e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 16 Maj 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Bilet miesięczny pracownika a koszty

  Czy pracodawca może wliczyć w koszty bilet miesięczny zakupiony dla pracownika?

 • Sądowe ustalenie ojcostwa

  Jestem pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa i świadczenia z tym związane. W trakcie procesu wniosłem o przeprowadzenie badań DNA. Wykazały one, iż jestem ojcem narodzonych dzieci. Ostatnio sąd wezwał mnie w celu przesłuchania (były to moje pierwsze zeznania w tej sprawie, gdyż wcześniej (...)

 • Bezpodstawne wzbogacenie a zrzeczenie się spadku

  Zrzekłem się części gospodarstwa rolnego po naszym ojcu na rzecz swojego brata. Czy możemy określić to jako bezpodstawne wzbogacenie się mojego brata? Wyrokiem Sądu brat mój został skazany za znęcanie się nade mną. Czy mogę żądać zwrotu swojej części ziemi?

 • Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

  Jest oczywiste, że gdyby matka posiadała oddzielną własność, czyli inną masę spadkową celowe jest stwierdzenie nabycia spadku po matce. Sprawa jednak dotyczy tej samej nieruchomości należącej do ojca i matki na prawie wspólnoty małżeńskiej jak również tego, że spadkobiercami są te (...)

 • Nieodpłatne zniesienie współwłasności

  Co oznacza sformułowanie "nieodpłatne zniesienie współwłasności"?

 • Niezapłacone alimenty a ustalenie adresu dłużnika

  Rozwiodłam się w 1997 r. Po 3 letniej sprawie rozwodowej, w 1998 r. wystąpiłam o podwyższenie alimentów i do dnia dzisiejszego wysokość ich to 500 zł na syna, który w listopadzie tego roku ukończy 18 lat. Syn nadal uczy się. Od listopada ubiegłego roku eks-małżonek nie płaci alimentów, (...)

 • Nowela do kro a art. 299 ksh

  Czy za dzień powstania roszczenia, o jakim mowa w art. 6 noweli do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego uważa się dzień wniesienia powództwa z art. 299 kodeksu spółek handlowych, dzień uprawomocnienia wyroku, czy też dzień, kiedy niewypłacalność spółki stała się oczywista? Wedle art. 6 (...)

 • Wpłaty od dłużnika przed wydaniem nakazu zapłaty

  Złożyłem przeciwko dłużnikowi pozew o wydanie nakazu zapłaty. Dowiedziawszy się o tym dłużnik rozpoczął spłacanie należności w ratach. Rozumiem, że jeśli na bieżąco nie będę informował o tym sądu, po wydaniu nakazu zapłaty dłużnik będzie mógł złożyć sprzeciw - zarówno (...)

 • Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu

  Chciałabym złożyć w Sądzie wniosek o ustanowienie kuratora dla Pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. Pozwany został wymeldowany decyzją administracyjna z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Co muszę podać w uzasadnieniu? Jak nazywają się strony postępowania - nadal powód pozwany, czy (...)

 • Pojęcie "pozarolnicza działalność gospodarcza"

  W jakim przepisie prawa znajduje się definicja pojęcia "pozarolnicza działalność gospodarcza"?

 • Moc prawna dowodu z dokumentów

  Co to są dowody z dokumentów? Kiedy się je stosuje? Jaką mają moc dowodową?

 • Rozszerzenie wspólności majątkowej - intercyza

  Mieszkam z narzeczoną w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym. Ja jestem członkiem spółdzielni, ona nie. Stoję przed momentem założenia księgi wieczystej (chyba na razie na zasadzie mieszkania spółdzielczego własnościowego). Mam zamiar wstąpić z narzeczoną w związek małżeński (...)

 • Definicja organu podatkowego

  Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej?

 • Wypowiedzenie umowy dzierżawy

  Czy i w jaki sposób mogę zerwać dzierżawę gruntu, który odziedziczyłem po ojcu, a został przez niego wydzierżawiony na 35 lat sąsiadowi, który nie żyje, a spadkobierczynią jest jego córka? Na umowie dzierżawnej jest także mój podpis.

 • Rezygnacja z funkcji prezesa spółdzielni

  Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej sprawujący tę funkcję społecznie, chcąc zrzec się prowadzenia spółdzielni, musi dochować jakichkolwiek terminów wypowiedzenia bądź innych uwarunkowań?

 • Zarząd przymusowy we wspólnocie mieszkaniowej

  W jakiej formie należy złożyć wniosek o ustanowienie zarządcy przymusowego wspólnoty mieszkaniowej oraz który sąd będzie właściwym do rozpatrzenia tego wniosku?

 • Kolejność zaspokajania z dwóch hipotek

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W księdze wieczystej ustanowione dwie hipoteki: jako pierwsza ustanowiona hipoteka bankowa z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego na wykończenie mieszkania do wysokości 103 000 CHF oraz jako druga hipoteka przymusowa w wysokości 390 000 PLN. Aktualnie (...)

 • Zrzeczenie się udziału w spadku

  Co oznacza sformułowanie "zrzeczenie się udziału za spłatą przed sądem w postępowaniu o dział spadku"? Czy można to interpretować, że np. jeden ze spadkobierców zrzeka się swojej części na rzecz innego spadkobiercy za 5000 zł mimo, że podana wartość spadku wynosi 20000 zł?

 • Darowizna nieruchomości, a podatek

  Otrzymałem w formie darowizny nieruchomość od darczyńcy z III grupy. Zamierzam tą nieruchomość sprzedać przed końcem okresu 5 lat od otrzymania darowizny, a uzyskane pieniądze przeznaczyć na zakup auta. Czy będzie w przypadku darowizny miało zastosowanie zwolnienie od płacenia podatku zgodnie (...)

 • Stwierdzenie nabycie spadku

  Ojciec nasz zmarł 15 lat temu, natomiast matka 20 lat temu. W tym roku złożyłem do sądu wniosek o nabycie spadku. We wniosku podałem tylko nazwisko ojca opisując, że ojciec w chwili śmierci był wdowcem a więc nie wnioskowałem o nabycie spadku po matce. Otrzymałem prawomocne orzeczenie sadu (...)

 • Dział spadku i zniesienie współwłasności

  Jaka jest różnica w postępowaniu o dział spadku od działu spadku połączonego z postępowaniem o zniesienie współwłasności?

 • Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

  Spółka z o.o. zakupiła od osób fizycznych udziały drugiej spółki z o.o. W chwili obecnej chce sprzedać te udziały innej osobie prawnej. Czy musi zapłacić podatek VAT od sprzedaży?

 • Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych

  Czy przesłanki określające dopuszczalność przetwarzania danych, opisane w art. 23 ustęp 1 pkt 1-5 Ustawy o ochronie danych osobowych, są przesłankami koniecznymi do zaistnienia łącznie, czy wystarczy, aby jedna z nich została spełniona, by przetwarzanie danych było dopuszczalne?

 • Tryb uproszczony i zwykły w procesie karnym

  Czym różni się proces jeśli na akcie oskarżenia zaznaczone jest postępowanie w trybie uproszczonym od np. trybu zwykłego? Czy któryś jest korzystniejszy dla oskarżonego? Dlaczego to jest istotne w całej sprawie?

 • Wpis od sprzeciwu od nakazu zapłaty

  Mój dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Otrzymałem już z sądu kopię jego sprzeciwu oraz informację o dacie rozprawy, jednak nie wspomniał sąd o kosztach tejże. Kto i do jakiego terminu zobowiązany je będzie uiścić? W jakiej wysokości %?

 • Koszty sprzeciwu od nakazu zapłaty

  Mój dłużnik wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Otrzymałem już z sądu kopię jego sprzeciwu oraz informację o dacie rozprawy, jednak nie wspomniał sąd o kosztach. Kto i do jakiego terminu zobowiązany je będzie uiścić? W jakiej wysokości?

 • Wadliwość wykonanej usługi a korekta faktury

  Moja firma wystawiła w roku 2003 fakturę - za wykonanie usługi. Osoba, na rzecz której świadczona była usługa nie zapłaciła za nią. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do sądu. Osoba ta złożyła sprzeciw - i moja firma sprawę przegrała. Sąd orzekł, iż usługa została wykonana nienależycie (...)

 • Przekształcenie samochodu z ciężarowego na osobowy

  W marcu 2004 r. nabyłem samochód Ford C-Max w wersji ciężarowej do celów prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z przepisami odliczyłem sobie podatek VAT od ceny zakupu w pełnej wysokości. Samochód ten podlega amortyzacji w okresie 5 lat. Obecnie w związku ze zmianą przepisów (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 731 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej zwierząt łownych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 730 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie nadania Instytutowi Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach statusu państwowego instytutu badawczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 729 z 2005

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 728 z 2005

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 727 z 2005

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 726 z 2005

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 725 z 2005

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

 • Dziennik Ustaw Poz. 724 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2005 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 723 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie rejestracji pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 722 z 2005

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie umundurowania osób odbywających służbę w obronie cywilnej