e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 1 Wrzesień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Opodatkowanie licencji i know-how

  Jesteśmy producentem w Polsce. Chcemy kupić od kontrahenta unijnego z Cypru technologie itp. (know-how). Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem VAT? Kto płaci podatek? Jak odnosimy w koszty zakup - jaka stawka amortyzacyjna?

 • Wypłata udziałów z likwidowanej spółki z o.o.

  Kilka lat temu nabyłem udziały w spółce zoo jako osoba fizyczna. W tym roku nastąpiła jej likwidacja. Wartość moich udziałów wzrosła w tym okresie ok. 4 razy. Jaka będzie podstawa opodatkowania przysługujących mi w chwili obecnej udziałów? Czy cała wartość udziałów w chwili wypłaty? (...)

 • Obrót nieruchomościami a kasa fiskalna

  Czy pośrednicy w obrocie nieruchomościami na dzień dzisiejszy maja już obowiązek posiadania kasy fiskalnej do ewidencjonowania, jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej, jeżeli jeszcze nie to od kiedy taki obowiązek będzie obowiązywał? Czy są konkretne uregulowania prawne w tej sprawie. (...)

 • Odszkodowanie za niewykonanie umowy

  Spedycja zleciła transport międzynarodowy firmie przewozowej. Dzień przed planowanym transportem zlecenie zostało anulowane przez spedycję. Czy firma transportowa może domagać się odszkodowania od spedycji, uzasadniając to koniecznością wcześniejszego podstawienia samochodu na miejsce załadunku?

 • Przejęcie pracownika a układ zbiorowy pracy

  Czy podpisanie umowy o pracę przez nowego pracodawcę z pracownikiem przejętym na podstawie art. 23 [1] Kodeksu pracy, w której podane są nowe warunki płacy według regulaminu wynagradzania nowego pracodawcy a nie przejmowanego można uznać za zgodę tego pracownika na mniej korzystne warunki płacowe, (...)

 • Alimenty od rodzeństwa

  Czy i na jakiej podstawie można żądać alimentów od własnego rodzeństwa? Czy i na jakiej podstawie można żądać alimentów od rodzeństwa osoby zobowiązanej, która z powodu braku dochodów nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? W związku z różną interpretacją tych przepisów krążącą (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, (...)

 • Opodatkowanie w formie karty podatkowej

  Możliwość rozliczania się za pomocą karty podatkowej ograniczona jest warunkiem, że małżonek nie może prowadzić tego samego rodzaju działalności. A czy dotyczy to innej bliskiej osoby, jak np. syna?

 • Separacja a rozliczenie podatku dochodowego

  W przypadku separacji powstaje rozdzielność majątkowa. Czy również odpada możliwość wspólnego opodatkowania? Czy jedno z rodziców może rozliczać się wspólnie z dzieckiem?

 • Wcześniejsza emerytura nauczyciela

  Proszę o informacje na temat wcześniejszej emerytury dla nauczycieli, czy prawdą jest, iż wydłużono okres graniczny dla ubiegających się o wcześniejszą emeryturę do końca 2007 roku?

 • Publikacja pracy magisterskiej

  Czy mogę wykorzystać moją własną pracę magisterską do celów komercyjnych? Chodzi mi o sprzedaż oprogramowania, które stanowiło praktyczną część pracy. Dodam jeszcze, że jestem jedynym autorem pracy.

 • Egzekucja z majątku spółki długu wspólnika

  Wspólnik posiadający 60% udziałów w spółce z o.o. otrzymał sądowy nakaz zapłaty za dług zaciągnięty jako osoba prywatna- dług ten nie ma nic wspólnego ze wspomnianą spółką. Komornik zablokował konto bankowe spółki z o.o. jako zabezpieczenie spłaty długu przez wspólnika (wszystkie (...)

 • Wstąpienie w stosunek najmu - zmiana wynajmującego

  Czy postanowienia umowy najmu lokalu użytkowego dotyczące warunków wypowiedzenia oraz warunków finansowych, którą zawarł poprzedni właściciel lokalu są zobowiązujące dla nowego właściciela?

 • Niezapłacenie ceny zlicytowanej nieruchomości

  Firma, która wygrała licytację wpłaciła po wezwaniu Sądu cenę przybicia jeden dzień po terminie. Czy Sąd może ten fakt zlekceważyć i mimo to uznać, że wszystko jest prawidłowo? Czy zlicytowany może wnieść jakieś sprzeciwy w przypadku takiego zachowania Sądu?

 • Rozwiązanie bez wypowiedzenia a odprawa

  Czy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 55 paragraf 1 [1] w związku z zaprzestaniem przez pracodawcę od 3 miesięcy wypłaty wynagrodzenia pracownikowi przysługuje odprawa w związku ze zwolnieniem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy?

 • Wydłużenie okresu wypowiedzenia

  Pracownica zatrudniona jest od 01.10.2002 r. W dniu 05.09.2005 r. otrzyma wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika. Ma 1-miesięczny okres wypowiedzenia, który upływa z dniem 31.10.2005 r. W dniu 01.10.2005 mija 3-letni okres zatrudnienia. Czy spowoduje to zmianę okresu wypowiedzenia (...)

 • Niezdolność do pracy nauczyciela mianowanego

  Karta Nauczyciela mówi w art. 23 ust. 1 pkt 2: Stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza rok. Byłem niezdolny do pracy od 02.03.2003 do 29.02.2004 (...)

 • Nieusprawiedliwiona nieobecność a wyrok zaoczny

  Czy podczas nieusprawiedliwionej nieobecności pozwanego na pierwszym posiedzeniu w procesie cywilnym o zapłatę sąd może (lub powinien) wydać wyrok zaoczny w sprawie zapłaty? Sprawa dotyczy stosunków konsumenckich. Sprawę do sądu w moim imieniu skierował Powiatowy Rzecznik Konsumentów (jako (...)

Artykuły i poradniki

Zmiany w Prawie • Nowe święta państwowe

  Od 1 września 2005 r. zaczyna obowiązywać ustawa, która rozszerzyła katalog polskich świąt państwowych o następne święto. Ustawa została uchwalona 27 lipca 2005 (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1403 z 2005

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1402 z 2005

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Łańcut - zespół zamkowo-parkowy"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1401 z 2005

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Kamień Pomorski - zespół katedralny"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1400 z 2005

  Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1399 z 2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1398 z 2005

  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1397 z 2005

  Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy - Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw Poz. 1396 z 2005

  Ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2005

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 39/04/COL z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty drugi proceduralne i merytoryczne zasady w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 25A: przegląd wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na okres po dniu 1 stycznia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przyznania Niemcom jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3153)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1433/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1432/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1389/2005

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 4 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1431/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 września 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1430/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 30 września 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1429/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw