e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Skierowanie na przymusowe leczenie

  Czy osoba bliska może wystąpić do sądu o wydanie nakazu leczenia alkoholika?

 • Nakłady na rzecz dzierżawioną

  W trakcie umowy dzierżawy otrzymałem od wydzierżawiającego pismo, w którym wydzierżawiający poinformował mnie o postanowieniu zatrzymania ulepszeń jakich dokonałem na dzierżawionej działce. Ulepszenia wg. mnie są trwałe, t.j. kostka brukowa, budynek handlowy itp. Obecnie umowa dzierżawy (...)

 • Wygaśnięcie użytkowania wieczystego w upadłości

  Gmina przekazała Spółce z o.o. grunt w użytkowanie wieczyste i sprzedała budynki znajdujące się na tym gruncie. Spółka ustanowiła na użytkowaniu wieczystym hipoteki przymusowe na rzecz ZUS, Urzędu Skarbowego i Gminy. Obecnie Spółka jest w upadłości. Gmina chciałaby rozwiązać umowę (...)

 • Koszty dochodzenia należności przed sądem

  Mój kontrahent nie zamierza zapłacić za towar, który kupił na fakturę z odroczonym terminem płatności. Miesiąc temu zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, lecz jest zatrudniony na umowę o pracę i osiąga dochody. Należność jest niewielka, ok. 520 zł. Czy najszybszą drogą (...)

 • Rozszerzenie klauzuli na małżonka

  Uzyskałem klauzulę wykonalności również w stosunku do małżonka dłużniczki. Komornik z mego wniosku ma przystąpić do opisu i wyceny nieruchomości objętej małżeńską własnością ustawową. Małżonek dłużniczki obecnie wystąpił z powództwem przeciwko mnie o uchylenie klauzuli wykonalności (...)

 • Przedawnienie kary umownej

  Po zerwaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej powstał spór o należność. Kwota główna należności uległa przedawnieniu. Jednak operator upomina się o odsetki za zwłokę w kwocie nieznacznej ponieważ część odsetek uległa również przedawnieniu oraz co jest najważniejsze karę umowną (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową jednolitą spółki. Czy w związku z tym pozostała numeracja paragrafów umowy powinna zostać bez zmian a przy usuniętym paragrafie (...)

 • Sposób zmiany umowy spółki

  Czy zmiana umowy spółki jawnej może nastąpić tylko poprzez sporządzenie nowej jednolitej umowy oraz dołączenie jej do zgłoszenia o zmianie umowy do KRS czy wspólnicy spółki muszą podjąć stosowną uchwałę i wraz z tekstem jednolitym umowy dołączyć ją do zgłoszenia w KRS?

 • Wymiana prawa jazdy przez pełnomocnika

  Mieszkam w USA. Dowiedziałam się o potrzebie wymiany polskiego prawa jazdy. Czy mogę dokonać wymainy przez pełnomocnika ustanowionego w Polsce? Gdzie mogę znaleźć druki do wypełnienia potrzebnego wniosku?

 • Ujawnienie treści SMS-ów przez operatora

  Jeśli jedna ze stron w sprawie rozwodowej próbuje udowodnić tzw. "zdradę" czy może zwrócić się do sądu z prośbą o uzyskanie od operatora sieci GSM i odtajnienie korespondencji sms-owej? Czy taka możliwość zachodzi również w przypadku korespondencji e-mailowej? Jak w takich przypadkach (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1854 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

 • Dziennik Ustaw Poz. 1853 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1852 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Arcybractwu Miłosierdzia p.w. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1851 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przeznaczania poborowych do służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1850 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1849 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia wykazu państw, w których wydane dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1848 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, certyfikatów i innych dokumentów oraz tytułów naukowych potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie architektury, które są uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1847 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie trybu wyłaniania przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do uczestnictwa w pracach komitetów sterujących w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1846 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 23 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla niektórych produktów ze względu na ich negatywne oddziaływanie na środowisko

 • Dziennik Ustaw Poz. 1845 z 2004

  Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1844 z 2004

  Ustawa z dnia 1 lipca 2004 r. o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1843 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

 • Dziennik Ustaw Poz. 1842 z 2004

  Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Decyzja nr 593/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniająca decyzję Rady 2000/819/WE w sprawie wieloletniego programu na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorczości, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) (2001–2005)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie (WE) nr 1435/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 2004 r. zmieniające, w wyniku rozszerzenia, rozporządzenie Rady (EWG) nr 571/88 w sprawie organizacji badań statystycznych Wspólnoty dotyczących struktury gospodarstw rolnych