e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Marzec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może od września?

 • Egzekucja alimentów od bezrobotnego

  Mam zasądzone 300 zł alimentów. Jeżeli jestem bezrobotny i wpłacam (wspierany przez matkę) drobne kwoty np. 60 zł, to czy pomimo tego, że dług jednak rośnie - komornik może zająć mieszkanie własnościowe? Czy przy długach alimentacyjnych, komornik ma prawo zająć mieszkanie, przy jakich (...)

 • Przedawnienia długów

  Spółka z o.o. ma w swoich księgach należności od szpitali z lat 1998-2000. Jak powinna stosować w tym przypadku art. 118 k.c. dotyczący przedawnień i co może przerwać bieg przedawnienia?

 • Zmiana postanowienia o nabyciu spadku

  Na początku lat dziewięćdziesiątych zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe na podstawie testamentu notarialnego. Na zawiadomieniu spadkobiercy ustawowego podrobiono podpis odbierającego zawiadomienie o postępowaniu spadkowym - zawinił doręczyciel. W czasie sprawy skłamano pod przysięgą, (...)

 • Sprawozdanie z zarządu nieruchomością

  Jak napisać sprawozdanie ze swych czynności oraz udokumentowanego sprawozdania rachunkowego w sprawie o egzekucję z nieruchomości? Czy są dostępne wzory takich sprawozdań? Jestem dłużnikiem. Sąd nadał klauzulę wykonalności na moją żonę. Mieszkanie jest spółdzielcze własnościowe. Mam (...)

Artykuły i poradniki

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 284 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód

 • Dziennik Ustaw Poz. 283 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie usuwania pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 282 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się mątwika ziemniaczanego i mątwika agresywnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 281 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki

 • Dziennik Ustaw Poz. 280 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt, które mogą być stosowane w żywieniu zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 279 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek

 • Dziennik Ustaw Poz. 278 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu udzielania kredytów preferencyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 277 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 276 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowania w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne

 • Monitor Polski Poz. 181 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 180 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 179 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 178 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2004

  Zarządzenie Nr 20 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2004

  Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 170 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2003 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 169 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy śmierci hm. Floriana Marciniaka Naczelnika Szarych Szeregów

 • Monitor Polski Poz. 168 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Macieja Rataja