e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 25 Styczeń 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Stosunek art. 863 KC do 891[1] KPC

  Czy Sąd Najwyższy zajmował się interpretacją rozbieżności między zapisami artykułu 863. § 3 Kodeksu Cywilnego i artykułu 891[1] § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego ? Jeżeli tak to jaka jest wykładnia stosowania tych dwóch artykułów?

 • Zerwanie umowy przez klienta a VAT

  Zawarliśmy z klientem umowę o świadczenie stałych usług abonamentowych. Umowa ta określa trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Otrzymaliśmy właśnie wypowiedzenie tej umowy, a jednocześnie Klient zażądał zaprzestania wykonywania usług w okresie wypowiedzenia, tj. luty, marzec, kwiecień br., (...)

 • Wykreślenie kar z Krajowego Rejestru Karnego

  Jaki musi minąć okres, aby można było na własną prośbę zażądać wykreślenia z Krajowego Rejestru Karnego? Chodzi mianowicie o wyroki z kodeksu karno skarbowego, a także o wyroki kodeksu karnego, gdzie kary podlegały zawieszeniu na określony okres.

 • Członek rodziny świadkiem w postępowaniu cywilnym

  Czy w sprawie z powództwa cywilnego świadkiem może być osoba należąca do rodzin stron? Czy nie będzie zachodziło podejrzenie o braku bezstronności takiego świadka? Jakie w ogóle istnieją ograniczenia co do powoływania świadków (oczywiście zakładając, że są oni pełni zdolni do czynności (...)

 • Nadzór kierowniczy i odpowiedzialność za jego brak

  Jaka jest odpowiedzialność kierownika danej jednostki organizayjnej za nieprzestrzeganie przez jego pracowników przepisów bhp, co ma miejsce podczas jego nieobecności? Czy można karać osobę na stanowisku kierowniczym za brak tzw. nadzoru kierowniczego za zdarzenia mające miejsce podczas jego (...)

 • Sposób przekształcenia zakładu budżetowego

  Jesteśmy zakładem budżetowym gminy, jako Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzimy wspólnoty mieszkaniowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do 30.06.06r. zakład nasz ma ulec przekształceniu. Na naszym terenie istnieje spółka z o.o. będącą w 100% własnością gminy, która dostarcza (...)

 • Ujawnienie informacji z przebiegu postępowania

  Trwa proces o rozwód. Moja żona za wszelką cenę chcąc udowodnić moją winę złożyła doniesienie na policję, że rzekomo znęcałem się nad nią psychicznie. Ja wcześniej (tzn. przed rozpoczęciem sprawy rozwodowej) złożyłem pozew do Sądu Rodzinnego pozew o ustalenie miejsca pobytu dzieci. (...)

 • Postępowanie po złożeniu prywatnego aktu oskarżenia

  Wniosłem do Sądu Karnego prywatny akt oskarżenia przeciwko osobie, która pomawia mnie o działania mogące narazić mnie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska i zawodu (art. 212 kk). Chciałbym wiedzieć, czy w postępowaniu karnym z oskarżenia prywatnego strona oskarżona ma jakiś (...)

 • Metody unikania podwójnego opodatkowania

  Generalnie miałam jechać do Walii, ale jeśli okazałoby się, że mniejsze podatki płaciłabym przy wyjeździe do Irlandii, starałabym się o pracę tam właśnie. Jak wygląda wyłączenie z progresją (zdaje się, że obowiązuje w Irlandii)? Czy jest bardziej korzystne od odliczenia proporcjonalnego (...)

 • Umorzenie opłaty adiacenckiej

  Czy jest możliwość odstąpienia od obowiązku opłacenia opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości? Emeryci mają działkę budowlaną, której nie udaje im się zbyć. Urząd Miasta obciążył ich obowiązkiem wniesienia opłaty adiacenckiej w wysokości 2500 zł. Ich emerytury (...)

 • Prowadzenie postępowania w sprawach rodzinnych

  Szesnaście miesięcy temu mój mąż wyrzucił mnie z domu z dnia na dzień (bez środków do życia i gdyby nie moja mama wylądowałabym z dzieckiem pod mostem) ponieważ zażądałam, by przestał mnie kompromitować w środowisku kontaktami z koleżanką z pracy. Wyprowadziłam się z domu z siedemnastoletnią (...)

 • Podstawa umorzenia dochodzenia

  Proszę o informację jak rozumieć zawiadomienie o umorzeniu dochodzenia na podstawie art. 17 par. 1 pkt 2 kpk.

 • Regres zakładu ubezpieczeń do sprawcy szkody

  Sąsiad z góry zalał mieszkanie sąsiadowi z dołu (pęknięcie rury z powodu mrozu), sąsiad z dołu miał mieszkanie ubezpieczone w PZU natomiast sąsiad z góry nie? Czy ubezpieczyciel może żądać od sąsiada z góry pokrycia szkody lub żądania zwrotu wartości wypłaconego odszkodowania sąsiadowi (...)

 • Zgoda współwłaściciela na rozbudowę

  Czy będąc współwłaścicielem (50%) domu muszę uzyskać zgodę drugiego współwłaściciela na rozbudowę? Ja zajmuję w tym domu poddasze o powierzchni ok.60 m. kw, drugi współwłaściciel parter o powierzchni ok. 90 m.kw. Dom posiada osobne wejścia do mieszkań i piwnic. Posiadam gotowy projekt (...)

 • Kary przewidziane w art. 72 kw

  Jakie kary grożą za popełnienie wykroczenia opisanego w art 72. Kodeksu Wykroczeń?

 • Klauzula salwatoriańska

  Proszę o wyjaśnienie co oznacza pojęcie "klauzula salwatoriańska"?

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 81 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania statkom zwolnień z obowiązku zdawania odpadów przed opuszczeniem portu

 • Dziennik Ustaw Poz. 80 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku

 • Monitor Polski Poz. 80 z 2006

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 79 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości

 • Dziennik Ustaw Poz. 78 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu

 • Dziennik Ustaw Poz. 77 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji

 • Dziennik Ustaw Poz. 76 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 75 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach

 • Dziennik Ustaw Poz. 74 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszy i gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 73 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Poz. 72 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie dotacji oraz trybu przekazywania i rozliczania udzielonych dotacji

 • Dziennik Ustaw Poz. 70 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń w dostarczaniu i poborze paliw gazowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 69 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła

 • Dziennik Ustaw Poz. 68 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Poz. 67 z 2006

  Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

 • Dziennik Ustaw Poz. 66 z 2006

  Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 65 z 2006

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

 • Dziennik Ustaw Poz. 64 z 2006

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 63 z 2006

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz o zmianie innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 62 z 2006

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodowych regulowanych

 • Dziennik Ustaw Poz. 61 z 2006

  Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2006

  Szkolenie sędziów krajowych w zakresie prawa konkurencji we oraz współpraca sądowa pomiędzy sędziami krajowymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3910 — Rockwood/Süd-Chemie)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3978 — Oracle/Siebel)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3940 — Lufthansa/Eurowings)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4061 — Kalyani Brakes/Brembo/JV)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 16 stycznia 2006 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2005 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników czasowych i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (art. 33 ust. 4 Traktatu o przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 120/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 119/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 118/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2006 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Procedura informacyjna — przepisy techniczne

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4084 — Banca Intesa/NH Hoteles/NH Italia) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Obwieszczenie Komisji dotyczące wejścia w życie protokołów w sprawie reguł pochodzenia przewidujących diagonalną kumulację pomiędzy Wspólnotą, Algierią, Bułgarią, Egiptem, Islandią, Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Norwegią, Rumunią, Syrią, Szwajcarią (łącznie z Liechtensteinem), Tunezją, Turcją, Wyspami Owczymi oraz Zachodnim Brzegiem i Strefą Gazy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 117/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. otwierające procedurę przetargową sprzedaży alkoholu winnego przeznaczonego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 116/2006 z dnia 24 stycznia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 115/2006 z dnia 23 stycznia 2006 r. w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane umową pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Seszeli w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Seszeli

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania członkostwem w komitecie naukowym i panelach naukowych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania przedłużone do dnia 17 lutego 2006 r.)