e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 28 Październik 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wystawienie faktury do zawartej umowy

  Przez rok użytkowałam Internet, na który to czas (12 miesięcy) podpisałam z usługodawcą umowę. W czasie trwania umowy wynikły problemy z płatnością za usługę - usługodawca nie przysyłał mi comiesięcznych faktur ani za użytkowanie ani faktury za modem. Po moich wielokrotnych przypomnieniach (...)

 • Konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa

  Prowadzę działaność handlową (sklep) jako osoba fizyczna, opodatkowaną na zasadach ogólnych, jestem też płatnikiem podatku VAT. Oczywiście posiadam kasę rejestrującą. Z dniem 1 stycznia 2005 r. chciałabym przekazać firmę córce w formie darowizny. Niestety, zupełnie nie wiem z jakimi (...)

 • Zajęcie wierzytelności dłużnika przez komornika

  Bank udzielił kredytu, którego zabezpieczeniem jest - między innymi - cesja wierzytelności z umowy świadczonych usług. Kredyt jest obsługiwany w rachunku bieżącym, w związku z czym wpłaty w tytuły cesji na ten rachunek zmniejszają zadłużenie wobec banku. Czy skuteczne jest zajęcie także (...)

 • Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej

  Czy istnieje konieczność zmiany wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, której dwie osoby były przed ślubem właścicielami w częściach ułamkowych (po 1/2), a po ślubie na podstawie małżeńskiej umowy majątkowej przeniosły tą nieruchomość do majątku wspólnego? Ile ewentualne kosztuje (...)

 • Obliczanie terminu do odwołania się od mandatu

  Otrzymałem mandat, od którego zgodnie z informacją mogłem odwołać się w terminie siedmiu dni. Proszę o odpowiedź, czy dotyczy to siedmiu dni roboczych, czy siedmiu dni kalendarzowych (w trakcie biegu terminu był tzw. długi weekend). Jakie przepisy regulują długość tego terminu (dni robocze (...)

 • Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

  Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna mieć jakąś legitymację? Czego prócz dokumentów typowo pracowniczych (akta osobowe, listy (...)

 • Oznaczenie spółki jawnej

  Czy dwóch wspólników zakładających spółkę jawną może ją nazwać alfa, kowalski i wiśniewski sp. j.? Czy alfa, kowalski i spółka? A może alfa, kowalski i wspólnicy?

 • Właściwość sądu w postępowaniu o rozwód

  Oboje z żoną żyjemy od około 20 lat w Niemczech. Pobraliśmy się w Polsce. Aktualnie żona chce się ze mnę rozwieść. Oboje jesteśmy obywatelami Polski. Gdzie i w jakiej formie należy złożyć wniosek o rozwód? Jakiemu prawu podlega ten rozwód?

 • Obliczanie zasiłku macierzyńskiego

  W umowie o pracę mam 2000 zł płacy zasadniczej miesięcznej, do tego 450 zł premii stałej. Jak powinno być obliczone wynagrodzenie za nadgodziny? Czy premia stała wchodzi do podstawy obliczenia wynagrodzenia za nadgodziny?

 • Pozew o ochronę posiadania

  Zarządca sąsiedniej nieruchomości zarządza budynkiem, który został wydzielony wyłącznie po obrysie. Obecnie przeprowadza różnego rodzaju remonty korzystając bez mojej zgody albo nawet zawiadomienia z mojej działki. Na jakiekolwiek uwagi z mojej strony nie ma żadnych pozytywnych reakcji. (...)

 • Ustalenie liczby pracowników a ZFŚS

  Nasza jednostka co roku zatrudnia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych lub publicznych. W zależności od potrzeb, umowy z tymi pracownikami zawierane są na okresy 3-miesięczne, 6-miesięczne i dłuższe. Czy zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.1994 (...)

 • Obciążenie nieruchomości służebnością mediów

  Dostałam od ZE warunki przyłączenia do sieci wraz z ich umową, którą muszę wypełnić i podpisać. W tej umowie jest jednak zapis, z którym zupełnie się nie zgadzam a brzmi on tak:"W celu zabezpieczenia dostępu Podmiot Przyłączeniowy ustanawia na rzecz ZE bezterminowe i nieodpłatne ograniczone (...)

 • Wniosek spadkobiercy o zasiedzenie

  Czy spadkobierca może wystąpić z wnioskiem do sądu, że spadkodawca nabył tytuł własności do nieruchomości przez zasiedzenie?

 • Nowelizacja przepisów o docieplaniu budynku

  Czy w związku ze zmianą przepisów prawa budowlanego od maja br. w szczególności przepisów dotyczących zgłoszenia budowlanego, rozpoczęte prace budowlane polegające na dociepleniu budynku przed wejściem w życie tych zmian, może być kontynuowane bez zgłoszenia budowlanego, czy też aby je (...)

 • Potrącenie z rachunku bankowego dłużnika

  Czy bank może dokonać potrącenia z rachunku bankowego swojego dłużnika wymagalnej należności, pomimo zajęcia rachunku bankowego przez komornika? Wierzytelność banku była wymagalna przed zajęciem przez komornika rachunku a środki na rachunek wpłynęły już po tym zajęciu. Czy komornik (...)

 • Wskazanie przyczyny wypowiedzenia

  Pracownik jest zatrudniony na czas określony powyżej 6 miesięcy z klauzulą umożliwiajacą 2 tygodniowe wypowiedzenie umowy o pracę. Czy przy takim wypowiedzeniu należy podać powód, czy też nie jest wymagane podanie żadnej przyczyny?

 • Zmiana warunków zawartej umowy najmu

  W umowie najmu lokalu użytkowego, zawartej na czas nieokreślony w 1996 r., jest zapis, że ceny za wynajem m2 powierzchni mogą być zmienione dwa razy do roku, jeśli wskaźnik wzrostu cen (ogłaszany przez GUS) przekroczy poziom inflacji. Teraz wynajmujący chce zmienić ten zapis (aneksem do umowy (...)

 • Udokumentowanie zapłacenia podatku przed bankiem

  Czy bank może żądać od osoby na rzecz której został dokonany zapis na wypadek śmierci dyponowania lokatą czy zgromadzonymi środkami na rachunku zaświadczenia z urzędu skarbowego o opłaceniu należnych podaktów z tego tytułu? Jak wygląda sprawa opodatkowania takich zapisów, kiedy powstaje (...)

 • Obowiązki pracownicze kierownika zakładu pracy

  Jakie obowiązki z mocy prawa ciążą na kierowniku zakładu i powinny zostać ujęte w zakresie jego obowiązków?

 • Hipoteczne zabezpieczenie pożyczki

  Chcę zaciągnąć pożyczkę hipoteczną. Właścicielami nieruchomości przeznaczonej pod hipotekę są moi rodzice. Czy będą oni musieli przed notariuszem złożyć oświadczenie o zgodzie na wpis hipoteki? Jeżeli tak, to z jaką wiąże się to opłatą notarialną? Jakie będą opłaty sądowe (...)

 • Wyjaśnienie do korekty deklaracji

  Jakie informacje należy przedstawić w wyjaśnieniu składanym do urzędu skarbowego w związku ze składaną korektą deklaracji VAT (wiąże się ona z koniecznością dopłaty podatku w związku z korektą faktury zakupu). Korekta składana jest kilka miesięcy po terminie otrzymania faktury korygującej.

 • Przedawnienie roszczenia o wypłatę premii

  Po dokładnym przeczytaniu regulaminu wynagradzania, zorientowałam się, że kadrowa w mojej firmie niesłusznie nie naliczyła mi za jeden miesiąc premii. Tym sposobem w jednym miesiącu nie otrzymałam połowy wynagrodzenia jakie należało mi się zgodnie z przepisami. Było to trzy miesiące temu. (...)

 • Opodatkowanie usług związanych ze sportem

  Jeździecki Klub Sportowy organizuje zawody konne. Uczestnikom zapewnia się odpłatnie boksy i stanowiska dla koni. Inne opłaty to: startowe dotyczące uczestnictwa w poszczególnych konkursach, bądź tzw. wpisowe dotyczące całości zawodów (rodzaj opłat zależy od rangi zawodów). Dodatkowo klub (...)

 • Niewykonanie warunków umowy sprzedaży

  Moja firma zawarła z drugą firmą umowę kupna samochodu. Umowa została zawarta w trybie zapytania o cenę w wyniku zamówienia publicznego. W umowie został określony termin dostawy samochodu. Firma sprzedająca terminu nie dotrzymała, tłumacząc to różnymi czynnikami - fakt,że samochodu nie (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2349 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wzorów sprawozdań sporządzanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2348 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 października 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2347 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy na szkolenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 2346 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 września 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania kobietom pomocy de minimis na podjęcie własnej działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2345 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1778 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/3/2004 z dnia 29 września 2004 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Portugalię do zastosowania środka stanowiącego odstępstwo od art. 21 ust. 1 lit. a) i art. 22 szóstej dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Włochy do zastosowania środka ustanawiającego odstępstwo od art. 2 ust. 1 Szóstej Dyrektywy 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 21 października 2004 r. upoważniająca Wielką Brytanię do wprowadzenia środka specjalnego stanowiącego odstępstwo od art. 11 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie mianowania nowych członków Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1865/2004 z dnia 27 października 2004 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w odniesieniu do wniosków złożonych w czasie pierwszych dziesięciu dni roboczych października 2004 r. w zastosowaniu rozporządzenia (WE) nr 327/98

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1864/2004 z dnia 26 października 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi na grzyby zakonserwowane przywożone z państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1863/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową dla pieczarek hodowlanych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1862/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normę handlową mającą zastosowanie do arbuzów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1861/2004 z dnia 26 października 2004 r. ustanawiające normy handlowe w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1860/2004 z dnia 6 października 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1859/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w październiku 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1858/2004 z dnia 27 października 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw