e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 6 Sierpień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czy lista obecności dla pracowników jest obowiązkowa?

  Czy obowiązkowe jest prowadzenie w zakładzie pracy listy obecności podpisanej przez pracowników oprócz kart ewidencji czasu pracy? Czy PIP może poprosić o okazanie listy obecności?

 • Zastrzeżenie prawa własności w umowie sprzedaży

  Firma zabezpiecza swoje należności, dodając pod treścią faktury następujący zapis: "Do czasu zapłaty za niniejszą fakturę towar jest własnością sprzedającego art 589 k.c." Co firmie jako wierzycielowi daje praktycznie taki zapis? Czy możemy na podstawie tego zapisu odebrać towar kontrahentowi, (...)

 • Znieważenie strony w piśmie procesowym

  Adwokat strony przeciwnej w sprawie o zapłatę w piśmie procesowym znieważył mnie i pomówił o czyny naganne sprzeczne z prawem. Sąd w czasie rozprawy jawnej odczytał to pismo. Zwróciłem się z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko adwokatowi. Sądy I i II instancji umorzyły postępowanie z (...)

 • Forma uchwały odwołującej zarząd

  Pewna część członków wspólnoty złożyła wniosek o odwołanie obecnego zarządu. W związku z tym zarządca zwołał zebranie wspólnoty, którego jednym z punktów było głosowanie nad odwołaniem zarządu. Głosowanie odbywało się wg udziałów i było protokołowane przez notariusza. W efekcie (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1808 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1807 z 2004

  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

 • Monitor Polski Poz. 592 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 591 z 2004

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie rozwiązania okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 13 czerwca 2004 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 590 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 589 z 2004

  Zarządzenie Nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 • Monitor Polski Poz. 588 z 2004

  Zarządzenie Nr 72 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie powołania Rady Społecznej

 • Monitor Polski Poz. 587 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Porozumienia z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Poz. 586 z 2004

  Porozumienie z dnia 1 października 2003 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie Statutu Personelu i Przepisów Finansowych Organizacji "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"

 • Monitor Polski Poz. 585 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-34-04 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Poz. 584 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. nr 111-33-04 o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

 • Monitor Polski Poz. 583 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2004 r. nr 113-29-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 582 z 2004

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

 • Monitor Polski Poz. 581 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lipca 2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

 • Monitor Polski Poz. 580 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zatrzymanie i doprowadzenie na rozprawę posła Zbigniewa Nowaka

 • Monitor Polski Poz. 579 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Decyzja przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w ramach Rady dnia 28 kwietnia 2004 r., dotycząca przywilejów i immunitetów przyznanych ATHENA

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. określająca minimalne oznaczenia, które mają być używane na znakach na zewnętrznych przejściach granicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. przewidująca pomoc makro-finansową dla Albanii i uchylająca decyzję 1999/282/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy ramowej między Wspólnotą Europejską a Europejską Agencją Kosmiczną

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 4 czerwca 2004 r. uznająca w pełni operacyjny charakter cypryjskiej bazy danych bydła (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1969) (Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu ustanawiającego system podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Republiki Kazachstanu do Wspólnoty Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 19 lipca 2004 r. dotycząca zawiadomienia Republiki Korei o wypowiedzeniu przez Wspólnotę Europejską Porozumienia w sprawie zamówień telekomunikacyjnych między Wspólnotą Europejską a Republiką Korei

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy w sprawie współpracy naukowo-technicznej między Wspólnotą Europejską a Państwem Izrael

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z Barcelony w sprawie ochrony Morza Śródziemnego przed zanieczyszczeniem, dotyczącego współpracy w zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki i, w nagłych przypadkach, zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1422/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniająca Wspólny Podręcznik

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu deportacji, z terytoriów dwóch lub większej liczby Państw Członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnym nakazom deportacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Dyrektywa Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązku przekazywania przez przewoźników danych dotyczących pasażerów

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub podlegali działaniom ułatwiającym nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 2 z 2004

  Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do odszkodowań dla ofiar przestępstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1421/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2792/1999 ustanawiające szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1385/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zarządzania systemem podwójnej kontroli bez limitów ilościowych w odniesieniu do wywozu niektórych wyrobów stalowych z Kazachstanu do Wspólnoty Europejskiej