Archiwum 29 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Podzielenie majątku po zawarciu intercyzy

  Mam podpisaną z mężem intercyzę. Teraz mamy zamiar dokonać podziału majątku. Mąż obiecał mi, że inwestycja jaką teraz prowadzi po podpisaniu ze mną intercyzy będzie moją własnością i w ten sposób mnie spłaci z majątku. Jak się zabezpieczyć przed ewentualnym oszustwem z jego strony? (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka zarządu

  W trakcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (ZZW) zatwierdzono sprawozdanie i bilans, 2-óch wiceprezesów uzyskało absolutorium, Prezes absolutorium nie uzyskał. Umowa spółki nie określa kadencji zarządu, a co do składu:"Zarząd jest jedno lub wieloosobowy. Składa się z prezesa i wiceprezesów". (...)

 • Zbycie lokalu a przyjęcie w poczet członków

  Nabyłem na licytacji 01.04.2004 spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Czy w światłe wyroku TK z 30.03.2004 roku mam obowiązek ubiegać się o członkostwo w spółdzielni, aby być uprawnionym do sprzedaży tego prawa?

 • Zgoda na wydanie paszportu małoletniemu

  Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o zgodę na wydanie paszportu dla małoletniego? Co należy zawrzeć w takim wniosku? Ojciec dziecka (4-letniego) nie ma odebranych praw rodzicielskich. Nieformalna separacja rodziców trwa 2 lata. Ojciec nie utrzymuje z dzieckiem ani jego matką żadnych kontaktów, (...)

 • Ekspektatywa spółdzielczego prawa własnościowego

  Czy spółdzielnia może zawrzeć umowę o spółdzielcze własnościowe prawo z członkiem spółdzielni, w sytuacji, kiedy lokal nie jest jeszcze zgłoszony do użytkowania do urzędu (budowa w toku), natomiast można spisać protokół odbioru? Lokal jest w budynku, który ma nadany numer policyjny.

 • Zawarcie umowy leasingu przez zarząd spółki

  Czy zawarcie przez zarząd spółki z o.o. umowy leasingu na samochód wymaga zgody wspólników w postaci stosownej uchwały zgromadzenia wspólników? Umowa leasingu opiewać ma na około 90 tys złotych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 25 tys złotych. Spółka działa od 2001 roku (ponad 2 lata).

 • Obowiązek informowania o warunkach zatrudnienia

  Czy pracodawca w związku z art. 29§3 kodeksu pracy ma obowiązek informowania pracownika na piśmie o warunkach zatrudnienia przy zawieraniu z pracownikiem każdej kolejnej umowy o pracę, czy tylko raz przy zawieraniu pierwszej umowy?

Artykuły i poradniki

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 863 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 862 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie budownictwa wodnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 861 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania właściwym władzom państw członkowskich Unii Europejskiej informacji związanych z nabyciem broni i jej przywozem na terytorium tych państw oraz przewozem broni przez ich terytorium

 • Dziennik Ustaw Poz. 860 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób

 • Dziennik Ustaw Poz. 859 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobu ich zabezpieczania

 • Dziennik Ustaw Poz. 858 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

 • Dziennik Ustaw Poz. 857 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 856 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz sposobu ustalania ich kosztów

 • Dziennik Ustaw Poz. 855 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

 • Dziennik Ustaw Poz. 854 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 853 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów

 • Dziennik Ustaw Poz. 852 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Poz. 851 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom

 • Dziennik Ustaw Poz. 850 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

 • Dziennik Ustaw Poz. 849 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 848 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca

 • Dziennik Ustaw Poz. 847 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 846 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

 • Dziennik Ustaw Poz. 845 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 • Dziennik Ustaw Poz. 844 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

 • Dziennik Ustaw Poz. 843 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymianę oraz fotografii dołączanych do wniosku

 • Dziennik Ustaw Poz. 842 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców

 • Dziennik Ustaw Poz. 841 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru Europejskiej karty broni palnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 840 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru legitymacji i oznaki służbowej inspektoratów rybołówstwa morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 839 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 838 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty

 • Monitor Polski Poz. 330 z 2004

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 329 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 328 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 327 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2004 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 326 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

 • Monitor Polski Poz. 325 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 324 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 323 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2003 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie

 • Monitor Polski Poz. 322 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Kultury z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi

 • Monitor Polski Poz. 321 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 320 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 319 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 318 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

 • Monitor Polski Poz. 317 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie wstępnych ustaleń w postępowaniu antydumpingowym w związku z przywozem na polski obszar celny elektrod węglowych pochodzących z Indii

 • Monitor Polski Poz. 316 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny kabla z włókna syntetycznego z poliestrów, pochodzącego z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Poz. 315 z 2004

  Postanowienie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ostatecznych ustaleń dokonanych w ramach ponownego rozpatrzenia decyzji Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie ustanowienia ostatecznego cła antydumpingowego w związku z przywozem na polski obszar celny syntetycznych włókien ciętych z poliestrów, pochodzących z Republiki Białoruś, po cenach dumpingowych

 • Monitor Polski Poz. 314 z 2004

  Uchwała Państwowej komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 313 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania kart do głosowania dla obwodów utworzonych na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 312 z 2004

  Zarządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Środków Taryfowych

 • Monitor Polski Poz. 311 z 2004

  Zarządzenie Nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

 • Monitor Polski Poz. 310 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. Nr 113-12-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 309 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 111-8-04 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 308 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2004 r. Nr 112-3-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 307 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. Nr 115-3-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 306 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2004 r. Nr 115-2-04

 • Monitor Polski Poz. 305 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. Nr 112-2-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 304 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 16 lutego 2004 r. Nr 112-1-04 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 303 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 stycznia 2004 r. nr 115-1-04 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 302 z 2004

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

 • Monitor Polski Poz. 301 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu

 • Monitor Polski Poz. 300 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania Marszałka Sejmu w związku ze złożoną rezygnacją

NA SKÓTY