Archiwum 14 Grudzień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Refakturowanie kosztów podróży służbowej

  Nasz pracownik odbył zagraniczną podróż służbową, której koszty muszą być refakturowane. Kosztami są: pobyt w hotelu poza granicami kraju, przelot za granicę. Jak powinno się refakturować te koszty? Od faktur zagranicznych za hotel nie możemy odliczyć VAT. Czy refaktura powinna zawierać (...)

 • PIT-38 a ograniczony obowiązek podatkowy

  Jestem osobą fizyczną, rozliczającą się w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego, gdyż mieszkam za granica i rozliczam się za granicą z dochodów uzyskanych poza Polską. Czy w tej sytuacji mam obowiązek płacenia podatku oraz rozliczania się na formularzu PIT-38 od dochodów (...)

 • Prawo odkupu i pierwokupu ANR

  Pani X kupiła od ANR działkę rolną z KW. W umowie sprzedaży notarialnej jest zapis, że ANR przysługuje w terminie 5 lat od daty sprzedaży działki prawo pierwokupu i prawo odkupu działki. Czy po upływie 5 lat prawo pierwokupu i odkupu gaśnie z mocy zapisu w umowie czy dalej działa ustawowe (...)

 • Składniki opinii biegłego

  Czy w opinii biegłego muszą być podane podstawy prawne, na których biegły oparł swoją opinię? Pytam ponieważ otrzymałem od biegłego opinię, która wygląda dla mnie - laika jak wypracowanie szkolne "Na zadany temat" tzn. bez podania podstaw prawnych, które powinny regulować sprawy tam opisane. (...)

 • Opodatkowanie transportu międzynarodowego

  Firma transportowa wykonała usługę na trasie Polska-Norwegia. Na odcinku krajowym stawka VAT będzie opodatkowana stawką 0%, zaś na odcinku zagranicznym - "nie podlega opodatkowaniu w Polsce". Czy usługa wykonana za granicą będzie podlegała opodatkowaniu za granicą, a jeśli tak, to kto: sprzedawca (...)

 • Sprostowanie wpisu o wywłaszczeniu

  W księdze wieczystej w dziale trzecim wpisane zostało postępowanie wywłaszczeniowe odnośnie do części nieruchomości o obszarze 1725m2 zostało wszczęte na rzecz Skarbu Państwa (kopalni Ziemowit) wpisano dnia 20.11.1958, tu przeniesiono do współodpowiedzialności z wyk. 7b Lędziny, wpisano (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

 • Wysokość kary umownej

  Operator telefonii komórkowej wypowiedział pani x umowę o świadczenie usług połączeń komórkowych, ponieważ pani x nie opłaciła rachunków. Za nie dotrzymanie przez panią x warunków umowy zawartej na czas określony, że przez okres dwóch lat pani x będzie korzystała z ich usług operator (...)

 • Apelacja przy zniesieniu współwłasności

  Czy jeśli zgadzam się co do podziału nieruchomości przy zniesieniu współwłasności w naturze, a mam zamiar kwestionować nakłady poniesione na tę nieruchomość i co za tym idzie rozliczenie finansowe, mam prawo żądać przekazania tej części nieruchomości, co do której postanowienie nie (...)

 • Ustalenie wartości nieruchomości

  Czy w trakcie rozliczenia przy zniesieniu współwłasności sąd może nakazać rozliczenie za samowolę budowlaną, która to jakoby podniosła wartość działki, a która wyszła przy wycenie nieruchomości przez biegłego i on ocenił ją jako samowolę?

 • Rozwód bez orzekania o winie

  Dostałem pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Jeśli dojdę do porozumienia ze swoją żoną czy na rozprawie możemy wszystko zmienić i powiedzieć, że doszliśmy do porozumienia i że rozwód będzie bez orzekania winy? W moim przypadku pominięto rozprawę pojednawczą.

 • Wyłączenie sędziego

  Mieszkam za granicą i 9 grudnia doręczony mi został pozew rozwodowy. Pierwsza rozprawa wyznaczona została na 30 grudnia. Termin ten mi niestety nie pasuje, czy mogę wnosić o jego zmianę? Kiedy mogę występować o zmianę sędziego orzekającego w mojej sprawie?

 • Aktualizacja NIP

  Czy jeżeli jestem zobowiązany do złożenia aktualizacyjnego NIP-1 w związku ze zmianą zameldowania (jest to również zmiana miejsca zamieszkania) z tytułu działalności gospodarczej, powodującego zmianę urzędu skarbowego, to czy również jestem zobowiązany do złożenia NIP-3 wraz z rozliczeniem (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP podlegają one windykacji w trybie właściwych przepisów. Chciałbym się dowiedzieć, co to może oznaczać, jeśli nie uiszczę (...)

 • Termin na zgłoszenie roszczenia

  Jaki jest termin na złożenie pozwu o roszczenie z tytułu zakażenia HCV?

 • Ubezpieczenie mieszkania i części wspólnej

  W ramach zarządu wspólnotą mieszkaniową zarządca ubezpieczył „zbiorowo” wszystkie mieszkania. Ja posiadam wcześniej zawarte ubezpieczenie z innym ubezpieczycielem. Czy w przypadku powstania szkody objętej oboma ubezpieczeniami obaj ubezpieczyciele wypłacają odszkodowania niezależnie? (...)

 • Wyjawienie majątku w egzekucji administracyjnej

  Tytuł wykonawczy został wystawiony przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, klauzulę wykonalności nadał komornik skarbowy. Czy przed wystąpieniem do sądu o wyjawienie majątku należy nadać temu tytułowi sądową klauzulę wykonalności?

 • Prawo zastawu w umowie najmu

  Jako przedsiębiorca wynajmuję od innego przedsiębiorcy lokal dla celów prowadzenia własnej działalności w zakresie usług krawieckich, zatrudniam 50 osób i na hali, którą wynajmuję zamontowałem liczne urządzenia w tym 50 drogich maszyn szwalniczych.W ostatnich miesiącach opóźniam się (...)

 • Zwrot kaucji po wykupieniu mieszkania

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem. Pracownik wprowadził się w 1989 do mieszkania komunalnego wpłacając tzw. kaucję. W 2005 roku wykupił to mieszkanie na własność. Powołując się na art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001po nabyciu praw własności kaucja wpłacona przed 1994 r. podlega (...)

 • Odszkodowanie od gminy za brak lokalu socjalnego

  Mam wyrok nakazujący eksmisję lokatora z przydziałem lokalu socjalnego. Chcę teraz Gminę wezwać do płacenia odszkodowania, dopóki lokator ten będzie mieszkał. Kiedy mogę skierować pozew przeciwko gminie o nakaz zapłaty?

 • Egzekucja a miejsce zamieszkania

  Na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego z Postanowienia SR w X została wszczęta egzekucja przeciwko dłużnikowi przez Komornika Sadowego przy SR w Y. Dłużnik od lat mieszka i pracuje w X, gdzie ma meldunek czasowy (meldunek stały posiada w Y, mimo iż tam nie mieszka). Na powyższe (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

  Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy?

 • Wezwanie do ugodowego rozwiązania sporu

  Spółka otrzymała wezwanie do stawienia się na posiedzeniu sądu w sprawie zawarcia ugody z wierzycielem z wniosku wierzyciela. Czym będzie skutkować nie stawienie się w sądzie bez usprawiedliwienia? Data rozprawy zbiega się z datą planowanego wyjazdu prezesa zarządu spółki. Czy można wnosić (...)

 • Staż pracy przy prawie do emerytury

  Czy staż pracy pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu jest zaliczany do tzw. "wysługi lat" do emerytury?

 • Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

  O nakazie zapłaty dowiedziałem się w momencie kontaktu z komornikiem. Nakaz z pozwem nie został mi doręczony z uwagi na pobyt za granicą. Chcę wnieść sprzeciw, czy w związku z tym mam zażądać od sądu przesłania mi jeszcze raz nakazu z pozwem, czy też stosuje się jakiś inny środek uzyskania (...)

 • Termin inwentaryzacji w spółce z o.o.

  Czy są jakieś wymogi co do terminu inwentury (spisu z natury) dla poptrzeb zamknięcia roku obrotowego i bilansu? Czy inwentura może się odbyć np. w dniu 2 stycznia 2006, czy musi się odbyć w roku 2005?

 • Stawka amortyzacyjna dla lokalu

  Jaką stawkę amortyzacji należy zastosować przy użytkowaniu lokalu mieszkalnego w całości na potrzeby firmy: mieści się w nim biuro, pracują zatrudnieni pracownicy - jak dla lokalu mieszkalnego 1,5%, czy dla niemieszkalnego 2,5% (bo taką funkcję spełnia). Lokal jest własnością firmy.

