Archiwum 28 Wrzesień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wprowadzenie do spółki jawnej nowego wspólnika

  Spółka jawna, której wspólnikami są małżonkowie, ma datę rozwiązania z dniem 31 grudnia 2004 r. Pismo o rozwiązanie spółki napisał mąż. Jednocześnie jest w toku rozprawa rozwodowa. Z chwilą rozwiązania umowy spółki umowa najmu lokalu przestaje obowiązywać (bo przestaje istnieć (...)

 • Postępowanie nakazowe a upominawcze

  Chciałbym złożyć pozew przeciwko mojemu dłużnikowi, którym jest spółka cywilna. Dłużnik jest mi winien kwotę pieniężną z tytułu faktury VAT, lecz pomimo kolejnego wezwania do zapłaty nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Z tego co mi wiadomo zmienili się teraz wspólnicy wyżej (...)

 • Przyczyny obniżenia czynszu

  Artykuł 664 par. 1 KC stanowi, że najemca może żądać obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli wynajmuję lokal użytkowy składający się z trzech pomieszczeń, w jednym z których są duże przecieki z dachu (jest dziurawy dach) i zalewana jest regularnie ściana, na której występuje (...)

 • Nieskuteczność egzekucji alimentów

  Sąd przyznał mi alimenty na dziecko od ojca, a nie z funduszu. Ojciec dziecka nie pracuje i nie płaci alimentów. Zgłosiłam się do komornika. Komornik po zbadaniu sprawy stwierdził, że nie jest w stanie ich wyegzekwować i odesłał mnie do MOPS-u. W MOPS-ie powiedzieli, że nie mam szans na (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2151 z 2004

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 września 2004 r. sygn. akt K 34/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 2150 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o udzielenie pomocy technicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2149 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania próbek suszu paszowego i wykonywania badan parametrów jakościowych suszu

 • Dziennik Ustaw Poz. 2148 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

 • Dziennik Ustaw Poz. 2147 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 2146 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw

 • Dziennik Ustaw Poz. 2145 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 września 2004 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Pile

 • Dziennik Ustaw Poz. 2144 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej programem wykonawczym między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006, podpisanym w Taszkiencie dnia 25 maja 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2143 z 2004

  Program Wykonawczy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 2142 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązujacej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2141 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Tadżykistanu o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości

 • Dziennik Ustaw Poz. 2140 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 10 maja 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2139 z 2004

  Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/661/WPZiB z dnia 24 września 2004 r. dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie stanowiska Wspólnoty dotyczącego zmiany dodatków do załącznika 6 umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie handlu produktami rolnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2004

  Decyzja Rady z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2008

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 53 z 2004

  Dyrektywa Komisji 2004/97/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2004/60/WE w sprawie limitów czasowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2004

  Dyrektywa Komisji 2004/96/WE z dnia 27 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/769/EWG w odniesieniu do ograniczeń we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu niklu w łączeniach kolczyków w celu dostosowania jej załącznika I do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2004

  Dyrektywa Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1679/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1678/2004 z dnia 24 września 2004 w sprawie zawieszenia kwot taryfowych dotyczących przywozu do Wspólnoty niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1677/2004 z dnia 27 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1676/2004 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie przyjęcia środków autonomicznych oraz przejściowych dotyczących przywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Bułgarii i wywozu niektórych przetworzonych produktów rolnych do Bułgarii