Archiwum 14 Wrzesień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kumulacja roszczeń w postępowaniu uproszczonym

  Dłużnik nie regulował w pełnej wysokości lub w ogóle należności z tytułu czynszu najmu lokalu przez kilka miesięcy. Czy można w jednym pozwie uproszczonym dochodzić zapłaty roszczenia w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 5 tysięcy, przy czym na kwotę ogólną składałyby się (...)

 • Zbycie wierzytelności w postępowaniu układowym

  Czy po rozpoczęciu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu WIERZYCIEL może zbyć wierzytelność osobom trzecim (KILKU OSOBOM - PODZIAŁ WIERZYTELNOŚCI) tak, aby osoby te uzyskały lepsze warunki układu? Czy dłużnik, jeżeli złożył do sądu propozycję układową, może (...)

 • Separacja sądowa a dziedziczenie po małżonku

  W ubiegłym roku został rozpatrzony pozytywnie dla mnie pozew o separację z orzeczeniem winy współmałżonka. Mąż umarł w tym roku. Czy posiadam prawo do spadkobrania po nim?

 • Akt notarialny a egzekucja

  Aktowi notarialnemu o częściowy podział majątku dorobkowego, w wyniku którego dłużnik jest mi winien określoną kwotę, nadano klauzulę wykonalności. Czy mogę skierować sprawę bezpośrednio do komornika, czy lepiej zrobić to przez adwokata? Jeżeli do komornika, to w jaki sposób to uczynić? (...)

 • Sprawdzenie "rzetelności" spółki cywilnej

  W jaki sposób można sprawdzić "rzetelność" spółki cywilnej, z którą zamierzam podpisać umowę?

 • Data pewna przy umowie dzierżawy

  Czy w świetle art. 3 ustawy z 11.04.03 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz. 592) data zawarcia umowy dzierżawy gruntu pomiędzy Panem X a Gminą Z jest datą pewną, czy też umowa powinna zawierać dodatkową wzmiankę organu gminy? Czy umowa dzierżawy zawarta od 1.01.97 r. do 31.12.99 (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2061 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2060 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Poz. 2059 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 września 2004 r. w sprawie warunków oraz przekazywania danych o dłużnikach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2058 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat z tytułu organizowania wyścigów konnych oraz uczestnictwa w tych wyścigach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2057 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

 • Dziennik Ustaw Poz. 2056 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 września 2004 r. w sprawie form współdziałania straży ochrony kolei z organami kontroli skarbowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2055 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zajmowania lub rekwirowania środków transportu na potrzeby obronne państwa w czasie stanu wojennego

 • Dziennik Ustaw Poz. 2054 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2053 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2052 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z oceną zgodności ciśnieniowych urządzeń transportowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2051 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2050 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2049 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie uprawnień żołnierzy odbywających okresową służbę wojskową

 • Dziennik Ustaw Poz. 2048 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2004

 • Dziennik Ustaw Poz. 2047 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Wspólne działanie 2004/638/GASP z dnia 13 września 2004 r. zmieniające wspólne działanie 2004/523/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej dotyczącej państwa prawa w Gruzji, EUJUST THEMIS

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia drugiego etapu planu działań technicznych 2004 na rzecz doskonalenia statystyk rolnych (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3374)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1596/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1595/2004 z dnia 8 września 2004 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2004 z dnia 13 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw