e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Sierpień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odpowiedzialność przed sądem - przesłuchanie stron

  Czy zeznając przed sądem w trybie art. 304 (pouczenie) odpowiada się za składanie fałszywych zeznań? Czy do odpowiedzialności karnej niezbędne jest zaprzysiężenie zeznającego? Czy za fałszywe informacje przekazywane w pismach procesowych kierowanych do sądu (pisma kierowane po posiedzeniu, (...)

 • Naruszenie nietykalności cielesnej

  Jestem dzierżawcą lokalu handlowego i pewnego dnia właściciel lokalu wyrzucił mnie siłą z lokalu, ponieważ uznał że ma lepszego najemcę, a ja się spóźniłem z zapłatą czynszu. Uznał, że mam opuścić lokal, czego nie uczyniłem. On wraz ze swoim synem zatrzymał mnie siłą i zabrał (...)

 • Budowa na działce rolnej bez planu miejscowego

  Czy na działce o powierzchni 8400 m2 rolnej nie objętej planem zagospodarowania przestrzennego, dla której studium uwarunkowań określa jako działkę położoną w strefie ziemi rolnej, można postawić wiatę o powierzchni 100m2 bez fundamentów, ale z podłogą i zadaszoną oraz czy można postawić (...)

 • Podatek dochodowy a podatek od spadków

  Czy sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku, jeśli nastąpi w ciągu jednego roku od jego otrzymania, podlega opodatkowaniu 10% podatkiem, czy też jest zwolniona z tego podatku na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

 • Czy pracodawca musi dać ksero listy obecności na żądanie pracownika?

  Czy na prośbę pracownika, pracodawca musi czy ewentualnie może dać kserokopie listy obecności na której on się znajduje?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Licytacja, aukcja a przetarg

  Czy są jakieś przepisy (prócz Prawa Zamówień Publicznych) regulujące internetowe aukcje elektroniczne? Jakie przepisy regulują zwykłe aukcje np. dzieł sztuki, czy licytacje wysokości czynszu za lokal? Jaki kodeks reguluje zjawisko aukcji (w tym elektronicznej)? Chodzi mi o zasady postępowania (...)

 • Forma odmowy udostępnienia informacji publicznej

  W jakiej formie powinno odmówić się udostępnienia informacji osobie, która zwróciła się o jej udostępnienie w trybie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej w sytuacji, gdy informacja ta - w ocenie podmiotu, do którego się zwrócono - nie ma statusu informacji publicznej?

 • Sprzedaż samochodu spółki na rzecz wspólnika

  Właściciel jednoosobowej sp. z.o.o chce sprzedać 5 letni samochód spółki. Czy może go sprzedać sobie jako osobie fizycznej lub swojej żonie? Jaką formę ma mieć akt sprzedaży (umowa, faktura)? Kto ma ocenić, że cena sprzedaży jest właściwa (wycena specjalisty?)

 • Licencja na transport drogowy

  Zwracam się do Państwa z zapytaniem odnośnie sytuacji prawnej związanej z takim faktem: Mając założoną działalność gospodarcza "Holowanie, Pomoc Drogowa" musiałem uzyskać licencję na wykonywanie transportu drogowego. W chwili obecnej chciałbym zatrudnić dodatkową osobę która jeździła (...)

 • Wartość początkowa wartości niematerialnej

  Zakupiony nowy program komputerowy w m-cu lipcu 2005 za kwotę netto 5000 zł zostanie wprowadzony do ewidencji jako podlegający amortyzacji, zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna. Jednak mam fakturę z m-ca lipca 2005 za szkolenie z obsługi w/w programu i za dojazd na to szkolenie (...)

 • Okazanie dowodu osobistego

  Czy jako szkoła językowa - możemy zgodnie z prawem żądać od nowych kursantów - potencjalnych kandydatów okazania dowodów osobistych? Konkurencja wciela się w przyszłych kursantów, zapisując się na bezpłatne lekcje pokazowe, wynoszą informacje, sposób prowadzenia zajęć, liczbę sal, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1325 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie stawek opłat produktowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1324 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1323 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1322 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Poz. 1321 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1320 z 2005

  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1319 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1318 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 1317 z 2005

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie nakładania funkcjonariuszom straży Granicznej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1316 z 2005

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1315 z 2005

  Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1314 z 2005

  Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz o zmianie innych ustaw

 • Monitor Polski Poz. 660 z 2005

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania oraz trybu ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 66 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca po raz szósty decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ptasiej grypy w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3183) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca dyrektywę 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu ustanowienia maksymalnej wartości koncentracji niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3141)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 sierpnia 2005 r. tymczasowo uznająca system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Zjednoczonym Królestwie) zgodnie z art. 4 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3122)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1363/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów molwy niebieskiej w strefach ICES VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1362/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów widłaka białego w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1361/2005 z dnia 17 sierpnia 2005 r. ustanawiające zakaz połowów brosmy w strefach ICES V, VI i VII (wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 55 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1360/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 817/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1359/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2390/1999 ustanawiające formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji dla celów rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR, jak również w celu monitorowania i prognozowania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1358/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustalające współczynniki regulacji odnośnie do obliczania ceny wspólnotowej rynku tusz wieprzowych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1357/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. uzupełniające załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2400/96 w sprawie wpisu niektórych nazw do Rejestru chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznychChevrotin (PDO)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1356/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do kwasu oksolinowego i morantelu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1355/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1332/2005 z dnia 9 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi