e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 5 Styczeń 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Umowa na niepełny etat

  Czy mogę podpisać umowę o pracę na 1/4 etatu? Czy wtedy jest to obliczane od liczby godzin w tygodniu tj. w tym wypadku 10 godzin? Czy jest wtedy limit pracy np. 2 godziny dziennie? Jak wygląda sytuacja, gdy w danym tygodniu pracownik przepracował np. 20 godzin? Czy trzeba umieścić jakiś stosowny (...)

 • Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

  Czy pracownik przejmujący magazyn wraz ze zmianą stanowiska pracy musi podpisać umowę odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz weksel in blanco? Jakich konsekwencji może się spodziewać pracownik, który nie podpisze tych dokumentów? Jaki ma czas na ich podpisanie?

 • Podpis na kopii faktury

  Czy obecnie jest obowiązek, aby na kopii faktury był umieszczony podpis klienta (zakładając, że nie wystawił upoważnienia)?

 • Księgowanie kopii faktury

  Czy z prawnego punktu widzenia ma znaczenie, czy księgowana jest kopia faktury czy duplikat (w sytuacji, gdy kopie wysyłamy do podpisu dla klienta i nie możemy się doczekać jej powrotu, a potrzebny nam egzemplarz w księgowości)?

 • Udzielenie rabatu a faktura korygująca VAT

  Klient ma zagwarantowane w umowie, że jeśli w przeciągu określonego czasu sprzeda co najmniej 30 000 szt. produktu przysługuje mu rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest przyznawany po zapłaceniu wszystkich należności przez kontrahenta? Czy na powyższy rabat powinna być wystawiona faktura korygująca (...)

 • Podział majątku po rozwiązaniu spółki cywilnej

  Czy wspólnik dwuosobowej spółki cywilnej po jej rozwiązaniu ma prawo sprzedać samochód zakupiony przez spółkę? Samochód jest środkiem trwałym niezamortyzowanym i spółka odliczyła VAT przy jego zakupie. Koszt zakupu poniósł tylko ten wspólnik (kredyt bankowy), faktura została wystawiona (...)

 • Formalności przy wyrobieniu NIP-u

  Czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie wyrobienia NIP-u (wiek, brak pracy)?

 • Definicja przestępstwa oszustwa

  Proszę o wyjaśnienie pojęcia oszustwo. Na podstawie jakich przepisów prawa i w jakich okolicznościach może ścigać oszustów prokurator?

 • Sprzedaż zajętych udziałów a odwołanie od decyzji

  Po dokonaniu zajęcia udziałów w spółce z o.o., sąd na wniosek dłużnika wydał postanowienie w oparciu o art. 908 kpc. Czy na postanowienie sądu rejonowego dotyczące nakazania czynności egzekucyjnych komorniczych (sprzedaż udziałów) przysługuje odwołanie i w jakim terminie? Posiedzenie (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż i montaż paneli podłogowych

  Prowadzona działalność dotyczy sprzedaży i montażu paneli podłogowych. Sama sprzedaż jest w kwestii VAT-u sprawą jasną. Pytanie dotyczy kwestii układania paneli u klienta - czy zastosowanie stawki 7% VAT jest obligowane zawarciem umowy z tym klientem?

 • Składka zdrowotna rencisty przedsiębiorcy

  Czy rencista prowadzący działalność gospodarczą ma obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tak czy są od tego jakieś odstępstwa?

 • Informacja o upadłości spółki

  Gdzie mogę dowiedzieć się kiedy upadła firma będąca sp. z o.o.? Informacje te są ogólnodostępne i czy udostępnianie ich jest bezpłatne czy odpłatne?

 • Obowiązek podatkowy związku zawodowego

  Proszę o podanie podstawy prawnej, na mocy której związek zawodowy jako organizacja nie prowadząca działalności gospodarczej, jest zwolniona od płacenia podatku.

 • Odwołanie od zmiany wysokości renty

  W wyniku postępowania odwoławczego przed Sądem Okręgowym pełnomocnik ZUS uznał za zasadne wniesione odwołanie na decyzję odmawiającą prawa do renty wypadkowej w styczniu 2003 r. W wyniku podjętych czynności organ rentowy wydał decyzję wstrzymującą wypłatę renty przyznanej w 2003 r. (...)

 • Przedstawienie stanowiska na piśmie

  Zostało wznowione postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem sądu i strona przeciwna odpowiedziała na pozew. Czy można do tej odpowiedzi ustosunkować się na piśmie i złożyć je w sądzie?

 • Wznowienie a wstrzymanie wykonania wyroku

  Zapadł wyrok rozwodowy. Była żona otrzymała komorniczy nakaz zapłacenia kosztów procesu i pełnomocnika drugiej strony. W międzyczasie wznowiła jednak postępowanie zakończone prawomocnym wyrokiem i sprawa jest w toku. Czy można wstrzymać nakaz zapłaty? Na jakiej podstawie prawnej? Czy może (...)

 • Zameldowanie a zgoda właściciela

  Najemcom wypowiedziałem umowę najmu z 3 letnim okresem wypowiedzenia, który minął w lipcu 2004 r. Okazało się, że zameldowali oni w maju 2004 roku (bez mojej wiedzy) wnuczka, ale nie do końca lipca, do kiedy umowa najmu była ważna (przez wypowiedzenie), tylko na okres stały. Czy popełnili (...)

 • Ubiór nauczyciela wychowania fizycznego

  Czy nauczycielom wychowania fizycznego przysługuje dres, obuwie sportowe, podkoszulek, spodenki gimnastyczne? Jeśli tak, to na jakiej podstawie? Czy musi to być odzież markowa? Jaki jest czas użytkowania tej odzieży?

 • Procedura zakładania fundacji

  Mamy w planach założenie fundacji, której celem ma być pomoc ludziom chorym. Co w pierwszej kolejności należy zrobić? Jakie trzeba spełniać warunki? Czy są jakieś kryteria? Jakie są koszty związane z założeniem fundacji?

 • Wartość odtworzeniowa lokalu

  Proszę o wytłumaczenie na poniższym przykładzie stawki nowego czynszu. W moim mieście 3% wartości odtworzeniowej to 4,83 zł za 1 metr kwadratowy. Obecnie lokator opłaca 4,60 zł za metr powierzchni. Czy mogę podnieść czynsz do tych 4,83zł plus 10% co daje 5,31zł? Czy mogę tylko dodać 10% (...)

 • Zwrot wyegzekwowanych należności

  Na podstawie klauzuli wykonalności nadanej przez sąd aktowi notarialnemu, została wyegzekwowana przez komornika określona kwota pieniędzy, jednak już po tym została także przez Sąd uchylona klauzula wykonalności tego aktu. Czy można żądać zwrotu wyegzekwowanych kwot oraz kosztów i jaka (...)

 • Wynagrodzenie prezesa jako koszt spółki z o.o.

  Prezes Zarządu - zgodnie ze statutem Spółki - pełni swoje funkcje na podstawie powołania, na mocy którego wykonuje czynności kontrolno - zarządcze Spółki. W związku z pełnieniem funkcji przez Prezesa, Spółka ponosi następujące koszty: 1) wynagrodzenie, 2) koszty związane z eksploatacją (...)

Artykuły i poradniki

 • Kasa mieszkaniowa sposobem na mieszkanie

  Kasa mieszkaniowa to jeden ze sposobów uzyskania środków pieniężnych na planowaną inwestycję mieszkaniową. Kasa Mieszkaniowa jest działalnością banku, polegającą na prowadzeniu rachunków oszczędnościowo - kredytowych dla klientów indywidualnych i udzielaniu kredytów kontraktowych przeznaczonych (...)

 • Organizacja Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

  Kierownictwo Urzędem zostało powierzone Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonuje on swoje zadanie przy pomocy wiceprezesów, Dyrektora Generalnego, dyrektorów departamentów, dyrektorów biur oraz dyrektora sekretariatu. Wiceprezesów Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów (...)

Zmiany w Prawie



Projekty Ustaw



Interpretacje podatkowe



Akty Prawne



 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. zatwierdzająca metodę klasyfikacji tusz wieprzowych na Cyprze (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5296)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. określająca na rok 2005 warunki wspólnotowych porównawczych prób i analiz materiału rozmnożeniowego i sadzonek Fragaria x ananassa Duch. na mocy dyrektywy Rady 92/34/EWG (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5290)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. poczynienia przygotowań do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym niektórych gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz winorośli zgodnie z przepisami dyrektywy 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE oraz 2002/57/WE w latach 2005–2009 (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5264) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy, dotyczącego wzajemnych środków liberalizacji oraz zastąpienia Protokołów 1 i 2 do Przejściowego układu stowarzyszeniowego pomiędzy WE a Autonomią Palestyńską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 6/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r. zawierające sprostowanie rozporządzeń (WE) nr 46/2003 i 47/2003 w odniesieniu do mieszanek różnych rodzajów świeżych owoców i warzyw w tych samych opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 5/2005 z dnia 4 stycznia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97