e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Lipiec 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wyegzekwowanie od gminy lokalu socjalnego

  W jaki sposób zmusić (zobligować) Gminę do przydzielenia zasądzonego lokalu socjalnego (prawomocny wyrok Sądowy) i tym samym pozbyć się uciążliwego zadłużonego lokatora?

 • Postępowanie komornicze z emerytury

  Emeryt zaciągnął kredyt pod emeryturę np. 50 000 zł. (emerytura 2000 zł). Zabezpieczony przez osoby trzecie gotówką. Okazało się, że wyniku zaszłych spraw istnieje roszczenie 100 000 zł. Kiedy komornik będzie mógł zając emeryturę jeśli emeryt podpisał zobowiązanie, że przeznacza (...)

 • Wymiana bramy a zgłoszenie

  Czy częściowa tylko zmiana ogrodzenia od ulicy (dom jednorodzinny) wymaga zgłoszenia do gminy? Ma nastąpić wymiana bramy na nową.

 • Wynagrodzenie członków rady nadzorczej

  Członkowie rady nadzorczej w spółce akcyjnej powinni według statutu otrzymywać wynagrodzenie miesięczne w wysokości średnej krajowej wypłacane raz na pół roku. Czy to jest to samo, co dieta dla członków rady nadzorczej? Co w przypadku, jeśli spółka zapomniała wypłacać powyższe wynagrodzenie? Co (...)

 • Szkoda komunikacyjna całkowita

  Firma ubezpieczeniowa w trakcie likwidacji szkody stwierdza, iż nie pokryje kosztów naprawy, bo są większe niż wartość pojazdu, tym samym stwierdza szkodę całkowitą. Następnie dokonuje rozliczenia szkody, w którym najpierw ustala wartość pojazdu przed szkodą, następnie wartość pojazdu (...)

 • Skarga pauliańska

  Czy w wypadku, gdy dłużnik zbył nieruchomość, a nabywca dalej nią rozporządził, skarga pauliańska służy przeciwko pierwszemu nabywcy lub drugiemu nabywcy, czy też wyłącznie przeciwko drugiemu nabywcy?

 • Odpowiedź na zarzuty od nakazu zapłaty

  Czy istnieje obowiązek odpowiedzi na zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym?

 • Rozbiórka domu

  Czy do rozbiórki domu wystarczające jest dokonanie zgłoszenia czy potrzebne jest pozwolenie na budowę? Wcześniej było to pozwolenie. Mam takie wydane w 2003 roku. Dom jednak do tej pory nie został rozebrany. Czy nadal jest ono ważne, czy też muszę je uaktualnić? Skoro było to pozwolenie, (...)

 • Zażalenie na postanowienie co do przybicia

  Czy przejmującemu nieruchomość na własność po nieskutecznej drugiej licytacji służy zażalenie na postanowienie o przybiciu bądź o odmowie przybicia?

 • Zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny

  Czy zaliczenie własnej wierzytelności na poczet ceny w trybie art. 968 § 1 kpc dotyczy tylko licytanta, czy również przejmującego na własność? W jakim trybie wierzytelność wierzyciela przejmującego na własność na podstawie art. 984 kpc jest zaliczana na poczet ceny? Czy jeżeli zaliczę (...)

 • Równoważnik dla funkcjonariusza Służby Granicznej

  W związku ze zmianą ustawy o Straży Granicznej zostało wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu w celu ustalenia mojego prawa do pobierania równoważnika za brak kwatery. Treść obecnego: Miejscowością pobliską jest miejscowość, od której granic administracyjnych najkrótsza odległość (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim pełnomocnictwie?

Artykuły i poradniki

 • Kto podlega (i co z tego ma) ubezpieczeniu zdrowotnemu obowiązkowo?

  Lista osób, które obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu jest bardzo obszerna. Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (...)

 • Czy mogę dobrowolnie ubezpieczyć się w NFZ?

  Wszystkie osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego mogą ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w dowolnie wybranym Oddziale Wojewódzkim NFZ. We wniosku wpisuje się podstawowe dane osobowe. Wypełniony wniosek, złożony w Oddziale (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1032 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1031 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uznania dziedzin diagnostyki laboratoryjnej za priorytetowe

 • Dziennik Ustaw Poz. 1030 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" w zakresie działania "Czasowe zawieszenie działalności połowowej"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1029 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń

 • Dziennik Ustaw Poz. 1028 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1027 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1026 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1025 z 2005

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy o uposażeniu żołnierzy niezawodowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1024 z 2005

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1023 z 2005

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy o sejmowej komisji śledczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1022 z 2005

  Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1021 z 2005

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • Dziennik Ustaw Poz. 1020 z 2005

  Ustawa z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty

 • Monitor Polski Poz. 536 z 2005

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. o zarejestrowaniu Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki

 • Monitor Polski Poz. 535 z 2005

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 czerwca 2005 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Poz. 534 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia listy osób wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • Monitor Polski Poz. 533 z 2005

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Poz. 532 z 2005

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wzorów zestawień wyników głosowania w obwodzie stosowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 531 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. nr 112-10-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 530 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. nr Z. 110-39-2005 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 529 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. nr Z. 110-38-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 528 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2005 r. nr Z.110-37-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 527 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. nr Z. 110-36-2005 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 526 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2005 r. nr Z. 110-35-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 525 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. nr 115-6-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 524 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. nr 112-8-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 523 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2005 r. nr Z. 110-34-2005 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 522 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2005 r. nr 112-7-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 521 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2005 r. nr 112-5-05 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 520 z 2005

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2005 r. nr 112-6-05 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 72 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2005 r. dotycząca niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1960) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 71 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1070/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 69 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1069/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1068/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 824/2000 ustanawiające procedury przejęcia zbóż przez agencje interwencyjne oraz metody analizy do oznaczania jakości zbóż

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1067/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 562/2000 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1254/1999 w odniesieniu do skupu wołowiny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 54 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1066/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu węgierskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 48 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1065/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1064/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 36 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1063/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 30 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1062/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1061/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1060/2005 z dnia 6 czerwca 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1059/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do pszenicy zwyczajnej na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1058/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ogłaszające przetarg na refundację wywozową do jęczmienia na wywóz do niektórych państw trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1057/2005 z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1056/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia procedury nadmiernego deficytu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1055/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych