e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Lipiec 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

  Czy osoba mająca 77 lat, posiadająca I grupę inwalidzką, a będąca jednocześnie współwłaścicielem spółki cywilnej powinna płacić ZUS (zdrowotne), jeśli tak to, w jakiej kwocie?

 • Wczasy "pod gruszą" a składki na ZUS

  Ile wynosi świadczenie urlopowe za wczasy "pod gruszą"? Czy pracodawca ma obowiązek je wypłacać? Czy jest ono obciążone składkami na ZUS oraz podatkiem dochodowym?

 • Przejście z ZUS do KRUS

  Prowadząc działalność pozarolniczą, od 20 lat jestem ubezpieczony w ZUS. Od 3 lat jestem również rolnikiem (od maja z numerem ewidencyjnym i dopłatami z Unii). Czy jest możliwość przejścia do KRUS?

 • Wpływ separacji faktycznej na majątek wspólny

  Małżeństwo od kilku lat pozostaje w separacji faktycznej. Nie ustalono rozdzielności majątkowej, w skład majątku wspólnego wchodzą m.in. działka ogrodowa i dom letniskowy, którymi mąż dysponuje całkowicie, korzystając z nich wraz z konkubiną. Na protesty żony odpowiada wulgarnie. Czy (...)

Artykuły i poradniki

 • Jakie świadczenia niepieniężne mogą być przyznane z pomocy społecznej?

  Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej. Gmina i powiat, obowiązane do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie mogą odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1710 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 lipca 2004 r. sygn. akt P 14/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 1709 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Radu Ministrów z dnia 30 czerwca 2004 r. o sprostowaniu błędu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1708 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie działań w zakresie technologii bezpiecznych dla środowiska stosowanych w produkcji i zagospodarowaniu odpadów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1707 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia systemu informatycznego na potrzeby oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt oraz do publikowania wyników tej oceny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1706 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie powierzenia związkom hodowców i innym podmiotom upoważnionym do prowadzenia ksiąg zwierząt hodowlanych zadań w zakresie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1705 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

 • Dziennik Ustaw Poz. 1704 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1703 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1702 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1701 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać wojskowe podziemne zbiorniki do magazynowania paliw płynnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1700 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie urlopów żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1699 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1698 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1697 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności kolei oraz procedur oceny zgodności dla transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1696 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności

 • Dziennik Ustaw Poz. 1695 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1694 z 2004

  Ustawa z dnia 18 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1693 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim

 • Dziennik Ustaw Poz. 1692 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1691 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1690 z 2004

  Ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

 • Monitor Polski Poz. 554 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w czerwcu 2004 r. w stosunku do grudnia 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 553 z 2004

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 552 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2004 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 551 z 2004

  Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie wykazów norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Poz. 550 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lipca 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 549 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 lipca 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Poz. 548 z 2004

  Zarządzenie Nr 64 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 547 z 2004

  Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

 • Monitor Polski Poz. 546 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisanej w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 545 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Maroka o transporcie morskim, podpisana w Warszawie dnia 20 maja 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 544 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 543 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2004 r. o nadaniu orderu

NA SKÓTY