e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Maj 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkowanie odsetek z umowy pożyczki

  Czy odsetki wynikające z tytułu umowy pożyczki zawartej pomiędzy dwiema osobami fizycznymi są opodatkowane? Jeżeli tak, to która strona umowy opłaca ten podatek oraz w jakiej wysokości i w jakim terminie?

 • Opodatkowanie odsetek

  Czy w 2004 r naliczanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności jest obowiązkowe i czy należy je wliczyć do przychodu mimo, że nie zostały zapłacone czy też w dalszym ciągu obowiązuje zasada, że odsetki są przychodem w momencie ich zapłaty?

 • Kwota zwolniona z podatku od darowizn

  Jaka jest górna granica darowizny pieniężnej dla dziecka od rodziców i krewnych? Darowizna ma być przeznaczona na zakup mieszkania.

 • Wydanie wyroku pod nieobecność jednej ze stron

  Czy podczas nieobecności pozwanego i jego pełnomocnika na rozprawie o ustalenie ojcostwa może zapaść wyrok orzekający iż dany pozwany jest ojcem? Nadmienię, iż pozwany i powódka byli i są stanu wolnego. Gdy nie stawią się obie strony sąd może (choć nie musi) z urzędu zawiesić postępowanie.

 • Rozdzielność majątkowa przed orzeczeniem rozwodu

  Jestem w trakcie rozwodu. W pozwie rozwodowym wnioskowałam o rozdzielność. Nie chcę czekać z rozdzielnością na orzeczenie rozwodu. Czy mogę w tej sytuacji złożyć wniosek o rozdzielność do sądu rejonowego?(Mimo, że jest on już złożony w sądzie okręgowym?)

 • Egzekucja z wierzytelności

  Moja spółdzielnia mieszkaniowa była dłużna jakiejś firmie pieniądze. Po procesie komornik zajął konto SM. Do nas także przyszło imienne pismo, że każdą kwotę, którą zalegamy do SM (nic nie zalegaliśmy), należy przelewać na konto komornika. Czy SM miała prawo udostępnić komornikowi (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak zarządzać wspólnotą mieszkaniową?

  Zajmowanie lokalu mieszkalnego może przybierać różnorakie formy i choć z zewnątrz nie widać większych różnic między mieszkańcem bloku, który dysponuje spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu, a mieszkańcem – właścicielem stanowiącego odrębną własność lokalu, w rzeczywistości (...)

Zmiany w Prawie • Ustawa o wyrobach budowlanych

  W dniu 1 maja 2004 r. weszły w życie regulacje dotyczące wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych w oparciu o system stosowany w Unii Europejskiej. Przepisy te określone (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1243 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagań technicznych i wymagań związanych z bezpieczeństwem stosowania dla instrumentów i sprzętu weterynaryjnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1242 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu współdziałania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z organami Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością zdrowotną żywności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1241 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad tworzenia i wysokości funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1240 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie przewozu lotniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1239 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 maja 2004 r. w sprawie wzoru formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1238 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk

 • Dziennik Ustaw Poz. 1237 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1236 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1235 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań związanych z zapewnieniem dostępu do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień

 • Dziennik Ustaw Poz. 1234 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1233 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1232 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1231 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie zasilania agencji płatniczych w środki na realizację zadań Wspólnej Polityki Rolnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1230 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie pomocy publicznej, której skuteczność i efektywność będzie podlegać badaniu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1229 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania skuteczności i efektywności pomocy publicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1228 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca mianowania członków Trybunału Obrachunkowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1018/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające ilości surowca tytoniowego mogącego ulec przeniesieniu do innej grupy odmian w oparciu o próg gwarancji dla zbiorów z roku 2004 w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji, Włoszech i Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1017/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustalające niektóre ilości indykatywne i indywidualne pułapy przy wydawaniu pozwoleń na przywóz bananów do Wspólnoty w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na trzeci kwartał 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1016/2004 z dnia 25 maja 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw