e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Porozumienie zmieniające

  Jestem zatrudniony w dużej firmie, w której pracuję od 1989 roku (umowa na czas nieokreślony). Firma obecnie przechodzi restrukturyzację i dokonuje zwolnień grupowych. Przed restrukturyzacją zajmowałem kierownicze stanowisko. Otrzymałem możliwość zmiany warunków pracy na mocy porozumienia (...)

 • Egzekucja z nieruchomości wspólnej po rozwodzie

  Czy sąd może wydać klauzulę wykonalności na byłego małżonka? Czy jeżeli w umowie podziału majatku, ustalonej na zalecenie sądu po rozwodzie między małżonkami, jest zapis, że działka (będąca nadal współwłasnością małżonków) po spłacie kredytu zostanie notarialnie przepisana (...)

 • Przekazanie lokatorskiego spółdzielczego prawa

  W lokalu zameldowane są na stałe cztery osoby - małżeństwo (członkowie spółdzielni mieszkaniowej) i dwoje dorosłych dzieci. Małżonkowie posiadają lokatorskie prawo do lokalu spółdzielczego. W chwili obecnej chcieliby wyprowadzić się poza Warszawę, a mieszkanie zamienić na dwa mniejsze, (...)

 • Uprawnienia współwłaścicieli do zarządu

  Czy mogę zalegalizować samowolę budowlaną na działce, która jest wpółwłasnością, bez przyłączania się do takiego wniosku współwłaściciela nieruchomości?

 • Minimalne wynagrodzenie w 2004 r.

  Chciałbym się dowiedzieć, ile wynosi najniższe wynagrodzenie i jaką kwotę trzeba przekazać na zus?

 • Nabycie własności nieruchomosci przez zasiedzenie

  Sąd uznał w 1991 r., że osoba zmarła w 1981 r. nabyła prawo własności przez zasiedzenie do gospodarstwa rolnego użytkowanego po swojej matce zmarłej w 1955 r., a następnie podzielił je pomiędzy spadkobierców. Czy osoba zmarła może nabyć prawo własności przez zasiedzenie? Jeżeli nie, (...)

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy

  Kiedy można zwolnić pracownika bez wypowiedzenia, skoro od dwóch dni nie ma go w pracy i nie usprawiedliwił tego? Po ilu dniach nieobecności?

Artykuły i poradniki

 • Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

  Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 766 z 2004

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 765 z 2004

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie list wydarzeń uznanych przez inne państwa europejskie za ważne wydarzenia oraz zasad wykonywania wyłącznych praw do telewizyjnych transmisji takich wydarzeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 764 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapewnienia Państwowej Komisji Wyborczej wykonywania zadań związanych z nadzorem nad prowadzeniem rejestru wyborców i sporządzaniem spisów wyborców

 • Dziennik Ustaw Poz. 763 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 762 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych dotyczących ubiegających się o zatwierdzenie lub zatwierdzonych przedsiębiorstw przetwórczych i podmiotów skupujących

 • Dziennik Ustaw Poz. 761 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 760 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru karty opłaty dodatkowej za jednokrotny przejazd po głównych drogach tranzytowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 759 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 758 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 757 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie spisu wyborców dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 756 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy udzielaniu zakładom pracy chronionej pomocy finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 755 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie środków budżetu państwa przeznaczonych na aktywizację zawodową na rynku pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 754 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrządów pomiarowych, które są legalizowane bez zatwierdzenia typu

 • Dziennik Ustaw Poz. 753 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów

 • Dziennik Ustaw Poz. 752 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Poz. 751 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju

 • Dziennik Ustaw Poz. 750 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych właściwych dla przywozu lub wywozu produktów GMO

 • Dziennik Ustaw Poz. 748 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie egzaminu uzupełniającego dla agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 747 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib

 • Dziennik Ustaw Poz. 746 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

 • Dziennik Ustaw Poz. 745 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 744 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 743 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i znakowania produktów włókienniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 742 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

 • Dziennik Ustaw Poz. 741 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 740 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 739 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 738 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji o udzieleniu patentów europejskich, sporządzonej w Monachium w dniu 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część

 • Dziennik Ustaw Poz. 737 z 2004

  Konwencja o udzieleniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), sporządzona w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmieniona aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część