Archiwum 27 Styczeń 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Nakaz zapłaty w sprawie odszkodowania

  Czy można uzyskać rozstrzygnięcie w postępowaniu nakazowym, przedkładając następujące dokumenty: 1) polisę ubezpieczeniową wraz z ogólnymi warunkami, 2) postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa z powodu nie wykrycia sprawcy kradzieży z włamaniem 3) listę skradzionego w wyniku (...)

 • Utajnienie danych osobowych pokrzywdzonych

  Czy pokrzywdzeni na sprawie sądowej mogą wnieść o nieujawnianie ich danych osobowych w obecności oskarżonych i ich świadków. Czy tu ma zastosowanie m.in. ustawa o ochronie danych osobowych?

 • Odpowiedzialność za długi spółdzielni

  Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, a nie ja bezpośrednio (opłata za wywóz śmieci, opłata za ogrzewanie itp). Ja tylko (...)

 • Zbycie spadku

  Jestem spadkobiercą testamentowym. W sytuacji, kiedy złożę przed notariuszem oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, będę mogła od razu zawrzeć notarialną umowę o nieodpłatnym zbyciu spadku ze spadkobiercami ustawowymi na ich rzecz? Czy konieczne jest postępowanie (...)

 • Dowód wpłaty od spółdzielni

  Rok temu kupiłem mieszkanie, tzn. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Wiadomo, że musiałem złożyć wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Zostałem przyjęty i musiałem zapłacić za członkostwo (wpisowe + udział). Dowód wpłaty (kwit) zgubiłem. Jeśli w spółdzielni (...)

 • Opłaty za ujawnienie prawa własności w KW

  Czy ze złożeniem do sądu wieczystoksięgowego wniosku w sprawie ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej wiążą się jakieś opłaty? Jestem spadkobiercą nieruchomości.

 • Egzekucja gdy adres dłużnika jest nieznany

  Mam złożyć wniosek o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych. Jeśli nie wiem gdzie mieszka dłużnik, to gdzie powinnam złożyć taki wniosek?

 • Maksymalna kwota egzekucji z emerytury

  W jakiej wysokości może zostać zajęta przez komornika emerytura celem pokrycia należności innych niż alimentacyjne?

Artykuły i poradniki

 • Organizacje pożytku publicznego - sposób na zmniejszenie podatku

  Znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych dała podatnikom możliwość obniżenia należnego fiskusowi podatku poprzez odliczenie od kwoty należnego podatku dokonanych wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jest to niespotykany dotychczas w naszym kraju sposób na obniżenie (...)

 • Jakie postanowienia może zawierać testament?

  Testament jest czynnością ściśle sformalizowaną, co oznacza, iż na jego treść mogą składać się jedynie oznaczone, konkretne postanowienia. Wszelkie inne, nie wypływające z przepisów ustawy bądź nie zakotwiczone w orzecznictwie lub doktrynie, nie wywrą żadnego skutku w sferze (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 101 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. sygn. akt SK 26/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 100 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom artystycznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 99 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przyrządów pomiarowych, które są naprawiane lub instalowane wyłącznie przez upoważnionych przedsiębiorców, oraz stawianych tym przedsiębiorcom wymagań

 • Dziennik Ustaw Poz. 98 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przeterminowanych wyborów do Rady Miejskiej oraz burmistrz Dobrej w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 97 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 96 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 95 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 94 z 2004

  Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2004

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 79 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 78 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 77 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 76 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 75 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 74 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 73 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 72 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 71 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 70 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 67 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2003 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 65 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2004

  Decyzja Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 stycznia 2004 r. utrzymująca w mocy decyzję Ministra Gospodarki z dnia 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty celnej dodatkowej w związku z nadmiernym przywozem niektórych rodzajów obuwia pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2003 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. nr 113-2-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 stycznia 2004 r. nr 113-1-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2004

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2004

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie uczczenia pamięci Witolda Lutosławskiego w 10. rocznicę Jego śmierci

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 53 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 52 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie ogłoszenia roku 2004 rokiem generała Stefana Roweckiego

NA SKÓTY