Archiwum 27 Wrzesień 2005

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

  Jakie limity wolne od podatku dla darowizn dotyczących osób z pierwszej grupy podatkowej obowiązywały w 1997 r. i w 2003 r.?

 • Próbki towarów a VAT

  Spółka zakupiła wzory towarów i prezentuje je swoim ewentualnym kontrahentom jako prezentowanie własnych możliwości produkcyjnych. 1. W czasie prezentacji (szampony, torby) towary te zostają zużyte w różny sposób, cześć ulega zwykłemu zniszczeniu - prucie toreb (w celu pokazania szczegółów) (...)

 • Notariusz płatnikiem podatku PCC

  Zakupiłam nieruchomość wraz z zabudowaniami. W akcie notarialnym istnieje informacja o tym, że nie pobrano podatku od czynności cywilnoprawnych. Gdzie mogę uregulować ten podatek? Kto go oblicza i ile mam na to czasu od momentu podpisania aktu? Ile wynoszą ewentualne odsetki za zwłokę?

 • Zakup mieszkania a ulga odsetkowa

  W 2004 roku kupiłam mieszkanie na rynku wtórnym. Na zakup mieszkania zaciągnęłam kredyt hipoteczny. Czy spłacane odsetki od kredytu stanowią mogę odliczyć od podstawy obliczenia podatku przy składaniu rocznej deklaracji PIT?

 • Ważność paszportu dziecka

  Moja córeczka ma obecnie 3.5 roku. Paszport miała wyrobiony jak miała rok. Ważny jest do 2013. Zdjęcie w paszporcie będzie coraz bardziej odbiegało od wyglądu córeczki. Czy jakiś organ może zażądać zmiany paszportu na nowy z aktualnym zdjęciem?

 • Zmiana wymiaru czasu pracy kobiety w ciąży

  Czy można zmienić wymiar czasu pracy pracownicy z widoczną ciążą z pełnego etatu na jedną czwartą oraz proporcjonalnie do czasu pracy zmienić wynagrodzenie? Co może zrobić pracodawca w sytuacji, gdy pracownica odmówi podpisania aneksu o takiej treści?

 • Natychmiastowa wykonalność wyroku sądu pracy

  Pracownik wystąpił przeciwko naszej firmie z pozwem o odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Sąd przyznał powodowi odszkodowanie w wysokości ok. 3700 zł. Nadano także rygor natychmiastowej wykonalności dotyczący wypłaty 1/3 odszkodowania (tj. pełnego miesięcznego (...)

 • Egzekucja ze świadczenia urlopowego

  Czy dotacja z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na wczasy pod gruszą (wypłacana wraz z wynagrodzeniem) podlega egzekucji z tytułu egzekucyjnego z wynagrodzenia o pracę?

 • Ekshumacja a brak zgody całej rodziny

  Żona i dzieci mojego konkubenta zostały pochowane przez brata żony w czasie, gdy on sam znajdował się w areszcie podejrzany o zamordowanie najbliższych. Prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko ojcu i mężowi zamordowanych, a sąd podtrzymał decyzję. Obecnie mój konkubent chce ekshumować (...)

 • Zasady wyodrębniania własności lokalu

  Posiadam własnościowy lokal użytkowy, zakupiony na zasadzie przydziału w maju 2000 r. Niestety sam przydział nic nie rozstrzyga. Nie są w nim ani wyodrębnione ani nawet wymienione jego składniki. Nie ma w nim mowy o piwnicy, taraso-rampie, komunikacji osiedlowej, podjeździe dla matek z dziećmi (...)

 • Ogłoszenie wyroku pod nieobecność stron

  Czy ogłoszenie decyzji o rozwodzie może odbyć się pod nieobecność jednej ze stron - ani powód ani jego przedstawiciel (adwokat) się nie pojawili? Jakie są tego konsekwencje? Czy termin zostanie przełożony?

 • Bezwzględna większość głosów

  Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę można uznać za podjętą w przypadku, gdy w głosowaniu brało udział 407 głosów, "za" były (...)

 • Zbieg egzekucji administracyjnych

  ZUS zablokował firmowe konto, ze względu na zaległości w płaceniu składek. W tej chwili mam zobowiązanie podatkowe wobec urzędu skarbowego. Na koncie są środki pozwalające pokryć to zobowiązanie. Poniekąd wiadomo mi, że zobowiązania podatkowe są ponad wszelkimi innymi zobowiązaniami. (...)

 • Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenia ze skutkiem natychmiastowym opierając się o przepis art. 746 par. 2 KC

  W umowie zlecenia zawarto zapis, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym opierając się o przepis art. 746 par. 2 KC i z ważnych powodów?

Opinie prawneZmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2005

  Informacja dotycząca wejścia w życie Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino oraz Protokołu do Porozumienia o współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką San Marino, wynikającego z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2005

  Akt końcowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2005

  Protokół do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, wynikający z przystąpienia do Unii Europejskiej Republiki Austrii, Republiki Finlandii oraz Królestwa Szwecji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2005

  Porozumienie w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1566/2005 z dnia 26 września 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2005

  Protokół do porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczący włączenia w charakterze stron porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1565/2005 z dnia 26 września 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2005

  Decyzja Rady z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu do Porozumienia w sprawie współpracy i unii celnej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Republiką San Marino, dotyczącego włączenia w charakterze Stron Porozumienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

NA SKÓTY