e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 14 Luty 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

  Pracuję u jednego pracodawcy ponad pięć lat. Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Istnieje prawdopodobieństwo, że umowa zostanie mi wypowiedziana (okres wypowiedzenia 3 miesiące). Posiadam niewykorzystany urlop w wymiarze 11 dni za rok 2004 oraz 26 dni za rok 2005. Jak wygląda sprawa (...)

 • Opłata stosunkowa z tytułu bezskutecznej egzekucji

  Skierowałam do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji. Komornik umorzył postępowanie, z uwagi na fakt, iż dłużnik w chwili złożenia wniosku już nie żył. Jednocześnie komornik wezwał mnie do uiszczenia opłaty stosunkowej. Czy muszę ją uiszczać? Nie miałam wiedzy na temat śmierci dłużnika? (...)

 • Zasady księgowania surowców w koszta firmy

  Firma kupuje surowiec do wykorzystania w czasie procesu produkcji w systemie dwumiesięcznych dostaw. W jakiej sytuacji możliwe jest zaksięgowanie zakupionego surowca w całości w koszty, a nie proporcjonalnie do jego zużycia?

 • Wliczenie podróży do czasu pracy

  Jeżeli charakter pracy handlowca wymaga wyjazdów samochodem służbowym i w trakcie tych wyjazdów handlowiec kieruje tym samochodem, to czy czas podróży wlicza się do czasu pracy, jeżeli tak, to czy jest to praca w godzinach nadliczbowych?

 • Zaskarżenie uchwały zebrania przedstawicieli

  W naszej spółdzielni, po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych, prawnych i statutowych (zebraniu odpowiedniej ilości podpisów mieszkańców osiedla z podanym porządkiem obrad) zwołano zebranie grupy członkowskiej, na którym odwołano przedstawicieli na zebranie przedstawicieli i dwóch członków (...)

 • Egzekucja zaległości podatkowych

  Czy w przypadku egzekucji zaległego podatku (zajęty został samochód) dłużnik może wpłacić należność przelewem na konto US czy musi osobiście do rąk komornika? Czy podanie w takiej sytuacji o rozłożenie podatku na raty i prośba o wstrzymanie egzekucji w tym podaniu skierowane do US, które (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły państwowej. W związku z pojawiającymi się w tej sprawie wątpliwościami, proszę o odpowiedź czy istnieją jakiekolwiek przeszkody (...)

 • Potwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego

  Spółka akcyjna ma kapitał 100 000 zł. Do końca 2004 roku powinna była podwyższyć kapitał do 250 000 zł. Czy przy zgłaszaniu podwyższenia kapitału spółki S.A. do KRS wymagane jest przedstawienie np: wyciągu bankowego czy też potwierdzenia przez bank wpłaty w tym przypadku 150 000 zł? (...)

 • Egzekucja z zajętego rachunku bankowego

  Urząd Skarbowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z zajętego rachunku bankowego spółki. W międzyczasie Sąd ogłosił upadłość spółki. Co dzieje się z postępowaniem egzekucyjnym, czy jest ono nadal prowadzone czy się je umarza? Czy bank może lub też powinien przekazać środki pieniężne, (...)

 • Zmiana siedziby spółki

  Jak praktycznie zmienić siedzibę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

 • Dziedziczenie po zmarłym spadkobiercy

  Wujek mojej żony powiadomił nas o śmierci Jej babci (swojej matki, która w testamencie wskazała jako spadkobierców swoich trzech synów. Pierwszy syn zmarł (pozostawił po sobie trzy córki), drugi syn nie żyje (był to ojciec mojej żony - żona nie ma rodzeństwa), trzeci syn po śmierci matki (...)

 • Praca w godzinach nadliczbowych-zgoda pracodawcy

  Czy pracodawca musi wyrazić pracownikowi zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych? Czy istnieje jakiś akt prawny, poza Kodeksem Pracy, który reguluje te kwestie? Czy samo zlecenie pracownikowi pracy wykraczającej poza normalny czas pracy można potraktować jako wyrażenie zgody na pracę w godzinach (...)

 • Opodatkowanie sprzedaży akcji pracowniczych

  Czy należy zapłacić podatek dochodowy od sprzedanych akcji pracowniczych nabytych nieodpłatnie przed 2004 r.? Otrzymałem nieodpłatnie akcje od zakładu pracy TP SA przed 2004 rokiem, akcje te przekazałem do biura maklerskiego. W roku 2004 sprzedałem część akcji. Czy po otrzymaniu PIT-8C zapłacę (...)

 • Podatek od przychodów z działalności gospodarczej

  Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jest podatnikiem VAT czynnym, prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Przychody ewidencjonuje w dacie wystawienia faktury. Podatnik ten osiąga m.in. przychody z najmu składnika majątku związanego z prowadzoną (...)

 • Stawka VAT na sprzedaż mebli i ich montaż

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w ustaleniu podstawy prawnej określającej wysokość stawki VAT na usługi, jakie świadczy moja firma w świetle obowiązujących obecnie przepisów, to znaczy jaką zastosować stawkę VAT na sprzedaż wyprodukowanych przez nas mebli (jest to zabudowa kuchenna (...)

 • Księgowanie wynagrodzenia w koszty

  Wypłacając pracownikom wynagrodzenia za styczeń w ostatnim dniu m-ca czyli 31 stycznia, jako właściciel ponoszę koszt w dniu 31 stycznia, natomiast pracownik ma do dyspozycji na swoim koncie wypłatę po 2-3 dniach, czyli w miesiącu lutym. Czy wynagrodzenia będę mógł zaksięgować w koszty (...)

 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

  Jak interpretować przepis stanowiący, że sąd nie orzeknie dla przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek jeśli minął już rok od momentu, gdy zaistniały podstawy do zgłoszenia przez niego wniosku o upadłość? Czy to oznacza, że pomimo, iż po roku od (...)

 • Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

  Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie gospodarcze z pewnością pozyskują wiele informacji nielegalnie, bo tylko tak mogą je (...)

 • Odwołanie od decyzji SKO do sądu administracyjnego

  Użytkownik wieczysty po opublikowaniu przez gminę wykazu nieruchomości objętych postępowaniem w sprawie stwierdzenia nabycia własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. 2001 r., Nr 113, (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Monitor Polski Poz. 187 z 2005

  Komunikat Nr 2/2005/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 186 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2005 r. o wskazaniu wystaw publicznych dających pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 185 z 2005

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Poz. 184 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2005 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Poz. 183 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie wykazu umów międzynarodowych dotyczących międzynarodowego transportu drogowego, z których wynika zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty paliwowej

 • Monitor Polski Poz. 182 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2004 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 181 z 2005

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 100 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 180 z 2005

  Zarządzenie Nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki i Pracy

 • Monitor Polski Poz. 179 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 178 z 2005

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 2 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 177 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 176 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 175 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 174 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 173 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 172 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 171 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 170 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 169 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 168 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 167 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 166 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 165 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 164 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 163 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2004 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Poz. 162 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2004 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 161 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 160 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 159 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 158 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 157 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 156 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2004 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 155 z 2005

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2005 r. w sześćdziesiątą rocznicę oswobodzenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau

 • Monitor Polski Poz. 154 z 2005

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2005 r. w osiemdziesiątą piątą rocznicę uroczystości zaślubin Polski z morzem