e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

  Dziewczyna wychowywała się w rodzinie zastępczej. Obecnie jej jedynym źródłem utrzymania jest dodatek na usamodzielnienie się i renta po zmarłej mamie. Rentę tą będzie otrzymywać pod warunkiem, że będzie się uczyć. Obecnie musiała przerwać naukę. Czy musi powiadomić o tym ZUS? Jeżeli (...)

 • Alimenty na adoptowane dziecko

  Para żyje w konkubinacie. Kobieta ma 2 dzieci z poprzedniego związku. Ojciec biologiczy pozbawiony jest praw rodzicielskich. Razem mają 1 dziecko. Co stanie sięz dziećmi w przypadku śmierci któregoś z nich? Czy mężczyzna powinien przysposobić dzieci kobiety z pierwszego związku? Jak w takiej (...)

 • Naruszenie sfery życia prywatnego

  Czy w polskim prawie uregulowana jest kwestia ingerowania w życie prywatne (sąsiedzkie)? Mam sąsiada, który robi mi zdjęcia przy każdorazowym wykonywaniu przeze mnie prac polowych, mówiąc "że zrobi z nich użytek". Wykonywałem wtenczas opryski chwastobójcze. Stara mi się przeszkadzać w wykonywaniu (...)

 • Orzeczenie kuratora w wyroku karnym

  Co znaczy przydzielenie oskarżonemu w wyroku karnym kuratora? Jaka tu jest rola oskarżyciela? Jeśli brak jest poprawy, a kuratora nie widać?

 • Rozwiązanie umowy użytkowania przed licytacją

  Licytowana miała być działka dłużnika będąca w użytkowaniu wieczystym. Gmina rozwiązała umowę o użytkowaniu wieczystym przed rozpoczęciem licytacji. Czy w takim przypadku licytacja może zostać odwołana przez sędziego?

 • Zapłata ceny po uzyskaniu przybicia

  Licytant wygrał licytację nieruchomości i uzyskał przybicie. Następnie otrzymał pocztą wezwanie do uiszczenia w terminie 2 tygodni pozostałej części kwoty. Czy sąd na wniosek licytanta ma obowiązek wyrazić zgodę na przedłużenie tego terminu?

 • Skreślenie z listy dłużników niewypłacalnych

  Kancelaria komornicza złożyła wniosek o wpisanie mnie na listę dłużników niewypłacalnych. Czy po spłaceniu zadłużenia w całości zostanę automatycznie wykreślony z tego rejestru czy też muszę wykonać inne ruchy?

Artykuły i poradniki

 • Renta z tytułu niezdolności do pracy

  Świadczenie to przysługuje osobie, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Dlatego też ze względu na stan zdrowia i możliwość wykonywania pracy (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 687 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2004 r. sygn. akt SK 56/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 686 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni na obszarze miasta stołecznego Warszawy

 • Dziennik Ustaw Poz. 685 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organizmów morskich objętych ogólną kwotą połowową w 2004 r. oraz sposobu i warunków podziału tej kwoty

 • Dziennik Ustaw Poz. 684 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia ostatecznego terminu rejestracji przekazania gospodarstwa, w którym jest produkowany tytoń

 • Dziennik Ustaw Poz. 683 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia warunków podziału dodatkowych kwot produkcji surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 682 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 681 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek opłat za wydawanie etykiet, paszportów roślin i plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 680 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego

 • Dziennik Ustaw Poz. 679 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 678 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu, trybu oraz terminów przekazywania sprawozdań i informacji przez agencje płatnicze do jednostki koordynującej

 • Dziennik Ustaw Poz. 677 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 676 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ERG" w Jaśle

 • Dziennik Ustaw Poz. 675 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 674 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 673 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 672 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 671 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewnętrznego oraz działania Komisji Egzaminacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 670 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach wewnątrzwspólnotowych i dostawach wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 669 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 668 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 667 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat

 • Dziennik Ustaw Poz. 666 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla wyborców przebywających za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 665 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców sporządzanego dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 664 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru europejskiego nakazu aresztowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 663 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie metody analizy zawartości kwasu erukowego w niektórych artykułach rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 662 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolad, powideł śliwkowych oraz słodzonego przecieru z kasztanów jadalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 661 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków, jakie powinny spełniać miejsca, w których przeprowadza się graniczną kontrolę fitosanitarną

 • Dziennik Ustaw Poz. 660 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 659 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 658 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 657 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 656 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających ftalany, które stwarzają poważne zagrożenie

 • Dziennik Ustaw Poz. 655 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa