. 457 z 2003

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Poz. 456 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędu

 • Monitor Polski Poz. 455 z 2003

  Zarządzenie Nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 454 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 453 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 452 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2003 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 451 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 450 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 449 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 448 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 447 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 446 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 445 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 444 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2002 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 443 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2003 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Poz. 442 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2003 r. uchylające postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji sił sojuszniczych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Republice Turcji

 • Monitor Polski Poz. 441 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-13-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 440 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-12-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 439 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2003 r. nr 113-11-03 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 438 z 2003

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia obowiązku wizowego dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej podróżujących do Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Monitor Polski Poz. 437 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie łamania praw człowieka i prawa międzynarodowego przez władze Republiki Kuby

 • Monitor Polski Poz. 436 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wyrażenia Radzie Ministrów wotum zaufania

 • Monitor Polski Poz. 435 z 2003

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za 2002 r.