e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Styczeń 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Klauzula wykonalności przeciwko małżonkowi

  Wierzyciel posiada tytuł wykonawczy p-ko mnie. W listopadzie 2004 r. wystąpił z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności p-ko żonie, uzasadniając wszczęciem egzekucji z własnościowego mieszkania spółdzielczego. Żona wniosła stosowny sprzeciw do sądu uzasadniając tym, że nie wyrażała (...)

 • Podmioty zobowiązane do ewidencji kasą fiskalną

  Do kiedy usługi świadczone przez fryzjerów i kosmetyczki nie będą musiały być ewidencjonowane przy zastosowaniu kas rejestrujących?

 • Wymeldowanie osoby zameldowanej

  Czy główny lokator ma prawo sam wymeldować wcześniej zameldowanego na czas nieokreślony?

 • Doręczenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Czy dłużnik (osoba fizyczna - przedsiębiorca lub spółka z o.o.) dostanie z sądu odpis wniosku o upadłość zanim jeszcze wierzyciel zostanie wezwany do wniesienia opłaty sądowej tudzież do usunięcia braków formalnych z tytułu złożenia tegoż wniosku?

 • Dobrowolne opłacanie składek ZUS

  Jestem obywatelem polskim i obecnie przebywam w USA, zatrudniany jestem przez osoby prywatne (Amerykanie) na wykonywanie prac domowych i chciałbym opłacać składki ZUS indywidualnie - czy jest to możliwe?

 • Dochodzenie odsetek w zobowiązaniu wekslowym

  Czy wierzyciel może ściągnąć od dłużnika kwotę przekraczającą wartość weksla, np. odsetki?

 • Uprawnienia osoby współpracującej

  Moja żona prowadzi ze mną działalność gospodarczą jako tzw. "osoba współpracująca" (np. dla ZUS). Kiedyś było to wpisane do zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Prowadzenia Działalności Gospodarczej. Obecnie zauważyłem przy kolejnej aktualizacji danych, że ten wpis nie występuje. Razem (...)

 • Opiekun dla małżonka alkoholika

  Czy w przypadku, kiedy małżonek jest alkoholikiem, istnieje możliwość ograniczenia jego praw do majątku wspólnego, posiadanej przez niego działki budowlanej. Czy można zabezpieczyć się przed sprzedażą tego majątku, bądź wzięciem pożyczki pod jego zastaw? Czy można przejąć prawa do (...)

 • Określenie czasu pracy w umowie o pracę

  Zostałem przeniesiony czasowo z Warszawy na region. Otrzymałem aneks do umowy o zmianie miejsca zatrudnienia oraz obsługiwanego regionu. Natomiast bez zmiany pozostaje oficjalny wymiar czasu pracy: 8.30-16-30. W praktyce jednak czas pracy bywa różny i suma godzin może być niższa lub wyższa od (...)

 • Reklama wina

  Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy.

 • Spółka polsko-ukraińska

  Jakie są uwarunkowania prawne zakładania w Polsce działalności gospodarczej przez cudzoziemców (a konkretnie osób spoza Unii Europejskiej, z Ukrainy) w różnych formach prawnych? Jakie są możliwości zakładania mieszanych, polsko-ukraińskich spółek?

 • Nieruchomość rolna będąca źródłem utrzymania

  Z powodu niespłacanego kredytu toczy się przeciwko mnie postępowanie egzekucyjne. Komornik zarządził licytację nieruchomości rolnych, stanowiących jedyne źródło utrzymania naszej pięcioosobowej rodziny. Żona ma rentę czasową 432 zł, zajętą w części przez komornika. Sprzedaż nieruchomości (...)

 • Wniosek o przeprowadzenie badań psychiatrycznych

  Czy składając do prokuratury, jako wierzyciel, doniesienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa zarządu sp. z o.o. - dłużnika, mam prawo zażądać przymusowego poddania go badaniom psychiatrycznym, jeśli jego pisma do mnie wskazują na to, że albo udaje chorego na umyśle albo (...)

 • Rozwód a sprawy majątkowe

  Podjęliśmy wspólnie decyzję o rozwodzie i podziale majątku. Strony są zgodne co do jego składu, wartości i sposobu podziału, rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie. Aby przyspieszyć załatwianie problemu, chcielibyśmy równolegle wnieść pozew rozwodowy i uregulować sprawy (...)

 • Nabycie towaru za granicą a podatek VAT

  Jak należy traktować nabycie towaru od kontrahenta z UE, który nie podał nam numeru VAT-UE? Czy należy potraktować jako WNT i opodatkować w Polsce? Posiadamy nr VAT-ue w Polsce.

Artykuły i poradniki

 • Kiedy przesunięcie terminu i odwołanie z urlopu przez pracodawcę jest uzasadnione?

  Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo po przepracowaniu określonego czasu prawo do urlopu wypoczynkowego. Wymiar (okres) urlopu jest uzależniony w stosunku do pracownika dwoma co do zasady czynnikami. Są to mianowicie okres zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. Instytucje przesunięcia (...)

 • Jak złożyć skargę na NFZ, przychodnię albo lekarza?

  Jeżeli Ubezpieczony uzna, że jego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób zadowalający, może złożyć skargę. Prawo do tego ma zatem każdy pacjent. Każda jednostka służby zdrowia, funkcjonująca w ramach ubezpieczenia zdrowotnego powinna umieścić w widocznym miejscu (...)

 • Czy Twoje własnościowe prawo do lokalu może przekształcić się w inne?

  Przez długi czas podstawowym ograniczeniem w zakresie rozporządzania spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu była konieczność uzyskania członkostwa spółdzielni mieszkaniowej przez nabywcę takiego prawa. Warunkiem skuteczności przeniesienia spółdzielczego własnościowego (...)

 • Czy lekarz może odmówić Ci pomocy?

  Coraz częściej słyszymy, że lekarz odesłał pacjenta bez przeprowadzenia niezbędnych badań. Powody odejścia pacjenta „z kwitkiem” są różne, najczęściej podaje się jednak brak środków finansowych, ale czy na pewno jest to wystarczające usprawiedliwienie? Pacjent (...)

 • Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

  Ażeby można było wykupić mieszkanie zakładowe musi ono stanowić własność odpowiednich podmiotów. Co do zasady mieszkania zakładowe mogą być zbywane po preferencyjnych cenach, jeżeli stanowią własność przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych, w których Skarb (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 122 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2005 r. sygn. akt K 15/03

 • Dziennik Ustaw Poz. 121 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie odmian winorośli przeznaczonych do uprawy w celu pozyskiwania winogron do wyrobu win gronowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 120 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o pomoc finansową na działanie "wspieranie gospodarstw niskotowarowych"

 • Dziennik Ustaw Poz. 119 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 117 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze soba do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 116 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 115 z 2005

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 114 z 2005

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 113 z 2005

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

 • Dziennik Ustaw Poz. 112 z 2005

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2004 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne, sporządzonej w Strasburgu dnia 28 czerwca 1978 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 71 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyodrębnionych komórek organizacyjnych administracji celnej, których funkcjonariusze celni wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze

 • Monitor Polski Poz. 69 z 2005

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 68 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1 000 kg węgla kamiennego w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 67 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 66 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 65 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem oraz dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 64 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów

 • Monitor Polski Poz. 63 z 2005

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 62 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 61 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 stycznia 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 60 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2005 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenie osoby lustrowanej

 • Monitor Polski Poz. 59 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2004 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

 • Monitor Polski Poz. 58 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r.w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 57 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 56 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 55 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 54 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 53 z 2005

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 21 listopada 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie Śląskim w okręgu wyborczym nr 29

 • Monitor Polski Poz. 52 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 51 z 2005

  Porozumienie z dnia 13 marca 2004 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o zmianie załącznika nr 1 do umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejściami granicznymi, sporządzonej w Trstenie dnia 1 lipca 1999 r.

 • Monitor Polski Poz. 50 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 26 października 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 49 z 2005

  Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o zmianie załącznika nr 1 do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego, sporządzonej w Bonn dnia 6 listopada 1992 r.

 • Monitor Polski Poz. 48 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, podpisaną w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 47 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa

 • Monitor Polski Poz. 46 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 45 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 44 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 43 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 42 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 września 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 41 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 39 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 38 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 37 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 września 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2005

  Drugi budżet korygujący Europejskiej Agencji ds. Leków (EMEA) na rok 2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 stycznia 2005 r. upoważniająca Państwa Członkowskie do ustanowienia tymczasowych odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do przywozu gleby skażonej pestycydami lub trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi w celu jej odkażenia (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 92)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie harmonizacji widma radiowego w paśmie 24 GHz dla celów tymczasowego użycia przez samochodowe urządzenia radarowe bliskiego zasięgu we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 34) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 załącznika I do Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. udzielająca gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami udzielonymi na potrzeby niektórych projektów w Rosji, na Ukrainie, w Mołdawii i Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2000/24/WE w celu uwzględnienia rozszerzenia Unii Europejskiej oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. powołująca Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 110/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające przyznanie dodatku wyrównawczego dla organizacji producentów na dostawy tuńczyka dla przemysłu przetwórczego w okresie od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2003 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 109/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie definicji terytorium gospodarczego Państw Członkowskich do celów rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 108/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw