Archiwum 11 Lipiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • WDT - wywóz przez nabywcę własnym transportem

  Zwracam się uprzejmie z prośbą o pomoc w kwestii ustalenia, czy można zastosować stawkę VAT 0% w przypadku, gdy odbiorcą jest kontrahent z krajów Unii (vatowiec), jednakże towar odbiera z Polski własnym transportem? O ile można traktować to jako sprzedaż WDT, to jakimi dokumentami powinniśmy (...)

 • Opłacanie składek przez wspólników spółki cywilnej

  Czy mogę oprotestować roszczenie ZUS wobec mojej osoby w zakresie (w kwocie) składek nie odprowadzonych za siebie przez pozostałych wspólników, a moja odpowiedzialność dotyczy składek za mnie + za pracowników? Czy też zgodnie z zasadą solidarnej odpowiedzialności odpowiadam także za nie (...)

 • Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego

  Czy weksel przed uzupełnieniem może być przypisany do dowolnego istniejącego roszczenia w stosunku do dłużnika. Przykład: Pan E zaciągał osobiste zobowiązania - zakup materiałów budowlanych, dzierżawa, usługi. W celu zabezpieczenia dzierżawca zażądał weksla na pokrycie ewentualnych (...)

 • Klauzula wekslowa "bez protestu"

  Co oznacza adnotacja bez protestu w deklaracji wekslowej oraz na wekslu?

 • Wniesienie kasacji a wykonalność wyroku

  Czy wniesienie kasacji do Sądu Najwyższego wstrzymuje wykonanie wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy w przedmiocie wypłaty odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji?

 • Pojęcie producenta w prawie gospodarczym

  Co w świetle przepisów prawa polskiego (i europejskiego) przesądza o tym, że dany podmiot jest producentem, a nie tylko sprzedawcą, danej rzeczy np. komputera złożonego z podzespołów wyprodukowanych przez inną firmę lub firmy?

 • Rozwód - podział majątku wspólnego

  Na początku marca br. wyszłam za mąż, szybko jednak okazało się, że ta decyzja była pomyłką, w związku z czym kilka dni temu złożyłam pozew o rozwód. Mój mąż od początku trwania małżeństwa uchylał się od obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, co nie znaczy, (...)

 • Odszkodowanie za naruszenie prywatności

  Bez mojej wiedzy zostałem ojcem i zostały zasądzone alimenty ode mnie na rzecz dziewczyny, której nie znam a miałem z nią przygodny kontakt. O sprawie nic nie wiedziałem, gdyż od półtorej roku przebywam poza miejscem zameldowania (zmieniłem pracę). Mam na utrzymaniu niepracującą żonę (...)

 • Rekompensata za kable przeprowadzane przez działkę

  Jestem właścicielem działki, na której znajdują się urządzenia i instalacje (naziemne i podziemne) Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, co w dużym stopniu utrudnia lub wręcz uniemożliwia wykorzystanie znacznej części działki. Czy mam szansę uzyskać od Przedsiębiorstwa rekompensatę (...)

 • Koszty ubezpieczenia w transporcie

  Świadczę usługi transportu towarów. Przewoziłem towar na zlecenie spedytora, który przyjął zlecenie przewozu od właściciela towaru. Miał miejsce wypadek i towar uległ zniszczeniu. Jako przewoźnik byłem ubezpieczony na zbyt małą kwotę - wypłata ubezpieczenia z mojej polisy nie pokryła (...)

 • Weksel bez deklaracji wekslowej

  Będąc wierzycielem posiadam należność oraz weksel poręczony in blanco. Niestety nie posiadam deklaracji wekslowej. Czy sam weksel bez deklaracji wekslowej ma jakiegolwiek znaczenie, czy też wartość.

 • Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu

  Jestem od grudnia 2004 prezesem zarządu spółki z o.o w jednoosobowym zarządzie. Ponieważ współpraca ze wspólnikami firmy nie układa się tak, jakbym chciał, chcę zrezygnować ze swojej funkcji. Jednakże w mojej umowie menedżerskiej ze spółką okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy. Tak (...)

 • Zmiana siedziby spółki kapitałowej a podatki

  Siedziba spółki kapitałowej w momencie rejestracji i pierwszych miesięcy prowadzenia działalności znajduje się w Toruniu tam też nastąpiła jej rejestracja w KRS, co należy zrobić jeśli spółka kapitałowa zmieni siedzibę na inne miasto np. Warszawę? Czy przynależność do określonego (...)

 • Koszty uzyskania przychodu prezesa zarządu

  Jeśli prezes spółki z o.o. ma ustalone wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa zarządu, to jakie koszty uzyskania przychodów należy uwzględnić do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy od pracowników? Czy koszty te są jak w przypadku umowy zlecenia 20% czy jak w przypadku umowy o pracę?

 • Wycofanie środka trwałego ze spółki jawnej

  Czy można wycofać środek trwały wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, wniesiony do spółki jawnej przez jej wspólnika po okresie amortyzacji? Czy jest to wtedy obciążone jakimś podatkiem?

 • Podatek dochodowy w spółce komandytowo-akcyjnej

  Jak następuje zapłata podatku dochodowego w spółce komandytowo-akcyjnej składającej się z podmiotów będących osobami prawnymi i fizycznymi? Czy miesięczne zaliczki są liczone oddzielnie dla osób prawnych i oddzielnie dla osób fizycznych stosownie do ich udziałów i zysku brutto osiągniętego (...)

 • Opodatkowanie i ZUS na kontrakt menadżerski

  Jakiej stawce podatku Vat podlega kontrakt menadżerski na zarządzanie spółką z o.o.? Czy podlega on również ubezpieczeniom społecznym?

 • Faktura na zakup materiałów budowlanych

  Czy jest dopuszczalne wystawienie faktury, która uwzględnia różnego typu materiały budowlane jako faktury z jedną pozycją opisaną jako zakup materiałów budowlanych dołączając do tej faktury specyfikację tych materiałów i czy jest konieczność dołączenia takiej specyfikacji?

 • Odpowiedzialność biura rachunkowego

  Jeśli prowadzi mi księgowość biuro rachunkowe, odbędzie się kontrola z US i okaże się, że było to źle prowadzone, odrzucą księgę jako prawidłową w konsekwencji zapłacę dodatkowy podatek i karę to czy mogę żądać tych kwot od biura? Czy biura są obowiązkowo ubezpieczone na taką (...)

Opinie prawneProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1062 z 2005

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2005 r. sygn. akt SK 56/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1061 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i odziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1060 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyjmowania na studia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, przebiegu immatrykulacji oraz studiów, a także organów właściwych w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1059 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów policjantów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1058 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych niezbędnych do uzyskania i zachowania uznania stada lub gospodarstwa za urzędowo wolne lub wolne od chorób zakaźnych zwierząt

 • Dziennik Ustaw Poz. 1057 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1056 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie katastrof i wypadków kolejowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1071/2005 z dnia 1 lipca 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2826/2000 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym