e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 30 Kwiecień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czynsz a członkostwo w spółdzielni

  Nabyłem na licytacji spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Dwa miesiące po uprawomocnieniu sie orzeczenia sadu w sprawie jego przysadzenia dokonałem zbycia tego prawa na rzecz osób trzecich. Nie składałem wniosku o członkostwo w spółdzielni. Czy za te dwa miesiące jestem (...)

 • Odszkodowanie za wydanie błędnej decyzji

  Po kilkuletnim sporze o przyznanie własności czasowej gruntu pod wywłaszczoną nieruchomością, decyzja odmowna została uznana za wydaną z rażącym naruszeniem prawa i stwierdzono jej nieważność (prawomocnym wyrokiem NSA i następującej po niej Decyzji SKO). Grunt ten użytkował jeden z wielkich (...)

 • Zatrudnienie redaktora naczelnego

  Czy pełniąc funkcję redaktora naczelnego trzeba być zatrudnionym na umowę o pracę w firmie będącej wydawcą, czy nie jest to konieczne?

 • Przerabianie muzyki na format mp3

  Posiadałem kiedyś kolekcję płyt audio, z których stworzyłem pliki mp3 na moim komputerze. Obecnie płyty te zostały przeze mnie sprzedane, część jest w posiadaniu rodzeństwa. Czy pliki na moim komputerze są legalne, czy mogę je posiadać? Czy muzyka nagrana z radia na komputer jest legalna?

Artykuły i poradniki

 • Kto może prowadzić kantor wymiany walut?

  Poprzez działalność kantorową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe rozumie się działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie zezwolenia, polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych oraz pośrednictwie w ich zakupie i sprzedaży. Z definicji tej wynika kilka (...)

Opinie prawneZmiany w Prawie • Ustawa o biopaliwach niezgodna z konstytucją

  Przepisy zmuszające kierowców do tankowania paliwa z biokomponentami oraz zmuszające producentów do dodawania tych dodatków do paliwa są niezgodne z konstytucją. Tak (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 961 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu ograniczeń w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 960 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 959 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 958 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie współdziałania Wojskowych Służb Informacyjnych z odpowiednimi organami, służbami i instrukcjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 957 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Poz. 956 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na zatrudnienie w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 955 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 954 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie niektórych ulg podatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 953 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 952 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad współdziałania Ministra Obrony Narodowej z zarządcami i przewoźnikami kolejowymi w zakresie dostosowania infrastruktury kolejowej do wymogów obronności państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 951 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Poz. 950 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 949 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 948 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia urzędowego rynku giełdowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 947 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszać słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 946 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzaju, zakresu, terminów oraz częstotliwości przekazywania informacji przez spółkę prowadzącą giełdę

 • Dziennik Ustaw Poz. 945 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia do publicznego obrotu praw pochodnych oraz będących papierami wartościowymi od dnia dopuszczenia do publicznego obrotu praw majątkowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 944 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 943 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 942 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 941 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 940 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w Mielcu

 • Dziennik Ustaw Poz. 939 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 938 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 937 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia "Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 936 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 935 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 934 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 933 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych i substancji pomagających w przetwarzaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 932 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie współczynników różnicujących wysokość opłaty rejestracyjnej w krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)

 • Dziennik Ustaw Poz. 931 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu danych, które zawiera rejestr wojewódzki, oraz wzoru wniosku o rejestrację organizacji w rejestrze wojewódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 930 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis podmiotu do rejestru weryfikatorów środowiskowych oraz wzorów dokumentów, formy, częstotliwości i terminów przekazywania informacji z rejestru wojewódzkiego do rejestru krajowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 929 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez dostawców dokumentacji w zakresie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 928 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania testów leśnego materiału podstawowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 927 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań

 • Dziennik Ustaw Poz. 926 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie geologii

 • Dziennik Ustaw Poz. 925 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych informacji oraz rodzajów dokumentów, jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 924 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie pozbawiania broni palnej cech użytkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 923 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 922 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 • Dziennik Ustaw Poz. 921 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o zakwestionowanych roślinach, produktach roślinnych lub przedmiotach, które nie spełniają wymagań określonych w ustawie o ochronie roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 920 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie powiadamiania o chorobach zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi notyfikacji w Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 919 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru protokołu pobrania próbek materiału siewnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 918 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szkoleń oraz egzaminów związanych z udzielaniem upoważnień lub akredytacji w zakresie oceny polowej lub pobierania próbek materiału siewnego, oraz przeprowadzania kontroli czynności akredytowanych kwalifikatorów i akredytowanych próbobiorców

 • Dziennik Ustaw Poz. 917 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w jednostkach wojskowych i innych jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 916 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania lotów międzynarodowych przez obce cywilne statki powietrzne oraz stałego pobytu polskich cywilnych statków powietrznych za granicą i obcych cywilnych statków powietrznych w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 915 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku

 • Dziennik Ustaw Poz. 914 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez pracowników administracji probierczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 913 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ryczałtowych stawek opłat za badania lub analizy przeprowadzane przez laboratoria celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 912 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r.w sprawie wyznaczenia dróg celnych oraz sposobu poruszania się i przemieszczania towarów po tych drogach

 • Dziennik Ustaw Poz. 911 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 910 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zezwolenia ogólnego na uznawanie za środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywów znajdujących się poza granicami państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 909 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby eksploatującej urządzenie jądrowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 908 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji, o których mowa w art. 161f ust. 1 ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonej informacji poufnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 907 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania informacji na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 906 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 905 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 904 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu tytułów uprawniających do ubiegania się o wpis na listę doradców inwestycyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 903 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania kontroli podmiotów, których działalność podlega nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd

 • Dziennik Ustaw Poz. 902 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

 • Dziennik Ustaw Poz. 901 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Miasta Świebodzice w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 900 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy w zakresie niektórych ulg i zwolnień podatkowych w ramach pomocy de minimis

 • Dziennik Ustaw Poz. 899 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 898 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym

 • Dziennik Ustaw Poz. 896 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 895 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 894 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 892 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 891 z 2004

  Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 890 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 889 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 888 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

 • Dziennik Ustaw Poz. 887 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 • Dziennik Ustaw Poz. 886 z 2004

  Ustawa z dnia 31 marca 2004 r. o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego

 • Dziennik Ustaw Poz. 885 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 884 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 883 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 882 z 2004

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne, ustawy o zawodzie lekarza oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 881 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 880 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

 • Dziennik Ustaw Poz. 879 z 2004

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

 • Dziennik Ustaw Poz. 878 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o języku polskim

 • Dziennik Ustaw Poz. 877 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o środkach żywienia zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 876 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 875 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

 • Dziennik Ustaw Poz. 874 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

 • Dziennik Ustaw Poz. 873 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 872 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 871 z 2004

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 870 z 2004

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 869 z 2004

  Ustawa z dnia 1 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 868 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 867 z 2004

  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 866 z 2004

  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 865 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, podpisanego w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 864 z 2004

  Traktat między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską, Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r.