Archiwum 15 Kwiecień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej

  Czy można wycofać środek trwały wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, wniesiony do spółki jawnej przez jej wspólnika po okresie amortyzacji? Czy jest to wtedy obciążone jakimś podatkiem?

 • Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

  Jak następuje zapłata podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej składającej się z podmiotów będących osobami prawnymi i fizycznymi? Czy miesięczne zaliczki są liczone oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych stosownie do ich udziałów i zysku brutto osiągniętego (...)

 • Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

  Jakiej stawce podatku Vat podlega kontrakt menadżerski na zarządzanie spółką z o.o.? Czy podlega on również ubezpieczeniom społecznym?

 • Opodatkowanie dochodu pożyczkodawcy

  Jeśli się udzieli pożyczki prywatnej kiedy powinno się zapłacić podatek dochodowy w momencie wymagalności czy faktycznego zwrotu pożyczki? Czy zapłata następuje w rozliczeniu miesięcznym czy rocznym? Czy trzeba wypełnić jakąś deklarację podatkową?

 • Śmierć wspólnika w spółce jawnej

  Mam pytanie dotyczące umowy spółki jawnej, gdzie wspólnikami są małżonkowie (tzn. spółka ma dwóch wspólników). Czy w przypadku śmierci jednego z nich spółka przestaje istnieć, jeśli w umowie spółki jest zapis: „w razie śmierci wspólnika spółka istnieje dalej z udziałem jego (...)

 • Przerwanie biegu terminu przedawnienia

  Czy po każdym przerwaniu biegu przedawnienia biegnie ono na nowo w pełnej wysokości dla danego rodzaju czynności prawnej bez względu na to, ile czasu upłynęło od wymagalności roszczenia oraz bez względu na upływ czasu przerwania biegu przedawnienia?

 • Zwrot kosztów pogrzebu

  Druga żona mojego śp. ojca pokryła koszty pogrzebu z jego oszczędności zgromadzonych na rachunku bankowym, załączając kopie rachunków do pisma procesowego podaje iż wypłacona kwota nie wchodzi w skład spadku po moim ojcu, z tego co się orientuję poniesione koszty pogrzebu zwraca ubezpieczyciel (...)

 • Kurator reprezentujący interesy małoletnich dzieci

  Jestem wdową z trójką małoletnich dzieci, czy do sprawy spadkowej dzieci muszą mieć kuratora sądowego, czy mogę podać na kuratora kogoś z rodziny?

 • Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

  20 maja 2001 r. Starosta Powiatowy wydał decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczące przebudowy ulicy. 27 grudnia 2001 r. Wojewoda uznał decyzję Starosty Powiatowego za nieważną na podstawie art. 156 par. 1 pkt 2 kpa; decyzja ta została doręczona Spółce (stronie) w dniu 4 stycznia 2002 r. 20 (...)

 • Uprawnienia komornika we wszczętej egzekucji

  W chwili wszczęcia postępowania przez komornika zobowiązanie było częściowo bezspornie uregulowane, o czym komornik dowiedział się od wierzyciela przed dniem podjęcia swojego postanowienia o wszczęciu egzekucji. Czy w związku z tym powinien skorygować obliczone wcześniej koszty egzekucji (...)

 • Koszty egzekucji

  Po wszczęciu egzekucji przez komornika strony dokonały (bez udziału komornika) potrąceń wzajemnych należności, co spowodowało całkowite zaspokojenie wierzyciela. Czy w związku z tym komornik może żądać ustalonych wcześniej przez tego komornika kosztów egzekucji?

 • Skutki doręczenia pism

  Otrzymałem awizo, że z powodu niemożności doręczenia (nieobecność) list polecony z Urzędu Skarbowego został złożony na okres 14 dni w urzędzie pocztowym.W razie nieodebrania w tym terminie pismo będzie uważane za doręczone w ostatnim dniu tego 14 dniowego okresu. Jakie wynikają dla mnie (...)

 • Sankcje za nieocechowanie drewna

  Zgodnie z ustawą o lasach na mnie jako właścicielu prywatnego lasu spoczywa obowiązek zawiadomienia starosty o wycince lasu celem ocechowania tak pozyskanego drewna. Jakie konsekwencje (administracyjne, karne) grożą w razie niedopełnienia tych obowiązków? Czy w razie wprowadzenia do obrotu tak (...)

 • "Lojalka" w zamian za koszty szkolenia

  Firma wysłała pracownika na szkolenie. Ponieważ pokrywa ona wszystkie koszty szkolenia zawarto umowę z pracownikiem i zamieszczono w niej klauzulę, iż pracownik zobowiązuje się do zapłaty 100% kosztów jeśli w ciągu 12 miesięcy odejdzie z pracy, 50% - 18 miesięcy odejdzie z pracy, 25% 24 (...)

 • Rolnik ryczałtowy

  Jestem rolnikiem (tzw. ryczałtowym). Prowadzę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Działalność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie płacę z tego tytułu podatku. Dotychczas sprzedając drzewka zdarzało mi się, że kupujący (podatnik VAT) wystawiał dla (...)

 • Czas przechowywania dokumentacji pracowniczej

  Jaki jest czas przechowywania dokumentacji pracowniczej: teczki zatrudnionych, listy płac, zwolnienia lekarskie, dokumenty wypłat pracownikom?

 • Przywrócenie terminu a wniosek o uzasadnienie

  2 miesiące po ogłoszeniu wyroku strona przeciwna dowiedziała się o tym fakcie. Wniosła o doręczenie odpisu wyroku, a następnie złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji wraz z apelacją. Czy strona przeciwna, która nie żądała sporządzenia uzasadnienia wyroku w terminie (...)

 • Zażalenie na postanowienie sądu II instancji

  Strona pozwana wniosła do wydziału pracy sądu okręgowego jako sądu II instancji zażalenie na postanowienie sądu rejonowego w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji przez pozwanego(wartość przedmiotu ewentualnego zaskarżenia wynosi 11 000 zł.) Sąd okręgowy (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 549 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Poz. 548 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw Poz. 547 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu wykonywania kontroli przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 546 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych dla handlu i przy przywozie świeżego mięsa drobiowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 545 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 544 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 543 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 542 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych oznaczonych symbolem OTC i wyrobów medycznych wydawanych bezpłatnie

 • Dziennik Ustaw Poz. 541 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 11 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 540 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie sposobu uznawania i upoważniania instytucji klasyfikacyjnej do wykonywania zadań administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 539 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 538 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie rodzajów amunicji, której przemieszczanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw gospodarki i może następować na podstawie zezwolenia udzielonego przez właściwy organ państwa, na którego terytorium ta amunicja się znajduje

 • Dziennik Ustaw Poz. 537 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 536 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

 • Dziennik Ustaw Poz. 535 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia systemów, w których istnieje ryzyko systemowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 534 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu aktuariusza

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2005

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/93/WE z dnia 21 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 76/768/EWG w celu dostosowania jej załączników II i III do postępu technicznego (Dz.U. L 300 z 25.9.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2005

  Wspólne stanowisko rady 2005/304/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotyczące zapobiegania, zarządzania i rozwiązywania konfliktów w Afryce i uchylające wspólne stanowisko 2004/85/WPZiB

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 305/04/COL z dnia 1 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty ósmy merytoryczne i proceduralne przepisy w dziedzinie pomocy państwa poprzez zmianę rozdziału 16 pomoc na rzecz ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności wraz z wnioskiem dotyczącym odpowiednich środków

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 38 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2005 r. dotycząca niewłączenia kwasu krezolowego, dichlorofenu, imazametabenzu, kasugamycinu i polyoxinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 975) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską zmieniającej umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską z dnia 22 lipca 1972 r. odnośnie do przepisów mających zastosowanie do przetworzonych produktów rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 582/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 581/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 34 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 580/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 206/2005 z dnia 4 lutego 2005 r. nakładające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 33 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 579/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 578/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 577/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 576/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 28 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 575/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 574/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 19 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 573/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 23. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 572/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 571/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 15 kwietnia 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 570/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 118/2005 w odniesieniu do ustalania pułapów budżetowych dla płatności bezpośrednich przyznawanych zgodnie z art. 71 rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 569/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające środek przejściowy na rok gospodarczy 2004/2005 w odniesieniu do finansowania składowania zboża oferowanego do skupu interwencyjnego w Republice Czeskiej, Estonii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Węgrzech, Malcie, w Polsce, Słowenii i Słowacji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 568/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1159/2003 ustanawiające szczegółowe zasady przywozu cukru trzcinowego w latach gospodarczych 2003/2004, 2004/2005 i 2005/2006 zgodnie z niektórymi kontyngentami taryfowymi i umowami preferencyjnymi oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1464/95 i (WE) nr 779/96

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 567/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające, na rok gospodarczy 2004/2005, kwoty, które należy wypłacić organizacjom producentów oliwy z oliwek i ich uznanym związkom na mocy rozporządzenia Rady nr 136/66/EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 566/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 565/2005 z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 564/2005 z dnia 8 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1601/2001 nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz upoważniające do ostatecznego poboru tymczasowego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lin oraz kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Republiki Czeskiej, Rosji, Tajlandii i Turcji