e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Wrzesień 2003

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Hipoteka kaucyjna a przymusowa

  Jaka jest różnica przy egzekucji między hipoteką przymusową a hipoteką przymusową kaucyjną. Co można zrobić z hipoteką przymusową kaucyjną, jeżeli jeszcze nie mam tytułu wykonawczego, ponieważ dłużnik wniósł zarzuty do nakazu i będzie całą sprawę przedłużał aż do apelacji.

 • Prawo małżonki do renty rodzinnej

  Małżeństwo zawarło intercyzę. Żona nie posiada dochodów, od których płaci się składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (umowy o dzieło). Czy mąż może ją zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny? Czy będzie miała prawo do ewentualnej renty po mężu?

 • Adwokat z urzędu-poinformowanie strony

  W jakim terminie przed wyznaczoną sprawą Sąd powinien poinformować stronę o wyznaczeniu lub niewyznaczeniu adwokata z urzędu?

 • Odprawa pośmiertna

  W związku ze śmiercią naszego pracownika wynagrodzenie po zmarłym oraz odprawę pośmiertną otrzyma syn. Jakie dokumenty musi złożyć, aby zakład mógł dokonać takiej wypłaty?

 • Opiekun prawny rodzica - formalności

  Jakich należy dokonać formalności, aby uzyskać prawo do zostania opiekunem prawnym ojca? Jest na to zgoda ojca. Jakie obowiązki przyjmuje na siebie oraz jakimi uprawnieniami dysponuje opiekun prawny osoby starszej?

 • Zaskarżenie wyroku podwyższającego alimenty

  Proszę o informację czy w sytuacji, gdy wydano wyrok podwyższający alimenty przysługuje mi apelacja czy odwołanie i w jakim terminie?

 • Przedłużenie urlopu wychowawczego

  Czy w każdej chwili mogę przedłużyć sobie urlop wychowawczy i pracodawca musi się na to zgodzić?

 • Oskarżyciel posiłkowy a prywatny

  Czy stanowisko oskarżyciela posiłkowego występuje zarówno w sprawie z oskarżenia publicznego jak i z oskarżenia prywatnego? Jakie korzyści odniesie oskarżyciel z wystąpienia również w sprawie karnej - jako oskarżyciel posiłkowy? Czy warto nim być w sprawie?

 • Właściwość sądu w procesie o eksmisję

  Jeżeli przeciwko tej samej oskarżonej toczą się dwie sprawy sądowe: z art. 190 par. 1 oraz z oskarżenia prywatnego z art. 217, 159, z art. 212, 216, i inne (sprawa skierowana na rozprawę główną) - oskarżony nie zgłasza się na żadne wezwania - czy do którejś z tych spraw może włączyć (...)

 • Naruszenie miru domowego

  Czy jeśli jest umowa najmu, teren jest ogrodzony, czy osoba nie zameldowana, nie zamieszkująca ma prawo wchodzić na teren innego najemcy pod jakimkolwiek pretekstem, np. po wodę? Co to jest mir/ naruszenie miru...? Jaka jest podstawa prawna?

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy a urlop wychowawczy

  Według nowej ustawy, będąc na urlopie wychowawczym, mogę poprosić swojego pracodawcę o obniżenie mi wymiaru pracy do 1/2 etatu. Czy mogę to zrobić w każdej chwili będęc na urlopie wychowawczym? Czy pracując nie tracę wtedy prawa do urlopu wychowawczego? Czy również wtedy jestem tak samo (...)

 • Kwalifikacja prawna wykroczenia

  Na jakie ustawy, paragrafy itd. można się powołać w piśmie, oprócz Uchwały Rady Miasta, jeżeli ktoś robi w budynku Zoo: chów kotów, psów, zanieczyszczanie, dewastacja, chuligaństwo, itd.?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1607 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na wykonanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki pielęgniarek i położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1606 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek, położnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1605 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1604 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1603 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2003 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1602 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1601 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1600 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1599 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 września 2003 r. w sprawie wzorów wniosku o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji

 • Dziennik Ustaw Poz. 1598 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1597 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2003 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od należności celnych przywozowych przy przywozie tych towarów na polski obszar celny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1596 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 2003 r. z dnia 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1595 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Kamiennej Górze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1594 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1593 z 2003

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2003 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2003

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1591 z 2003

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1590 z 2003

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1589 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1588 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1587 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1586 z 2003

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 2003 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu płatniczego należności z tytułu składek, do których poboru zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • Monitor Polski Poz. 661 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2003 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 660 z 2003

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 9 września 2003 r. w sprawie wzorców jednostek miar spełniających warunki określone dla państwowych wzorców jednostek miar

 • Monitor Polski Poz. 659 z 2003

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 31 października 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 658 z 2003

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2000 r. w sprawie nałożenia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejścia cła antydumpingowego ustanowionego decyzją Ministra Gospodarki z dnia 26 października 1998 r.

 • Monitor Polski Poz. 657 z 2003

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 20 zł i 200 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 656 z 2003

  Zarządzenie Nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zasad, zakresu i trybu współdziałania oraz szczegółowego rozdziału kompetencji pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu i Wojskowe Służby Informacyjne

 • Monitor Polski Poz. 655 z 2003

  Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji

 • Monitor Polski Poz. 654 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 653 z 2003

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o nadaniu odznaczeń