Archiwum 30 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ustalenie istnienia stosunku pracy

  Jakie konsekwencje ponosi pracodawca, a jakie pracownik w przypadku gdy pracownik współpracuje z pracodawcą na zasadzie "samozatrudnienia" i chce udowodnić przed sądem, iż w rzeczywistości jest to stosunek pracy (praca w tym samym miejscu o określonych godzinach pod kierownictwem przełożonego) (...)

 • Faktura-błąd w nazwie odbiorcy

  Wystawca wpisał jako nabywcę złego odbiorcę. Czy odbiorca faktury może wystawić notę korygującą zmieniającą nabywcę towaru czy też należy wystawić faktury korygujące?

 • Opodatkowanie odziedziczonej nieruchomości

  Odziedziczyłem po ojcu część działki rolnej. Działka nie ma aktu własności jest wspólną własnością kilku spadkobierców. Nawet nie wiem jaką powierzchnię ma ta działka. Jest użytkowana i zamieszkał przez jego siostrę też współwłaścicielkę. Jak przedstawia się sprawa podatku (...)

 • Oferta zbycia udziałów

  Wspólnik A chce zbyć udziały w spółce z o.o. wspólnikom B i C, z którymi wcześniej prowadził w tej sprawie rozmowy. W związku z tym kieruje do nich pismo, w którym oświadcza, że za kwotę X jest gotów zbyć im wszystkie swoje udziały i jednocześnie określa w nim termin na sporządzenie (...)

 • Obowiązek ujawnienia transakcji sprzedaży udziałów

  Czy w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca w spółce z o.o. umowa zbycia tych udziałów powinna znajdować się w aktach KRS-u? Zbywający i nabywający twierdzą, że stanowi to ich tajemnicę i że nie muszą ujawniać za jaką kwotę nastąpiło faktyczne zbycie. Do akt KRS-u została złożona (...)

 • Przedawnienie należności stwierdzonej wyrokiem

  Klauzula wykonalności została nadana w listopadzie 1993 roku. Ponieważ minęło ponad 10 lat, pytanie brzmi czy można w jakiś sposób wykorzystać tę klauzulę do dalszego dochodzenia należności? Czy można wykorzystać weksel in blanco, który był zabezpieczeniem umowy pożyczki z 1992 roku?

 • Wydzielenie ksiegi wieczystej dla nieruchomości

  Zaciągnęłam kredyt, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Pod tą księgą znajdują się 3 działki (o 3 numerach), wycena dla banku była dla działki, na której znajduje się nieruchomość. Czy bank może odmówić wydania pozwolenia na wydzielenie księgi dla niezabudowanej (...)

 • Wpis prawa dożywocia w księdze wieczystej

  W mojej księdze wieczystej pojawił się zapis "dożywocie" i nazwisko. Co to oznacza? Kupowałam z mężem działkę rekreacyjną w 1977 r., ale taki zapis mi nic nie mówi.

 • Opłata od założenia księgi wieczystej

  Jak są naliczane (od czego zależą) opłaty za założenie księgi wieczystej lub za wpis do księgi wieczystej ?

 • Wpis własności zasiedzianej nieruchomości w KW

  Zostałem właścicielem działki rolnej (na mapie oznaczonej jako nieużytki), poprzez zasiedzenie na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego. Czy koniecznie muszę założyć księge wieczystą dla tej działki? Poprzedni właściciel nie posiadał księgi wieczystej, ani dokumentu praw własności (...)

 • Zniesienie współwłasności-opłata od wniosku

  Wiem, że wysokość wpisu w sprawach o zniesienie współwłasności wynosi 1/5 część wpisu stosunkowego, obliczoną od "wartości przedmiotu współwłasności". Co oznacza "wartość przedmiotu współwłasności" w wypadku, gdy jestem właścicielem 3/4 nieruchomości i wnioskuję o zniesienie (...)

 • Obciążenie kosztami postępowania procesu

  W związku z toczącą się w sądzie sprawą, zwrotu części działki, która w czasach komunistycznych w planach zagospodarowania przestrzennego była odebrana właścicielom na poszerzenie pasa drogi, kto ma po zakończonej sprawie ponieść koszty sądowe?

 • Kradzież telefonu komórkowego

  Skradziono mi telefon komórkowy dwa dni temu. Czy istnieje możliwość ubiegania się o nowy aparat od operatora po cenie promocyjnej (posiadam zaświadczenie z policji o kradzieży)?

 • Ustanowienie hipoteki na nieruchomości spółdzielni

  Czy jest w ogóle możliwe, że jakaś spółdzielnia mieszkaniowa starając się np. o kredyt bankowy, jako zabezpieczenie hipoteczne wskaże na wybudowany przez siebie, ale za środki lokatorów budynek, który od dawna użytkowany jest przez tychże lokatorów? Jak sprawdzić, czy nie uczyniła tego (...)

 • Pierwszeństwo w zaspokojeniu roszczenia

  Pożyczyłem znajomemu pieniądze, a wierzytelność zabezpieczyłem hipoteką. Jestem pierwszym wpisanym obecnie do hipoteki mojego dłużnika. Jednak wcześniej było ostrzeżenie w dziale III k.w. mojego dłużnika o zakazie zbycia nieruchomości jako zabezpieczenie powództwa w jakiejś toczącej (...)

 • Dowody z poczty elektronicznej

  Moja żona wpisywała do swojego kalendarza pod określonymi datami sms-y od kochanka. Czy to może być dowód (grafolog). Dodatkowo czy rozmowy pocztą elektroniczną albo komunikatorami (gg) pomiędzy osobami mogą być dowodem w sprawie rozwodowej? Można wezwać świadków, którzy potwierdzą, (...)

 • Podsłuch w sprawie rozwodowej

  Mąż podsłuchał rozmowy telefoniczne żony ze znajomym i nagrał je na komputer, a następnie na CD. Następnie wystąpił z pozwem o rozwód z orzekaniem o winie. Na podstawie nagranej rozmowy chce udowodnić winę żony. Czy takie (chyba według prawa nielegalnie) podsłuchane i nagrane rozmowy (...)

 • Wyłudzenie pieniędzy od współnajemców na czynsz

  Jak postąpić w sytuacji, gdy na umowie najmu jest 3 najemców, jeden z nich wyłudził pieniądze na opłaty, czynsze itd. od dwóch pozostałych i nie uregulował tego. W tej chwili właścicielka, która została poinformowana o sytuacji domaga się, aby załatwić to pomiędzy 3 najemcami, wewnętrznie. (...)

 • Prawo zatrzymania

  Czy istnieje możliwość zatrzymania lub odmówienia wydania rzeczy będącą własnością dłużnika w celu zabezpieczenia spłaty należności?

 • Zajęcie mienia na poczet długu nie wymeldowanego

  W jaki sposób mogę wymeldować z domu, którego jestem jedynym właścicielem, osobę, która nie mieszka w moim domu od 1997 roku i nie znam jej miejsca obecnego pobytu? Sprawa jest o tyle poważna, że osoba ta zaciąga zobowiązania finansowe i wszelkie upomnienia i wezwania do zapłaty przychodzą (...)

Artykuły i poradniki

 • Od 30 czerwca 2004 r. mniej zapłacimy u notariusza

  No i mamy nowe stawki. Opisane wyżej rozporządzenie Minister Sprawiedliwości wydał 28 czerwca 2004 r., a zaczęło ono obowiązywać już 30 czerwca 2004 r. Rozporządzenie wskazuje oczywiście stawki maksymalne, a więc nieprzekraczalne. Kwoty te mogą być powiększone tylko i wyłącznie o ewentualne (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1592 z 2004

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Poz. 1591 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w latach 2004-2005

 • Dziennik Ustaw Poz. 1590 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1589 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany siedziby Instytutu Przemysłu Cukrowniczego w Warszawie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1588 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1587 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1586 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1585 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1584 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1583 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie przeniesienia części poborowych do rezerwy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1582 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, ubioru, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Wojskowych Służb Informacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1581 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie nabywania przez poborowych kwalifikacji przydatnych w wojsku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1580 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1579 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1578 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z funkcjonowaniem systemu oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1577 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1576 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1575 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1574 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczenia obrotu towarami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1573 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1572 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1571 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1570 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

 • Dziennik Ustaw Poz. 1569 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1568 z 2004

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1567 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

 • Monitor Polski Poz. 483 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych kwot przychodu, granicznych kwot przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu w okresie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 28 lutego 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 482 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w Sadzie Apelacyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Poz. 481 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 480 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających formalne kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Poz. 479 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów hut i spółek zależnych

 • Monitor Polski Poz. 478 z 2004

  Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

 • Monitor Polski Poz. 477 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 476 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku

 • Monitor Polski Poz. 475 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

 • Monitor Polski Poz. 474 z 2004

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego

 • Monitor Polski Poz. 473 z 2004

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka

 • Monitor Polski Poz. 472 z 2004

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej

 • Monitor Polski Poz. 471 z 2004

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej

 • Monitor Polski Poz. 470 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 czerwca 2004 r. przyjmująca Regulamin Rady Ogólnej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/12)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie warunków prowadzenia przez Europejski Urząd do spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych dochodzeń w Europejskim Banku Centralnym w związku z zapobieganiem nadużyciom finansowym, korupcji oraz innym bezprawnym działaniom przynoszącym szkodę interesom finansowym Wspólnot Europejskich oraz w sprawie zmiany Warunków Zatrudnienia Pracowników Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2004/11)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2004

  Decyzja Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich Unii Europejskiej z dnia 23 czerwca 2004 r. dotycząca mianowania sędziego Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1207/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1206/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentem taryfowym na przywóz mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetwarzania (od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 lipca 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 39 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1205/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające przetarg na przyznanie pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona deserowe, jabłka i brzoskwinie)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1204/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na żywe bydło o wadze od 80 do 300 kilogramów pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1203/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie otwierania i administrowania kwotą taryfową mrożonego mięsa wołowego i cielęcego objętego kodem CN 0202 i produktów objętych kodem CN 02062991 (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1202/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie kwotami na przywóz młodych byków opasowych (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1201/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. uruchamiające i ustanawiające ramy administracyjne kontyngentu celnego na cielaki o wadze nieprzekraczającej 80 kilogramów i pochodzące z Bułgarii lub Rumunii (od 1 lipca 2004 r. do 30 czerwca 2005 r.)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1200/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 52/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1199/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1198/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1197/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1196/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

NA SKÓTY