e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Osobowość prawna Wojskowego Koła Łowieckiego

  Czy Wojskowe Koło Łowieckie może być ustawowo uznane za osobę prawną?

 • Brak warunków zabudowy

  Czy można dołączyć do wniosku o wydanie decyzji na budowę jakiś inny dokument zamiast decyzji o warunkach zabudowy, z którą obecnie jest duży problem?

 • Egzekucja-ponowne oszacowanie nieruchomości

  Dłużnik złożył skargę na oszacowanie nieruchomości dzień przed jej licytacją komorniczą (rok po uprawomocnieniu się oszacowania). Sędzia nadzorujący licytację odwołał licytację motywując decyzję koniecznością rozpoznania skargi. Czy miał do tego prawo?

 • Pełnomocnictwo w sprawie rozwodowej

  Nie mogę być obecny na sprawie rozwodowej. Czy podczas tej sprawy może reprezentować mnie pełnomocnik i kto może nim być (wyłączając adwokata)?

 • Ustanie członkostwa w spółdzielni

  Ogłoszona była licytacja komornicza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika. Przed licytacją Spółdzielnia podjęła uchwalę o pozbawieniu członkostwa dłużnika. Czy będzie to miało jakiś wpływ na przeprowadzenie tej licytacji?

 • Wymagania dla doradców finansowych

  Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe?

 • Umowa sprzedaży nieruchomości z pełnomocnikiem

  Jakie powinnam zachować środki ostrożności jeśli do umowy sprzedaży staje pełnomocnik zbywcy nieruchomości, okazujący notarialne pełnomocnictwo, w którym mocodawca upoważnia Go do sprzedaży całej nieruchomości za cenę i na warunkach pełnomocnika; do odbioru i kwitowania odbioru ceny (...)

 • Okres rękojmi w umowie o dzieło

  W SIWZ na wykonanie systemu telewizji użytkowej zamawiający żąda udzielenia przez wykonawcę \"gwarancji na przedmiot umowy na okres co najmniej 36 miesięcy oraz rękojmi na przedmiot umowy, co najmniej 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym\". Czy dopuszczalne jest (...)

 • Ustanowienie służebności-dostęp do drogi

  Byłem właścicielem 0,6 ha gruntów rolnych. W 2002 dokupiłem w tej samej gminie 1ha i utworzyłem nowe gospodarstwo rolne. Mam razem 1,6 ha. Na zakupionej działce 1 ha w momencie zakupu istniała dzika droga. Zrobili ją okoliczni mieszkańcy, którzy nabywali wcześniej inne działki (dzisiaj już (...)

 • Przeszukanie i zabezpieczenie komputera

  W jaki sposób mogę się uchronić przed kontrolą? Co się stanie jeśli skonstruuję tak, żeby uruchomić system operacyjny np. Windows, będzie trzeba wprowadzić kod, a w razie kontroli ja powiem że kodu nie znam bo zapomniałem? Albo w zbiegu okoliczności będę miał w czasie kontroli awarię (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 595 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu pobierania próbek

 • Dziennik Ustaw Poz. 594 z 2004

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 593 z 2004

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 592 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt SK 14/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 591 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2004 r. sygn. akt K 32/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 590 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 589 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu środków żywienia zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 588 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać gazomierze oraz przeliczniki do gazomierzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 587 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 586 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 585 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów

 • Monitor Polski Poz. 299 z 2004

  Komunikat Nr 4/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 298 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 297 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Poz. 296 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 295 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych: w Sądzie Okręgowym w Warszawie oraz w sądach rejonowych w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie

 • Monitor Polski Poz. 294 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społeczneji z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentów taryfowych

 • Monitor Polski Poz. 293 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 292 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wykazu szkół i placówek o znaczeniu regionalnym, które zostały przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. do prowadzenia przez samorządy województw, według stanu na dzień 1 września 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 291 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie umorzenia postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny cementu pochodzącego z Republiki Białorusi

 • Monitor Polski Poz. 290 z 2004

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie regulaminu Rady Polityki Pieniężnej

 • Monitor Polski Poz. 289 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty do głosowania w obwodach utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 288 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania, w trakcie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 287 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 286 z 2004

  Porozumienie z dnia 30 czerwca 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.