Archiwum 11 Październik 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Odliczenie podatku naliczonego przy imporcie usług

  Sprzedaż importowanych usług nastąpiła po 5 miesiącach. W którym miesiącu mam prawo odliczyć podatek naliczony od należnego? Czy w miesiącu w którym nastąpił import tych usług, czy w miesiącu sprzedaży?

 • Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

  Od lipca tego roku mam rozwód orzeczony wyrokiem sądowym. We wniosku rozwodowym nie wnosiłam o podział majątku, ponieważ doszliśmy z mężem do porozumienia, jeśli chodzi o podział majątku. Ustaliliśmy, że wspólne mieszkanie spółdzielcze własnościowe zakupione w 2004 roku zostawiam mężowi (...)

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług

  Zamawiający bez podania przyczyn wypowiedział Wykonawcy umowę na usługi porządkowe, zawartą na czas nieokreślony (z uwagi na zmianę opcji politycznych w gminie). Z tego tytułu straciło pracę 18 osób z umowami o pracę na czas określony do 2009 r, którym należało wypłacić odprawę, zgodnie (...)

 • Zwrot opłaty od cofniętego pozwu

  Firma wniosła do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Przedmiotem żądania była należność główna, odsetki i koszty sądowe. Dłużnik zapłacił należność główną po wniesieniu pozwu do sądu jednak przed wydaniem nakazu zapłaty przez sąd. Zamierzamy cofnąć (...)

 • Przedawnienie postawienia zarzutu karnego

  Kilka lat temu zgłosiłem do prokuratury przestępstwo przeciwko osobie polegające na niewypłaceniu należnych mi pieniędzy wynikających z umowy pomiedzy mną a spółką cywilną tego dłużnika zawartą w 1996 r. Nadmieniam, iż posiadam wyrok sądu cywilnego przeciwko dłużnikowi, lecz egzekucja (...)

 • Egzekucja za granicą wobec obcokrajowca

  Posiadam prawomocny nakaz zapłaty wydany wobec dłużnika. Dłużnik jest obywatelem Białorusi, który również posiada kartę stałego pobytu w Polsce. Tu mieszkał przez ostatnie 10 lat. Jednak w momencie uzyskania nakazu zapłaty wobec niego, wyprzedał majątek i wrócił na Białoruś. Obecnie (...)

 • Wypowiedzenie umowy o pracę samotnej matce

  Jestem matką samotnie wychowującą dziecko. W obecnej firmie zatrudniona jestem od lutego 1998 r. na czas nieokreślony. Łącznie okres zatrudnienia wynosi zaś 13 lat. Obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, po którym zamierzałam wrócić do pracy. Dowiedziałam się jednak, że pracodawca (...)

 • Skutki drugiej licytacji nieruchomości

  Dostaliśmy pismo od komornika w prowadzonej na nasz wniosek sprawie egzekucyjnej z informacją, że I licytacja nieruchomości nie doszła do skutku z powodu braku licytantów i że komornik wyznaczy drugi termin licytacji na wyraźny wniosek wierzyciela. Czy jeśli nie wystąpimy z takim wnioskiem (...)

 • Nieudane zakupy w sklepie internetowym

  Sklep internetowy nie dostarczył zamówionego i opłaconego z góry przelewem produktu. Po miesiącu otrzymałem ze sklepu informację, że producent nie wywiązuje się z dostaw i że sklep zwróci mi pieniądze. Poproszono mnie nawet o podanie numeru mojego konta, co oczywiście zrobiłem (korespondencja (...)

 • Zgoda na przekształcenie lokalu na użytkowy

  Jestem właścicielką mieszkania, które chcę przekształcić na lokal użytkowy. Niezbędna jest zgoda wspólnoty mieszkaniowej podjęta w formie uchwały. Członkiem wspólnoty jest również gmina miejska. Zebrałam część podpisów mieszkańców - właścicieli mieszkań pod uchwałą. Gmina (...)

 • Zaokrąglanie kwoty podatku

  Czy zryczałtowany podatek dochodowy wpłacać należy na konto urzędu skarbowego po zaokrągleniu do pełnych złotych?

 • Eksmisja byłego właściciela

  Jako przedsiębiorca jestem właścicielem domu przewłaszczonego na mnie w celu zabezpieczenia pożyczki. W domu nikt nie jest zameldowany, jednak pożyczkobiorca nadal z niego korzysta. Nie posiadam kluczy do tego domu. Pożyczkobiorca nie dotrzymał warunków umowy, więc zgodnie z nią mam prawo (...)

 • Eksmisja z lokalu spółdzielczego a wymeldowanie

  Uzyskałem nakaz eksmisji osoby z lokalu mieszkalnego spółdzielczego - byłego małżonka. Wyrok jest już prawomocny. Jednak, gdy zgłosiłem się do urzędu miasta w celu wymeldowania w/w osoby, urzędnik nie dokonał wymeldowania ze względu na brak podstawy prawnej. Czy prawomocny nakaz eksmisji (...)

 • Interes prawny a interes osób trzecich

  Ustawa - Prawo budowlane zobowiązuje do zabezpieczenia w postępowaniu o pozwolenie na budowę interesu osób trzecich wyliczając, na czym ten interes polega. Z Komentarza do KPA wynika, że naruszenie rzeczywistego interesu podmiotu, np. interesu materialnego nie musi oznaczać naruszenia jego interesu (...)

 • Stawka VAT przy zakupie oprogramowania z zagranicy

  Nabyłem przez Internet oprogramowanie w formie niematerialnej (tzn. bez nośnika poprzez pobranie z serwera licencjodawcy). Dostawcą jest firma zarejestrowana w Niemczech. Jaką należy zastosować stawkę VAT przy wystawieniu wewnętrznej faktury zakupu? Czy taka czynność jest zwolniona z VAT? Jak (...)

 • Pełnomocnictwo w spółce cywilnej

  Prowadzimy z drugim wspólnikiem spółkę cywilną. Chciałbym udzielić innej osobie lub też drugiemu wspólnikowi pełnomocnictwa do prowadzenia spraw spółki w moim imieniu na określony czas z powodu przeszkód w faktycznym zajmowaniu się sprawami spółki. Czy mogę udzielić drugiemu wspólnikowi (...)

 • Wniosek o rejestrację układu zbiorowego

  Jaki jest termin na złożenie wniosku do Okręgowej Inspekcji Pracy dot. rejestracji protokołu dodatkowego do zakładowego układu zbiorowego pracy?

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1364 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1363 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 września 2006 r. sygn. akt K 45/04

 • Dziennik Ustaw Poz. 1362 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1361 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1360 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2006 r. w sprawie wysokości opłaty prowizyjnej za podejmowanie czynności związanych z udzielaniem publicznym zakładom opieki zdrowotnej pożyczek z budżetu państwa oraz wysokości wynagrodzenia za nadzorowanie wykonywania umów o pożyczkę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1359 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Poz. 1358 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 4 października 2006 r. w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1357 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1356 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

 • Dziennik Ustaw Poz. 1355 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1354 z 2006

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1353 z 2006

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4241 — Boeing/Aviall) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 10 października 2006 r. dotycząca zmiany współczynników korygujących stosowanych od dnia 1 sierpnia 2005 r., 1 września 2005 r., 1 października 2005 r., 1 listopada 2005 r., 1 grudnia 2005 r. i 1 stycznia 2006 r. do wynagrodzeń urzędników, pracowników zatrudnionych na czas określony i pracowników kontraktowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4353 — Permira/ALL3Media Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4325 — BC Partners/Buziol/Fashion Box Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4380 — EST/Dalmine) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4361 — KKR/Pages Jaunes) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4182 — Hörmann/MN/ACP JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 października 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/858/WE w odniesieniu do wykazu terytoriów, z których dozwolony jest przywóz pewnych gatunków żywych ryb, ich ikry i gamet przeznaczonych do celów hodowlanych we Wspólnocie Europejskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4361) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4369 — Macquarie/Corona) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4306 — Shell/Saint-Gobain/Avancis JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4391 — Deutsche Bank/AIG/Pokrovsky Hills) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 22 z 2006

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku E13 niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku E16 niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1500/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1499/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1498/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Pomoc państwa — Niemcy — Pomoc państwa C 24/06 (ex NN 75/2000) — Stowarzyszenie na rzecz zdrowia zwierząt — Zaproszenie do przedkładania uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 Traktatu WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1497/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1428/2006 ustalające refundacje wywozowe do syropu i niektórych innych produktów cukrowniczych wywożonych bez dalszego przetwarzania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1496/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1475/2006 ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego wywożonego bez dalszego przetwarzania

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1495/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1494/2006 z dnia 10 października 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1002/2006, na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 96/48/WE z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1493/2006 z dnia 9 października 2006 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na wodach terytorialnych WE, Norwegii i wodach międzynarodowych w strefach ICES I i II przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1492/2006 z dnia 10 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1491/2006 z dnia 10 października 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie przedłużenia na okres od 16 czerwca 2006 r. do 15 czerwca 2007 r. okresu obowiązywania Protokołu ustanawiającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidziane w Umowie zawartej między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Republiki Gwinei Bissau w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gwinei Bissau

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro