e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składniki majątku wspólnego

  Jestem po rozwodzie. Żona żąda podziału majątku. Jednym z elementów żądań jest uznanie jako majątku wspólnego kwoty pieniędzy zgromadzonych na rachunku bankowym (saldo konta, na podstawie wydruku ), z okresu 9 miesięcy przed uzyskaniem rozwodu (3 miesiące przed wniesiem sprawy rozwodowej). (...)

 • Prawomocność postanowienia

  Po jakim czasie postanowienie sądu staje się prawomocne?

 • Nabycie na licytacji przez dwie osoby

  Czy dwie osoby fizyczne mogą dokonać zakupu nieruchomości (po 50% udziałów) podczas licytacji sądowej (komorniczej)?

 • Czas pracy kierowców

  Czy firma nie zajmująca się zarobkowym transportem drogowym (np. hurtownia używająca pojazdów drogowych - o ładowności powyżej i poniżej 3,5 tony - do dostarczenia towaru i tylko do tego) ma jakieś dodatkowe obowiązki w zakresie ewidencji czasu pracy kierowców? Czy taka firma musi prowadzić (...)

 • Zasady wypełniania wniosków do KRS-u

  Błędy w formularzach składanych do KRS mogą drogo kosztować przedsiębiorców. Brak jest na nich m.in. objaśnienia w ilu egzemplarzach należy np. składać załączniki do formularza KRS Z 30 i czy jeżeli mają być np. dwa, to czy muszą to być oryginały czy kopie i jak potwierdzone. Ponadto (...)

 • Postępowanie sprawdzające-ochrona informacji

  Z treści art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz. 95 z późn. zm.) wynika, że postępowanie sprawdzające wobec osoby, która nie uzyskała poświadczenia bezpieczeństwa, można przeprowadzić najwcześniej po roku od daty odmowy wydania (...)

 • Zasady wypłaty świadczeń z ZFŚS

  Jeśli nauczyciel pracuje w trzech szkołach - łącznie 1,5 etatu, to czy w każdej z tych szkół jest uprawniony do otrzymywania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w takiej wysokości jak zatrudnieni na pełnym etacie? Jeśli w jednej szkole pracuje małżeństwo to czy obojgu (...)

 • Zawarcie ugody z wierzycielem

  W 2000 roku byłem wspólnikiem w spółce cywilnej. Pod koniec 2000 roku wystąpiłem ze spółki, ale pozostały zobowiązania. Teraz od dwóch lat prowadzę samodzielnie działalność gospodarczą. Wierzyciele domagają się spłaty zobowiązań, ale nie mogą skontaktować się z pozostałymi byłymi (...)

 • Odwołanie się od wyroku sądu pracy I instancji

  Postępowanie toczy się przed Sądem Pracy. Załóżmy, że kończy się wyrokiem niekorzystnym dla pracownika (powoda). Powód zamierza odwołać się do II instancji. W jaki sposób poprosić Sąd o uzasadnienie wyroku? Czy w ogóle uzasadnienie wyroku jest warunkiem przyjęcia odwołania w II instancji? (...)

 • Osoba prawna jako syndyk masy upadłości

  Czy osoba prawna może być syndykiem masy upadłościowej? Czy istnieją ważne orzeczenia sądowe w tym zakresie?

Artykuły i poradniki

 • Czy ktoś kontroluje działania twojej spółdzielni?

  Spółdzielnia jako dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób, może pełnić różne, doniosłe społecznie funkcje. Aby zapewnić skuteczność osiągania tych różnych celów, koniecznym jest prowadzenie działalności gospodarczej w interesie swoich członków. Działalność gospodarcza (...)

 • W jaki sposób powstaje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego?

  Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest jedną z możliwych prawnych konstrukcji, które pozwalają zajmować lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej. Spośród wszystkich innych form spółdzielczych praw do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 584 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie struktury organizacyjnej Biura Nasiennictwa Leśnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 583 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 582 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 581 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych warunków jego zwrotu, a także sposobu postępowania w przypadku wystąpienia zbiegu uprawnień do jego otrzymania

 • Dziennik Ustaw Poz. 580 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 579 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 578 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ekstraktów kawy i ekstraktów cykorii

 • Dziennik Ustaw Poz. 577 z 2004

  Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 576 z 2004

  Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 575 z 2004

  Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o izbach morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 574 z 2004

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie

 • Dziennik Ustaw Poz. 573 z 2004

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 572 z 2004

  Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych