Archiwum 15 Wrzesień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wybór i wyłączenie komornika

  Nakaz zapłaty opatrzony klauzulą wykonalności wydany jest przez sąd rejonowy w W. Dłużnik mieszka wraz z żoną w O. Na podstawie nakazu zapłaty wystąpiłam do komornika w O. o wszczęcie egzekucji. Przez 7 lat komornik nie mógł ściągnąć od dłużnika należnego długu i odsetek. Wniosłam (...)

 • Zawieszenie działalności spółki z o.o.

  W jaki sposób należy zawiesić działalność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie dokumenty należy sporządzić oraz gdzie należy zgłosić zawieszenie działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie koszty należy ponieść zawieszając działalność sp. z o.o.?

 • Brak aktualizacji adresu w KRS

  Spółka z o.o. - nasz dłużnik zmieniała adres siedziby i prowadzenia działalności bez aktualizacji w KRS przez co stała się nieosiągalna dla wierzycieli? Czy spółka z o.o. może postąpić w ten sposób, czy czynność taka nie jest zagrożona odpowiednimi sankcjami i czy można pociągnąć (...)

 • Niewykorzystany urlop chorego pracownika

  Pracownica po wykorzystaniu 180 dni zwolnienia lekarskiego przeszła na zasiłek rehabilitacyjny. Jak wygląda kwestia ewentualnego zwolnienia jej z pracy? Czy nadal jest pod \"ochroną\" będąc na zwolnieniu lekarskim? Czy pracodawca może w każdej chwili rozwiązać z nią umowę o pracę z zachowaniem (...)

 • Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

  Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiera ono szereg uchybień merytorycznych, m.in.: zamiast jednego pokrzywdzonego - wymienia dwóch, wskazuje inną, niż zgłoszona do protokołu policyjnego przez pokrzywdzoną, wartość faktury, w jednym miejscu określa mnie jako \"pokrzywdzony\", (...)

 • Klauzula bez protestu a nakaz zapłaty

  Czy posiadając weksel in blanco z klauzulą bez protestu można bezpośrednio wystąpić o nakaz zapłaty, czy trzeba przedstawić go do wykupu?

 • Zdolność procesowa i zdolność postulacyjna

  Co oznacza pojęcie zdolności procesowej i postulacyjnej? Czym (w jakich okolicznościach) może być ona ograniczona?

 • Dziecko świadkiem w sprawie o rozwód

  Czy niepełnoletnie dziecko (ukończone 16 lat) może być powołane na świadka i zeznawać w sprawie rozwodowej rodziców?

 • Karanie pracodawców przez PiP za wykroczenia

  Jakie są wysokości kar (i czy jest akt prawny, który to reguluje), jakie może nałożyć z różnych powodów na pracodawcę PIP?

 • Opodatkowanie "wczasów pod gruszą"

  Czy od kwoty wypłaconej pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na "wczasy pod gruszą" należy potrącić, oprócz podatku dochodowego, także składki na ubezpieczenie społeczne? Jaka jest podstawa prawna?

 • Wynagrodzenie radcy prawnego za postępowanie

  Radca prawny zatrudniony jest w zakładzie na podstawie umowy o pracę (pełny etat). Reprezentuje również zakład w sądach itp. Do zakładu wpłynął nakaz zapłaty, w którym wyszczególniono określoną kwotę tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Czy w/w należy wypłacić zatrudnionemu (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2063 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Specjalnego Programu Akcesyjnego na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w ramach Rocznych Umów Finansowych na lata 2002 i 2003

 • Dziennik Ustaw Poz. 2062 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 675 z 2004

  Komunikat Nr 9/2004/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 13 września 2004 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 674 z 2004

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 3 września 2004 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 673 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 września 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 672 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisanej w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 671 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana w Biszkeku dnia 25 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 670 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 669 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 668 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 667 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 666 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 września 2004 r. nr 113-30-04 o zmianie w składzie Rady Ministrów

 • Monitor Polski Poz. 665 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-43-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 664 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-42-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 663 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-41-2004 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 662 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2004 r. nr Z. 110-40-2004 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 6 września 2004 r. ustanawiająca warunki przywozu nasienia bydła domowego (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3364) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1606/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1605/2004 z dnia 14 września 2004 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1210/2004, na rok gospodarczy 2004/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1604/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1603/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 września 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1602/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 września 2004 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1601/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1600/2004 z dnia 13 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów żabnicy przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1599/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów dobijakowatych przez statki pływające pod banderą Państwa Członkowskiego, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1598/2004 z dnia 10 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów smuklicy przez statki pływające pod banderą Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1597/2004 z dnia 14 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw