Archiwum 17 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wspólne gospodarctwo domowe

  Czy w prawodowstwie istnieje pojęcie "wspólnego gospodarstwa domowego". Jeżeli tak to kto do niego może być zaliczony? Proszę o podanie podstawy prawnej i ewentualny przykład.

 • Koszty wyodrębnienia lokalu

  Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 17[14] jednoznacznie określa, jakie warunki musi spełnić członek spółdzielni mieszkaniowej oraz jakie poniesie koszty w związku z przekształceniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w odrębną własność. Natomiast (...)

 • Koszty wyznaczenia zarządcy wspólnej nieruchomości

  Jaki jest koszt wyznaczenia przez Sąd zarządcy wspólnej nieruchomości? Jakie wynagrodzenie taki zarządca będzie pobierał?

 • Zastrzeżenie umowne o wypowiedzeniu umowy najmu

  Czy jako najemca mogę wypowiedzieć umowę najmu zawartą na czas określony, przy założeniu, że umowa nic nie mówi o możliwości jej przedterminowego wypowiedzenia przez najemcę, rozstrzyga jedynie o możliwościach przedterminowego jej wypowiedzenia przez wynajmującego?

 • Rozwiązanie spółki jawnej

  Wraz z mężem zamierzamy się ubiegać o świadczenia przedemerytalne jeszcze przed 1.08.04 r.(sprawdziliśmy, że oboje spełniamy wymagane kryteria). W tym celu planujemy zakończyć działalność gospodarczą poprzez: 1) rozwiązanie naszej rodzinnej 4-osobowej spółki jawnej (wkład każdego (...)

 • Zmiana warunków pracy

  Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na zmniejszenie wymiaru czasu pracy? Pracuję na pełnym etacie w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony. Wystąpiłem z podaniem o zmniejszenie zatrudnienia do 1/5 etatu. Jeżeli sam występuję o zmniejszenie zatrudnienia do 1/5 etatu, to czy pracodawca (...)

 • Odpowiedzialność poręczycieli z weksla

  Poręczyciele podpisali weksel in blanco w Banku. W porozumieniu wekslowym podano nieprzekraczalny termin spłaty rocznego kredytu przez dłużnika głównego, w powołaniu na umowę kredytową. Bank po 2 latach wezwał poręczycieli do spłaty. Po tym fakcie okazało się, że Bank bez powiadamiania, (...)

 • Wypełnienie weksla niezgodnie z wolą wystawcy

  Firma której przekazano weksel in blanco (zawierał tylko podpis wystawcy) a który miał służyć wg.przedstawiciela tej Firmy tylko dla pokazania w razie kontroli Firmy audytorskiej został wypełniony wraz z klauzulą \"bez protestu\". Firma nie informując o tym wystawcy weksla skierowała poprzez (...)

 • Zdolność wekslowa spółki cywilnej

  Skoro spółka cywilna nie ma zdolności wekslowej, to mam pytanie: Spółkę cywilną reprezentują wspólnicy. Jeśli więc spółka cywilna wystawi weksel, to muszą być podpisy wspólników oraz nazwa spółki. W tym przypadku zobowiązanie jest spółki. Czy taki weksel nie jest przez to nieważny, (...)

Zmiany w Prawie • Usługi turystyczne po zmianach

  W dniu 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych. Ma ona na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce oraz (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1471 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wzorów formularzy przekazania danych o kosmetyku i przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem kosmetyku oraz sposobu gromadzenia ich w krajowym systemie informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1470 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie dopłaty do wypoczynku przysługującej funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Poz. 1469 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1468 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1467 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszowi Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1466 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1465 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1464 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie organizacji oraz zasad funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1463 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych zwierząt specjalnie przygotowanych do celu laboratoryjnego oraz substancji biologicznych lub chemicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1462 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie wykazu prywatnych instytucji uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych przyrządów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1461 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1121/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1120/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1119/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1118/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia dotyczące sektora wołowiny i cielęciny ze względu na przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1117/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia kursu walutowego na 2004 r. mającego zastosowanie do niektórych bezpośrednich systemów pomocy oraz środków o charakterze strukturalnym lub środowiskowym dla Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1116/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1115/2004 z dnia 16 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw