e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Czerwiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Obrona w procesie o ustalenie ojcostwa

  Otrzymałem pozew sądowy w sprawie o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane. Jednak podstawą w świetle prawa takiego pozwu powinno być współżycie płciowe pozwanego z matką dziecka. W początkowej fazie naszej znajomości dochodziło do kontaktów płciowych, lecz później panowały (...)

 • Obowiązek podatkowy a świadczenie usług ciągłych

  Kiedy powstaje obowiązek podatkowy u podatników świadczących usługi ciągłe, np. u operatorów telewizji kablowej? Czy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wpłaty abonamentu, czy z upływem terminu określonego w umowie? Czy należy płacić VAT od tych, którzy rzeczywiście uiścili opłatę, (...)

 • Pożyczka czy darowizna a kwestie podatkowe

  Jaka jest łączna suma darowizny dla córki na zakup mieszkania od darczyńców I i II grupy. Czy można też pożyczyć córce pieniądze na zakup mieszkania. Jaka może być forma pożyczki, aby była bez podatku?

 • Wypełnienie blankietu wekslowego

  Gdzie można nabyć urzędowy blankiet weksla własnego?

 • Alimenty dla synowej i wnuków

  Moja synowa zaskarżyła mnie do sądu o alimenty. Syn jest po rozwodzie, bezrobotny, z małżeństwa ma 2 dzieci, którymi się zajmuje jego ex żona. Syn ma zasądzone alimenty w kwocie 400 zł, których nie płaci, bo nie ma z czego. Synowa zasądziła do sądu teściów, domagając się wyższej (...)

 • Korzystanie z mieszkania przez współwłaściciela

  Czy współwłaściciel (50% udziałów) kamienicy, w której zajmuje dwa mieszkania, musi płacić czynsz za drugie mieszkanie? W jednym mieszka on, a w drugim jego wnuk student. Zarządca sądowy twierdzi, że musi płacić czynsz za to drugie mieszkanie.

 • Zgoda na wykreślenie hipoteki

  Nieruchomość została obciążona notarialnie dobrowolną hipoteką kaucyjną na rzecz firmy X jako zabezpieczenie obrotów handlowych z tą firmą, bez udziału firmy X w czynności notarialnej. Po kilku latach nie ma współpracy z X oraz zobowiązań wobec X. Czy w takim wypadku do wykreślenia (...)

 • Obliczanie odszkodowania za zakaz konkurencji

  W Firmie zawarliśmy umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia dla wybranych grup zawodowych, jednakże dużym problem stanowi zasada naliczania kwoty 25 % wynagrodzenia pracownika. Czy jeżeli w/w umowa została zawarta na okres 6 miesięcy - wynagrodzenie nalicza się za okres wstecz analogicznie (...)

Zmiany w Prawie • Ustawa o finansowym wsparciu dla noclegowni

  Gminy otrzymają dodatkowe środki na tworzenie lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Będzie to kwota około 50 mln zł. Tak postanawia przekazana Prezydentowi (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1374 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wzorów wniosków o przyznanie kwot A i B cukru oraz kwot A i B izoglukozy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1373 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie księgi rejestracji dla poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1372 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1371 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1370 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1369 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

 • Dziennik Ustaw Poz. 1368 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Gminy Kleszczów w województwie łódzkim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1367 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia zmieniającego Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisanego w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1366 z 2004

  Porozumienie zmieniające Środkowoeuropejską umowę o wolnym handlu (CEFTA), podpisane w Bled dnia 4 lipca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1365 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej niektórych umów normujących stosunki handlowe, w związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1364 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy między Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), sporządzonej w Genewie dnia 10 grudnia 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1363 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael, sporządzonej w Warszawie dnia 21 lipca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1362 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji, sporządzonej w Ankarze dnia 4 października 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1361 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Federacją Rosyjską o handlu i współpracy gospodarczej, sporządzonego w Warszawie dnia 25 sierpnia 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1360 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, sporządzonej w Warszawie dnia 28 kwietnia 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1359 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską, sporządzonej w Warszawie dnia 5 listopada 1998 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1358 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Libanu w sprawie handlu i współpracy gospodarczej, podpisanej w Bejrucie dnia 27 maja 1993 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1357 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1356 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Umowy o wolnym handlu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, sporządzonej w Warszawie dnia 27 czerwca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1355 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1354 z 2004

  Dokument Wypowiedzenia Konwencji o wzajemnym uznawaniu równoważności dokumentów ukończenia szkół średnich, szkół średnich zawodowych i szkół wyższych, a także dokumentów o nadawaniu stopni i tytułów naukowych, sporządzonej w Pradze dnia 7 czerwca 1972 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1353 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzonej w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1352 z 2004

  Konwencja w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 428 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 427 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 maja 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 426 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 2004 r. o treści oświadczeń złożonych przez osoby pełniące funkcje publiczne

 • Monitor Polski Poz. 425 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 424 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 423 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 422 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 maja 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 421 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 maja 2004 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 420 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie dolnośląskim, w okręgu wyborczym nr 3

 • Monitor Polski Poz. 419 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 12 października 2003 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 23

 • Monitor Polski Poz. 418 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów urzędowych formularzy stosowanych w referendum lokalnym protokołów: wyników głosowania w obwodzie, zbiorczych wyników głosowania na obszarze powiatu oraz wyniku referendum

 • Monitor Polski Poz. 417 z 2004

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 416 z 2004

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 415 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 414 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 grudnia 2003 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 413 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 412 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w nadzorze Ministerstwa Skarbu Państwa nad przedstawicielami Skarbu Państwa w spółce PKN Orlen S.A. oraz zarzutu wykorzystania służb specjalnych (d. UOP) do nielegalnych nacisków na organa wymiaru sprawiedliwości w celu uzyskania postanowień służących do wywierania presji na członków Zarządu PKN Orlen S.A.

 • Monitor Polski Poz. 411 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zlecenia Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenia kontroli działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w zakresie dotyczącym prowadzonych w latach 2001-2003 postępowań koncesyjnych w sprawach rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

 • Monitor Polski Poz. 410 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej poseł Renaty Beger