 • Zapłata wierzytelnością ceny nabycia

  Prowadzę postępowanie egzekucyjne, jestem na etapie złożenia wniosku o przejecie nieruchomości po II licytacji. Czy jako wierzyciel hipoteczny, mogę zapłacić za to mieszkanie oraz za koszty komornicze wierzytelnością?

 • Przedawnienie nakazu zapłaty

  Kiedy utracę prawo egzekwowania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym 18 lutego 1996 roku, jeśli złożę wniosek do komornika w najbliższych dniach? Czy jest sensowne w ogóle składać taki wniosek do komornika? Kilka lat temu komornik umorzył postępowanie ze względu na bezskuteczność (...)

 • Egzekucja z kilku nieruchomości w różnych okręgach

  Prowadzę postępowanie egzekucyjne z nieruchomości (mieszkania) dłużników. Niedawno otrzymałem informację, że dłużnicy posiadają działkę rekreacyjną w okolicach X, więc złożyłem u komornika prowadzącego moją sprawę wniosek o rozszerzenie postępowania egzekucji o w/w działkę. Komornik (...)

 • Zmiana zameldowania a działalność gospodarcza

  W grudniu bieżącego roku zmieniłem adres stałego zameldowania, jednocześnie składając wniosek o wymianę dowodu osobistego. Prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) oraz jestem podatnikiem VAT. Z tytułu PIT byłem zgłoszony (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 2065 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty dla zagranicznych przedsiębiorców wykonujących transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi na terytorium Republiki Białorusi

 • Dziennik Ustaw Poz. 2064 z 2005

  Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wypłacania żołnierzom zawodowym dodatkowego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 2063 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 2062 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 2061 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2060 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowenii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2059 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2058 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Słowackiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2057 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2056 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Rumunii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2055 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2054 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Łotewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2053 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2052 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Litewskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2051 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2050 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Estońskiej, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2049 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzonego w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 2048 z 2005

  Protokół do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Bułgarii, sporządzony w Brukseli dnia 26 marca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 1148 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 grudnia 2005 r. sygn. akt Kp 3/05

 • Monitor Polski Poz. 1147 z 2005

  Komunikat Nr 12/2005/ (DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 1146 z 2005

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazanych w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Poz. 1145 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

 • Monitor Polski Poz. 1144 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2006

 • Monitor Polski Poz. 1143 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłat za przejazd 1 km autostrady na rok 2006

 • Monitor Polski Poz. 1142 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 1141 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 1140 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2005 r. o treści oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów

 • Monitor Polski Poz. 1139 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 1138 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na I kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 1137 z 2005

  Zarządzenie Nr 132 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych

 • Monitor Polski Poz. 1136 z 2005

  Zarządzenie Nr 131 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów

 • Monitor Polski Poz. 1135 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1134 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1133 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1132 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2005 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 1131 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1130 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2005 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 1129 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2005 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 1128 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 października 2005 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 1127 z 2005

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 25 z siedzibą w Gdańsku

 • Monitor Polski Poz. 1126 z 2005

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie stwierdzenia utraty mandatu posła do Parlamentu Europejskiego

 • Monitor Polski Poz. 1125 z 2005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia pamięci gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 120 rocznicę urodzin

 • Monitor Polski Poz. 1124 z 2005

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie uczczenia 60 rocznicy śmierci Wincentego Witosa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2005

  Decyzja Rady 2005/890/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu regionu naddniestrzanskiego w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Wspólne działanie Rady 2005/889/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EU BAM Rafah)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/888/WPZiB z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych środków ograniczających przeciwko pewnym osobom podejrzanym o udział w zabójstwie byłego premiera Libanu Rafika Haririego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzje 2004/695/WE i 2004/840/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2005 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4792)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Informacja dotycząca oświadczenia Republiki Francuskiej i Republiki Węgierskiej w sprawie uznania przez nie właściwości Trybunału Sprawiedliwości do orzekania w trybie prejudycjalnym w sprawach aktów, o których mowa w art. 35 Traktatu o Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2032/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w strefach ICES V, VI, VII i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2031/2005 z dnia 12 grudnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów beryksowatych w strefach ICES III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X i XII (wody Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2030/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2029/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2028/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2027/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające na rok 2006 kontyngent taryfowy na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Islandii uzyskanych dzięki przetworzeniu produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2026/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2006 r. i kolejne lata na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów z Turcji pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2025/2005 z dnia 13 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw