Archiwum 8 Wrzesień 2004

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Definicja bezpodstawnego wzbogacenia

  Proszę o wyjaśnienie terminu „bezpodstawne wzbogacenie” i podanie podstaw prawnych. Słyszałem o tym terminie, ale nie bardzo wiem o co chodzi.

 • Umowne prawo do wypowiedzenia umowy

  W zeszłym roku wysłałem pocztą elektroniczną wniosek, w którym były zawarte wszystkie niezbędne dane, z rezygnacją na dalsze świadczenie usługi abonamentowej przez operatora sieci komórkowej oraz wyłączyłem telefon. Ten jednak nie przyjął tego do wiadomości (domagając się listu poleconego) (...)

 • Koszty szkolenia zleceniobiorcy

  Zakład pracy zatrudnina pracownika (z zewnątrz) w ramach umowy-zlecenia. Pracodawca skierował tego pracownika na szkolenie. Czy można pokryć w/w osobie koszty szkolenia i z jakich przepisów to wynika?

 • Sfałszowanie świadectwa pracy

  W dniu 31.05.2003 otrzymałem świadectwo pracy z wpisem "umowa została rozwiązana na podstawie wypowiedzenia." Ja nigdy takiego wypowiedzenia nie składałem ani nie otrzymałem od pracodawcy. W sądzie złożyłem pozew o uznanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie. Posiadam oryginał świadectwa (...)

 • Zmiana wynagrodzenia po przejściu zakładu

  Jeżeli na skutek przejęcia części zakładu pracy w trybie art. 23 kp, nowy pracodawca przedstawi nowe warunki płacy, to czy jest określony stopień możliwości obniżenia przez niego płacy? Czy nowy pracodawca może zaproponować obniżenie płacy np. o 50%? Kiedy Sąd Pracy może uznać zaproponowane (...)

 • Koszty postępowania przed sądem pracy

  Czy poniosę jakieś konsekwencje ekonomiczne bądź prawne gdy przegram sprawę w sądzie pracy? Ponadto jakie koszty trzeba ponieść składając pozew do sądu pracy?

 • Wypowiedzenie układu zbiorowego pracy

  Zarząd spółki akcyjnej rozwiązał za trzymiesięcznym wypowiedzeniem zakładowy układ zbiorowy pracy. Układ ten wygasa w dniu 30 kwietnia 2004 r. Spółka od lipca tego roku zostanie przejęta przez inną spółkę akcyjną, która do końca sierpnia 2004 r. zamierza podpisać ze związkami nowy (...)

 • Maksymalna temperatura w warsztacie samochodowym

  Jaka może być najwyższa temperatura na stanowisku pracy w warsztacie samochodowym i czy w związku z jej przekroczeniem pracodawca ma obowiązek zakupić np.wentylator?

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2020 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie składania wniosku o wydanie licencji detektywa

 • Dziennik Ustaw Poz. 2019 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu substancji zabronionych

 • Dziennik Ustaw Poz. 2018 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy

 • Dziennik Ustaw Poz. 2017 z 2004

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw Poz. 2016 z 2004

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie liczby, wysokości oraz warunków i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną

 • Dziennik Ustaw Poz. 2015 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami kontroli skarbowej, organami Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Weterynaryjnej, Policji, Państwowej Straży Rybackiej, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 2014 z 2004

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych

 • Monitor Polski Poz. 661 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 660 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 659 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

 • Monitor Polski Poz. 658 z 2004

  Obwieszczenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie wskaźnika wzrostu przeciętnych wynagrodzeń na potrzeby waloryzacji świadczeń socjalnych i zasiłków socjalnych w przedsiębiorstwach górniczych i przedsiębiorstwach robót górniczych w trzecim kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 657 z 2004

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 656 z 2004

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 6 września 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 655 z 2004

  Uchwała Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów, przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

 • Monitor Polski Poz. 654 z 2004

  Zarządzenie Nr 82 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Poz. 653 z 2004

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisanej w Tunisie dnia 4 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 652 z 2004

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tunezyjskiej w dziedzinie transportu morskiego, podpisana w Tunisie dnia 4 października 2002 r.

 • Monitor Polski Poz. 651 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 650 z 2004

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 649 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego

 • Monitor Polski Poz. 648 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Dnia Życia

 • Monitor Polski Poz. 647 z 2004

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 sierpnia 2004 r. "Pamięć i Odpowiedzialność" w 65. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 14 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w zwalczanie klasycznego pomoru świń w Republice Słowackiej w 2004 r. (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 3087)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań influenzy drobiu u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2004 oraz ustanawiająca zasady sprawozdawczości i zasady decydujące o przyznaniu przez Wspólnotę dofinansowania na pokrycie kosztów wdrożenia tych programów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 2854) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2004

  Dyrektywa Komisji 2004/88/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą wyrobów kosmetycznych w celu dostosowania do postępu technicznego załącznika III do tej dyrektywy (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2004

  Dyrektywa Komisji 2004/87/WE z dnia 7 września 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG w sprawie wyrobów kosmetycznych w celu adaptacji załącznika III do tej dyrektywy do postępu technicznego (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1573/2004 z dnia 6 września 2004 r. w sprawie wstrzymania połowów soli zwyczajnej przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1572/2004 z dnia 7 września 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw