e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wydatkowanie składek członkowskich

  Zwracam się z zapytaniem na jakie cele można przeznaczyć składki związkowe? Czy są jakieś obwarowania dotyczące gospodarowania składkami związkowymi (oprócz statutu związku)? Związek nie prowadzi działalności gospodarczej. Czy możliwe jest np. finansowanie szkoleń dla działaczy związkowych, (...)

 • Pożyczka udzielona spółce jawnej przez sp. z o.o.

  Czy i w jakiej wysokości opodatkowana jest pożyczka udzielona spółce jawnej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Czy na wysokość ewentualnego podatku ma wpływ fakt, że wspólnikami/udziałowcami obu spółek są te same osoby?

 • Umowa zlecenie a zasiłek przedemerytalny

  Chcę zatrudnić osobę będącą na zasiłku przedemerytalnym na umowę zlecenie. Czy taka umowa podlega obowiązkowo ubezpieczeniu ZUS, ile może zarobić taka osoba ażeby nie utraciła prawa do zasiłku przedemerytalnego?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia nauczycieli. Jaka jest podstawa prawna godzin pracy nauczyciela doradcy metodycznego w ośrodku doskonalenia nauczycieli?

 • Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

  Zwracam się z zapytaniem dotyczącym PKZP. My jako Związek Zawodowy chcieliśmy założyć PKZP przy związkach. Co należy zrobić, aby taką kasę założyć? Czy podlega to jakiejś rejestracji? Jakie przepisy normują tą kwestę? Czy my jako Związek Zawodowy możemy założyć taką Kasę? Czy (...)

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata

  W sprawie o zachowek adwokat reprezentujący pozwanego złożył w dniu 05.05.2005r.wniosek w którym przedstawił jako dowód (na dokonanie przedpłaty za mieszkanie z majątku odrębnego pozwanego) zaświadczenia z banku o wypłacie rekompensaty z książeczki mieszkaniowej w wys.10.000zł. w dniu (...)

 • Zasada surogacji majątku

  Chciałbym się jeszcze w takim razie upewnić, czy nie ma na to wpływu fakt, że w akcie \"dział spadku i podział majątku wspólnego\" podpisanym z moją mamą i siostrą występuje kwestia spłaty w zamian za zrzeczenie się praw do tej nieruchomości - czy może pojawienie się kwestii spłaty (...)

 • Uchwały polskiej spółki z o.o. w obcym języku

  Czy uchwały wspólników - obcokrajowców polskiej spółki z o.o. - w braku znajomości przez nich języka polskiego, muszą być sporządzone w ich ojczystym języku, czy też dopusczalny jest język polski?

 • Forma zmiany siedziby spółki z o.o.

  Czy zmiana siedziby spółki z o.o. wymaga formy aktu notarialnego, czy wystarczy uchwała wspólników zawarta w zwykłej formie pisemnej?

 • Gwarancja a rękojmia

  Czy jeżeli zwrócimy się do producenta o wymianę sprzętu (wymiana taka przysługuje nam na podstawie gwarancji, jeżeli w okresie gwarancji dokonanych było 5 napraw gwarancyjnych), ale żądanie nasze nie zostanie spełnione (producent odpowie odmownie), to czy możemy jeszcze dochodzić wymiany (...)

 • Zaległe składki ZUS a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

  Pracodawca nie odprowadzał składek do ZUS-u w ciągu roku, a następnie rozwiązał umowę o pracę z pracownikiem. Czy takiemu pracownikowi (który nie wiedział o nieodprowadzaniu składek przez pracodawcę, u którego pracował w sumie około 10 lat) będzie przysługiwał zasiłek? Co może zrobić (...)

 • Premia dla byłego pracownika

  Jak należy traktować przyznanie byłemu pracownikowi nagrody jednorazowej w kwocie przeciętnego jednomiesięcznego wynagrodzenia w ostatnim kwartale za to, że firma osiągnęła w 2004 roku zysk? Taka nagroda nie jest przewidziana w ogóle w systemie wynagradzania, ale właściciel firmy ma zamiar (...)

 • Alimenty i kredyt

  Za miesiąc mam pierwszą rozprawę rozwodową. Z żoną mamy zniesioną wspólność majątkową. Żona odgrażała się, że mnie zniszczy. Wiem, że żona teraz bierze szybko jakieś kredyty. Czy zaciągnięte przez nią teraz kredyty mają jakiś wpływ na wysokość alimentów? Czy każdy kredyt, (...)

 • Skarga do WSA albo wniosek o wznowienie

  Urząd Gminy wydał decyzję uzgadniającą warunki zabudowy na podstawie sfałszowanej opinii konserwatora przyrody i sfałszowanej mapy, na której nie oznaczono rzeczywistej sytuacji w terenie. Następnie Starosta wydał decyzję zezwalającą na budowę. W tej decyzji sfałszowano informację o tzw. (...)

 • Odwołanie od decyzji Wojewody

  Wojewoda wydał decyzję odmawiającą wszczęcia postępowania o unieważnienie decyzji Starosty zezwalającej na budowę. Do kogo należy kierować odwołanie od tej decyzji?

 • Kłopotliwy pies sąsiada

  Mieszkam na osiedlu o zabudowie szeregowej w domu stanowiącym 1/2 bliżniaka. Mój bezpośredni sąsiad ma psa, dużego wilczura. Pies praktycznie traktowany jest jak pies podwórzowy. Cały dzień przebywa na dworze a jedynie na noc jest wpuszczany do garażu. Od godziny 6 rano pies biega po posesji (...)

 • Doręczanie bezpośrednio pism przeciwnikowi

  Spółka jawna zalega z płatnościami, nie zapłaciła mimo wezwania. Kierując pozew do sądu o zapłatę powinien pozwać spółkę, czy poszczególnych wspólników? Czy odpis pozwu wraz z załącznikami dla pozwanego/pozwanych muszę przesłać pozwanemu/nym, czy składam go wraz z pozwem do sądu? (...)

 • Zażalenie na post. o nadaniu klauzuli wykonalności

  Czy złożenie zażalenie na postanowienie o nadaniu tytułu egzekucyjnego wstrzymuje egzekucję komorniczą?

 • Badania lekarskie kierowców

  Czy pracownik naszej firmy, który otrzymał do dyspozycji samochód służbowy powinien mieć przeprowadzone badania lekarskie dla kierowców? Czy jakieś przepisy nakładają taki obowiązek na pracownika, który jest zatrudniony na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży (częste delegacje) i dostaje (...)

 • Karta urlopowa w prawie pracy

  Czy pracodawca ma obowiązek prowadzić karty urlopowe? Czy wystarczą wnioski lub podania pracowników o urlop? Jaka jest podstawa prawna funkcjonowania kart urlopowych?

 • Zasada surogacji majątku

  Chcemy z żoną dokonać podziału majątku - przygotowanie do rozwodu. Przed zawarciem związku zmarł mój ojciec i tytułem spadku zostałem właścicielem części udziałów w nieruchomości z budynkiem produkcyjnym. Po kilku latach, już będąc w związku małżeńskim, postanowiłem przebudować (...)

 • Lokal socjalny, pomieszczenie tymczasowe

  Jeśli własność mieszkania w podziale spadku pomiędzy małżonkiem a dziećmi zmarłego z poprzedniego małżeństwa przypadnie dzieciom, to mogą one eksmitować małżonka z mieszkania, ale musi być wskazane pomieszczenie tymczasowe. Kto i w jaki sposób szuka i wskazuje to pomieszczenie? Czy (...)

 • Ustanie zasiłku przedemerytalnego

  Czy po otrzymaniu w spadku współwłasności 1/3 gospodarstwa rolnego o pow. udziału przekraczającego 2 ha przeliczeniowe mój brat może nadal pobierać zasiłek przedemerytalny, jeśli natychmiast po uprawomocnieniu się postanowienia o nabyciu spadku wydzierżawi swoją część (udział) siostrze? (...)

 • Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Moja firma (państwowy zakład budżetowy) podjęła inwestycję budowlaną. W związku z tym zobowiązaliśmy się w umowie z wykonawcą na powołanie z naszej strony inspektora nadzoru budowlanego. Jak ustalić wartość wynagrodzenia takiego inspektora nadzoru? Czy jest to jakiś procent od wartości (...)

Interpretacje podatkowe