e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 18 Luty 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Czynny podatnik podatku VAT

  Jestem w trakcje zakładania firmy (usługi internetowe). Firma będzie miała przychody z dwóch źródeł (firma A i B) oraz będzie generowała małe koszty lub wcale. Chciałem skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT, ale w umowie zawartej z firmą A firma ta zastrzega sobie, iż muszę być (...)

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego

  Czy do prowadzenia zarobkowych usług transportowych dla osób pojazdem do 9 osób oraz ogólnych usług transportowych (towarów) w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej potrzebne są jakieś zezwolenia, licencje lub koncesje?

 • Stwierdzenie nabycia spadku po dwóch spadkodawcach

  W 2003 r. złożyłam wniosek o dziedzicznie ustawowe po ojcu. Jako spadkobierców wskazałam matkę, siebie i siostrę. Postępowanie spadkowe nie zostało zakończone. Siostra przedstawiła w sądzie, kwestionowany przeze mnie i matkę, testament. Następne posiedzenie zostało wyznaczone na kwiecień (...)

 • Upadłość wierzyciela hipotecznego a los hipoteki

  Zawarto umowę ratalną z firmą działającą w systemie argentyńskim. Świadczenie otrzymano po zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki na lokalu osoby trzeciej. Raty są płacone w terminie. Ta osoba trzecia obawia się, że może zaistnieć np. taka sytuacja - do zapłaty pozostaje jedna rata, (...)

 • Sprawdzenie legalności budynku

  Zamierzam kupić działkę, na której zlokalizowany jest budynek. W wypisie z księgi wieczystej działka ta jest opisana jako działka niezabudowana. Właściciel twierdzi, iż budynek ten został zbudowany legalnie, jednakże odmawia mi udostępnienia dokumentacji potwierdzającej ten fakt. Czy i (...)

 • Instalacja wodociągowa jako uziemienie

  Czy dopuszczalne jest wykorzystywanie instalacji wodociągowej w roli uziemienia, w budynku mieszkalnym? Jeżeli nie to jaki przepis się temu przeciwstawia? W pewnym budynku od wodociągu ktoś z lokatorów, prawdopodobnie za pośrednictwem administracji, poprowadził sobie uziemienie elektryczne. Podłączone (...)

 • Zabezpieczenie własności rzeczy

  Kobieta musi wyprowadzić się z domu, gdyż boi się o własne bezpieczeństwo. Była maltretowana przez męża. Wyprowadza się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej, nie może jednak zabrać swoich rzeczy. Już teraz mąż niszczy jej ubrania i obawia się że po wyprowadzce małżonek zniszczy jej rzeczy (...)

 • Wniosek o przesunięcie terminu rozprawy

  Sprawa o znęcanie jest w toku. Odebrano zeznania od osoby poszkodowanej ale nie było jeszcze pierwszej rozprawy. Poszkodowany musi pilnie wyjechać na 20 dni za granicę i obawia się, że nie zostanie powiadomiony o wezwaniu do sądu na sprawę. Czy może złożyć pismo z prośbą o przesunięcie (...)

 • Porządek dziedziczenia

  Po śmierci pierwszego męża babcia wyszła ponownie za mąż. Otrzymała spadek, po pierwszym mężu. Babcia umarła w 1992 r. Sąd podzielił majątek między spadkobierców: jej męża, córkę i wnuka - jedynaka (syn babci, a mój ojciec już nie żył). Drugi mąż babci, zmarły w 1993 r. ma trzy (...)

 • Rabaty i zniżki na ubezpieczenie samochodu

  Od prawie 30 lat posiadam prawo jazdy kat.B. Do chwili obecnej prowadziłam samochód, który był rejestrowany i ubezpieczany na męża, a mąż korzystał z pełnych zniżek za bezszkodowość w AC i OC. Obecnie postanowiłam kupić samochód w salonie na swoje nazwisko i na swój osobisty użytek. (...)

 • Dziedziczenie przez dzieci a intercyza

  Małżeństwo zawarło przed ślubem intercyzę. Małżeństwo posiada jedno dziecko. Jak wygląda sprawa dziedziczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków, jeżeli nie było testamentu?

 • Darowizna pomiędzy małżonkami

  Czy istnieje możliwość skutecznej prawnie darowizny między małżonkami, przenoszącej w swojej konsekwencji rzecz darowaną z majątku wspólnego małżonków do majątku odrębnego żony lub z majątku odrębnego męża do majątku odrębnego żony? Wdowa po spadkodawcy twierdzi, że część wartościowych (...)

 • Spółka z o. o. w likwidacji

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w stadium likwidacji od maja 2003 r. występując w obrocie jako “spółka z o.o. w likwidacji”. Wszelkie związane z tym zgłoszenia w KRS i MSiG zostały dokonane. Wierzyciel w br. wystąpił z pozwem i uzyskał tytuł przeciwko spółce (...)

 • Umowy powiązane

  Pan X zawarł z operatorem sieci komórkowej 3 umowy o świadczenie usług telefonicznych. Na podstawie tych umów otrzymał trzy abonamenty z numerami telefonicznymi. Dwie umowy na czas nieoznaczony, trzecia umowa o dostarczenie usług internetowych - dostęp do internetu (na czas oznaczony na okres (...)

 • Rozliczenie nakładów na majątek spadkodawcy

  Istnieje spór co do sposobu podziału spadku pomiędzy wdową po spadkodawcy, a jego dziećmi. Wdowa twierdzi, że w latach 80, kiedy jeszcze nie była żoną spadkodawcy, ponosiła nakłady na jego dom w postaci kosztów rozbudowy domu, na co - jak twierdzi - posiada rachunki wystawione na jej nazwisko. (...)

 • Dokumenty świadczące o byciu właścicielem

  Jeśli w akcie notarialnym konkretna nieruchomość jest mi przepisana czy wówczas już jestem jej właścicielem, jaki muszę poczynić kolejny krok abym mogła sprzedać działkę?

 • Mieszkanie dla policjanta

  Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę domu względnie nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem powierzchnia jego odpowiadała normom zaludnieniowym. (...)

 • Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości

  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą skierowaliśmy do sądu gospodarczego pozew o wydanie nakazu zapłaty w stosunku do jednego z naszych zalegających z płatnościami kontrahentów. Otrzymaliśmy nakaz zapłaty i sąd nadał mu klauzule wykonalności. Aby mieć większe bezpieczeństwo (...)

 • Prowadzenie dwóch działalności gospodarczych

  Prowadzę działalność gospodarczą (wpis do ewidencji) - samodzielnie. Teraz chciałbym rozpocząć drugą działalność - pod inną nazwą ale pod tym samym adresem i być może nawet z tym samym zakresem działalności. W urzędzie gminy powiedziano mi, że od pewnego czasu jedna osoba nie może (...)

 • Dowód wewnętrzny zamiast faktury

  Zamawiam u klienta płyty CD do dalszej odsprzedaży. Czasami kilka razy w tygodniu. Fakturę otrzymuję później i tylko jedną zbiorczą na tydzień (zsumowane są zakupy z całego tygodnia, a data sprzedaży jest równa dacie wystawienia faktury). Czy ja mogę sprzedawać te płyty CD nie posiadając (...)

 • Księgowanie faktury a koszt uzyskania przychodu

  Spółka z o.o. otrzymała odszkodowanie z ubezpieczenia majątkowego, za straty spowodowane przez zdarzenie losowe (awaria centralnego ogrzewania w wyniku którego zalano część pomieszczenia). Zdarzenie losowe miało miejsce w październiku 2004 r., odszkodowanie otrzymano w grudniu 2004 r. Kwotę (...)

 • Zgoda na przetwarzanie danych niepełnoletniego

  Organizuję dla klientów sklepu odzieżowego konkurs na najlepsze hasło. Na formularzu proszę o ich dane osobowe (imię, nazwisko, adres i nr telefonu), żeby móc rozlosować nagrody i przesyłać ewentualne materiały reklamowe. Jak w tym przypadku powinna wyglądać zgoda na przetwarzanie danych (...)

Opinie prawne • Emerytura w Unii Europejskiej - opinia prawna

  Stan faktyczny Jestem lekarzem, pracującym i mieszkającym w Szwecji (od półtora roku, mam prawo stałego pobytu, umowa o pracę na czas nieokreślony). Mam oczywiście ubezpieczenie emerytalne (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 262 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 lutego 2005 r. sygn. akt K 48/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 261 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu detektywa

 • Dziennik Ustaw Poz. 260 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie zwalczania enzootycznej białaczki bydła

 • Dziennik Ustaw Poz. 259 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o przyznanie płatności oraz szczegółowych warunków przyznawania płatności

 • Dziennik Ustaw Poz. 258 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 257 z 2005

  Rozporządzenie Ministra rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania Budowa nowych statków rybackich"

 • Dziennik Ustaw Poz. 256 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Wspólne przedsięwzięcia"

 • Dziennik Ustaw Poz. 255 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 254 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników dla szkół artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 253 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 252 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 251 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Nowego Warpna w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych w Portugalii i wewnątrz nich, w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w tym Państwie Członkowskim (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 335) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udziału finansowego regionu walońskiego w przedsiębiorstwie Carsid SA (notyfikowana jako dokument nr K(2003) 3527) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Niderlandach

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2004 r. uchylająca decyzję w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Portugalii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 278/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2276/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 277/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 276/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 275/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 274/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 272/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 271/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 19. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 270/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 269/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 268/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 18 lutego 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 267/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 266/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 265/2005 z dnia 17 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw