Archiwum 21 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zbycie przedsiębiorstwa

  Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Czy istnieje możliwość, żeby tą firmę "przepisać" na inną osobę (mojego męża), tak aby przejął wszelkie zobowiązania (włącznie z zadłużeniami) oraz pożytki wynikające z istnienia tej firmy, tj. jej staż, zawarte umowy. Czy (...)

 • Alimenty- natychmiastowa wykonalność

  Cztery miesiące temu został orzeczony wyrok w sprawie rozwodowej, w którym podwyższono alimenty na nieletnie dziecko, zasądzone na czas trwania procesu, z kwoty 500zł na 600 zł. W trakcie ogłoszenia wyroku sędzia oświadczył, że w kwestii alimentów zostanie nadana klauzula natychmiastowej (...)

 • Odroczenie posiedzenia sądu

  W jakich sytuacjach sąd odracza postępowanie spadkowe?

 • Dzierżawa nieruchomości a nakłady

  10 lat temu na dzierżawionym gruncie rozpocząłem działalność gosp.związaną ze sprzedażą auto-gazu. Dokładniej, jest to stacja auto-gazu, wzniesiona bez pozwolenia na budowę. Wobec tego, że jest to sprawa przedawniona, nadal mogłem w tym miejscu posiadać stację. Wydzierżawiający stwierdził, (...)

 • Taksa notarialna za poświadczenie podpisu

  Ile wynosi opłata notarialna za potwierdzenie pełnomocnictwa do udziału w licytacji nieruchomości? Czy takie pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie na daną licytację, czy też może być to pełnomocnictwo stałe?

 • Kurator dla doręczeń

  Spadkobierca - jeden z wielu - jest za granicą na stałe. List z sądu - na ostatni wiadomy jego adres zamieszkania - wraca do sądu. Jakie opcje ma sąd, aby prowadzić dalej sprawę spadkową? Jakie rzeczy bierze sąd pod uwagę przy wyborze takich opcji?

 • Ochrona przed wpisem do rejestru dłużników

  Mam chwilowy problem finansowy. Nie udało mi się dogadać z jednym z dostawców i sprawa trafiła do sądu, a następnie do egzekucji komorniczej. Komornik prowadzący sprawę też nie ma chęci do rozłożenia zadłużenia na raty. Zadłużenie to jednak mogę spłacić w ciągu ok. 2-3 miesięcy (...)

 • Zmiana przedmiotu najmu a zmiana umowy najmu

  Firma wynajmuje dwa budynki produkcyjne. Jeden z tych budynków jest przeznaczony do rozbiórki. Właściciel posesji dobudował do budynku, który pozostanie, halę produkcyjną (w formie rozbudowy istniejącego budynku), którą chce wynająć firmie w miejsce budynku, który zostanie wyburzony. Każdy (...)

 • Poddzierżawa dzierżawionego gruntu

  Czy mając umowę dzierżawy gruntu pod określoną działalność gospodarczą mogę wydzierżawić innej osobie taki grunt? W umowie dzierżawy nie ma wzmianki o zakazie poddzierżawy osobom trzecim, wobec tego czy jest taka możliwość, abym mógł wydzierżawić taki grunt mojej żonie? Oboje mamy (...)

 • Palenie papierosów w miejscu pracy

  Mój problem polega na tym, że pracuję z moim pracodawcą w jednym pomieszczeniu. Mój szef jest osobą palącą i dziwię się jego postawie, gdyż nie zwracając uwagi, że przyjmuję w naszym biurze klientów "obsmradza" i zadymia pomieszczenie publiczne. Czy mój kierownik ma prawo narażać mnie (...)

 • Niespłacenie kredytu a przywłaszczenie mienia

  Czy z powodu zaciągniętego i niespłaconego kredytu w banku można zostać oskarżonym z art. 284 par. 2 KK? Jaka grozi za to kara - kredyt 10 tys. zł

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 654 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielania zakładom ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, oraz sposobu ustalania wysokości opłat za udzielenie tych informacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 653 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Katolickiemu Centrum Edukacji Młodzieży "Kana"

 • Dziennik Ustaw Poz. 652 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dokumentowania uprawnień do zasiłków pogrzebowych oraz warunków i trybu pokrywania kosztów pogrzebu żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 651 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru pisemnego imiennego upoważnienia żołnierza Wojskowych Służb Informacyjnych stanowiącego podstawę udostępniania danych osobowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 650 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie nagród za odkrycie lub znalezienie zabytków archeologicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 649 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

 • Dziennik Ustaw Poz. 648 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla biokomponentów - bioetanolu oraz metod badań jakości biokomponentów - bioetanolu

 • Dziennik Ustaw Poz. 647 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wysokości i przyznawania odszkodowania osobom udzielającym pomocy pracownikom wywiadu skarbowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 646 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 645 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 644 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie dodatkowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i znakowania produktów, które stwarzają zagrożenie dla konsumentów przez to, że ich wygląd wskazuje na inne niż rzeczywiste przeznaczenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 643 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz dopuszczalnych metod uboju i uśmiercania zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 642 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu przewozowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 641 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przeprowadzaniu badania mięsa na włośnie oraz zamrażaniu mięsa niepoddanemu temu badaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 640 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką

 • Dziennik Ustaw Poz. 639 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 638 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu urzędów celnych, których naczelnicy są właściwi w sprawach znaków akcyzy, oraz terytorialnego zasięgu ich działania

 • Dziennik Ustaw Poz. 637 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i trybu pobierania opłat za czynności organów administracji miar i podległych im urzędów

 • Dziennik Ustaw Poz. 636 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z systemem oceny zgodności oraz akredytacją jednostek certyfikujących, kontrolujących i laboratoriów

 • Dziennik Ustaw Poz. 635 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 634 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 633 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia uprawnień szczególnych w zakresie płac i innych świadczeń, zasad przyznawania tych świadczeń i ich wysokości oraz określenia dodatków do wynagrodzenia przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 632 z 2004

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 631 z 2004

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 630 z 2004

  Ustawa z dnia 5 marca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.

NA SKÓTY