e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Luty 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Składki ZUS małżonka współpracującego

  Jaka będzie wysokość składek do ZUS, gdy zatrudnię współmałżonka? Czy prawdą jest, że wysokość składek będzie taka jak od właściciela?

 • Zabezpieczenie własności rzeczy

  Kobieta musi wyprowadzić się z domu, gdyż boi się o własne bezpieczeństwo. Była maltretowana przez męża. Wyprowadza się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, nie może jednak zabrać swoich rzeczy. Już teraz mąż niszczy jej ubrania i obawia się że po wyprowadzce małżonek zniszczy jej rzeczy (...)

 • Wniosek o przesunięcie terminu rozprawy

  Sprawa o znęcanie jest w toku. Odebrano zeznania od osoby poszkodowanej ale nie było jeszcze pierwszej rozprawy. Poszkodowany musi pilnie wyjechać na 20 dni za granicę i obawia się, że nie zostanie powiadomiony o wezwaniu do sądu na sprawę. Czy może złożyć pismo z prośbą o przesunięcie (...)

 • Darowizna pomiędzy małżonkami

  Czy istnieje możliwość skutecznej prawnie darowizny między małżonkami, przenoszącej w swojej konsekwencji rzecz darowaną z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego żony lub z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego żony? Wdowa po spadkodawcy twierdzi, że część wartościowych (...)

 • Umowy powiązane

  Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, trzecia umowa o dostarczenie usług internetowych - dostęp do internetu (na czas oznaczony na okres (...)

 • Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

  Istnieje spór co do sposobu podziału spadku pomiędzy wdową po spadkodawcy, a jego dziećmi. Wdowa twierdzi, że w latach 80, kiedy jeszcze nie była żoną spadkodawcy, ponosiła nakłady na jego dom w postaci kosztów rozbudowy domu, na co - jak twierdzi - posiada rachunki wystawione na jej nazwisko. (...)

 • Dokumenty świadczące o byciu właścicielem

  Jeśli w akcie notarialnym konkretna nieruchomość jest mi przepisana czy wówczas już jestem jej właścicielem, jaki muszę poczynić kolejny krok abym mogła sprzedać działkę?

 • Dowód wewnętrzny zamiast faktury

  Zamawiam u klienta płyty CD do dalszej odsprzedaży. Czasami kilka razy w tygodniu. Fakturę otrzymuję później i tylko jedną zbiorczą na tydzień (zsumowane są zakupy z całego tygodnia, a data sprzedaży jest równa dacie wystawienia faktury). Czy ja mogę sprzedawać te płyty CD nie posiadając (...)

 • Wniosek o wpis w KW - termin rozpoznania

  Jakie obowiązują terminy od dnia złożenia wniosków o zmiany w księdze wieczystej oraz o wydanie odpisów z księgi wieczystej? Czy terminy te są ustalone ustawowo, czy zależą od regionalności Sądu?

 • Nowy wpis w KW i wykreślenie hipoteki

  Czy zmiana właściciela w księdze wieczystej lokalu mieszkalnego może być jednocześnie połączona z wykreśleniem hipoteki kaucyjnej poprzedniego właściciela? Czy można złożyć równocześnie wniosek o zmianę właściciela w księdze wieczystej wraz z wnioskiem o wpis do działu IV dotyczący (...)

 • Konsekwencje osiągnięcia wieku emerytalnego

  Kobieta aktualnie zatrudniona na umowę o pracę we wrześniu 2005 r. osiągnie wiek 55 lat i staż pracy 33 lata (okresów składkowych). W jaki sposób następuje zakończenie stosunku pracy (wygaśnięcie, wypowiedzenie, termin i ile miesięcy)? Która strona i kiedy podejmuje stosowne czynności? (...)

 • Wycena wkładu mieszkaniowego

  Wycena dotyczy wkładu mieszkaniowego - mieszkanie lokatorskie, a właściwie spadek po zmarłym do tego wkładu. Statut podaje, że mieszkanie powinno być doprowadzone do stanu z okresu przejęcia go przez członka zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym. Kiedy należy wyceniać lokal przed remontem, (...)

 • Zwrot nienależnie pobranego zasiłku

  Osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy podjęła pracę na umowę zlecenie. W tym samym czasie podpisywała się jako bezrobotna, chcąc korzystać z uprawnień do bezpłatnych świadczeń leczniczych. Sprawa wyszła na jaw, jakie są konsekwencje?

 • Potrącenie i kompensata a skutki podatkowe

  Czy kompensata wzajemnych należności i zobowiązań z kontrahentem z tytułu dostaw i usług jest w świetle ustaw podatkowych możliwa i dopuszczalna? Czy istnieją jakieś ograniczenia stosowania tej formy rozliczeń?

 • Ubezpieczenie zdrowotne rencisty

  Czy rencista, który prowadzi działalność gospodarczą musi opłacać w ZUSie ubezpieczenie zdrowotne? Jeśli tak, to czy nawet przy dochodzie 100 zł miesięcznie? Jaki przepis o tym mówi?

 • Zasady wynagradzania członka zarządu Spółdzielni

  W sierpniu 2004 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej została zatrudniona osoba na stanowisko Głównej Księgowej. Księgowa została zatrudniona na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony. Ze strony Spółdzielni umowę podpisały dwie osoby - Prezes Zarządu i V-ce Prezes. W grudniu 2004 roku (...)

Artykuły i poradniki

 • Jedziesz na jakiś czas za granicę? Zapewnij sobie ubezpieczenie zdrowotne

  Osoby wyjeżdżające turystycznie do krajów Unii oraz EFTA: Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, powinny zaopatrzyć się w formularz E111. Jest on wydawany na wniosek ubezpieczonego. W przypadku przesłania wniosku o wydanie formularza drogą e-mailową lub faksem, istnieje konieczność osobistego (...)

Opinie prawneZmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 250 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 249 z 2005

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 248 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 247 z 2005

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 246 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 245 z 2005

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 244 z 2005

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 243 z 2005

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 50 z 2005

  Umowa między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2005

  Decyzja Rady 2005/134/WPZiB z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii ustanawiająca zasady ogólne udziału Republiki Bułgarii w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 46 z 2005

  Decyzja Komisja z dnia 16 lutego 2005 r. częściowo zawieszająca ostateczne cło anty-dumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów rurowych żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. uchylająca decyzję Komisji 2000/137/WE przyjmującą zobowiązania zaproponowane w związku z przywozem do Wspólnoty niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2005

  Dyrektywa Komisji 2005/11/WE z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dyrektywę Rady 92/23/EWG odnoszącą się do opon pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz ich instalowania (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 40 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 264/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 lutego 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 263/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 262/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do oliwy z oliwek

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 261/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 43/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 w odniesieniu do pomocy dla lokalnej produkcji roślin uprawnych w najbardziej peryferyjnych regionach Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 260/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie szybkich testów (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 29 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2005 z dnia 16 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 258/2005 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniające środki antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 w sprawie przywozu niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 257/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia