e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 26 Październik 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ustalenie ojcostwa i alimenty dziecka poczętego

  Jestem w piątym miesiącu ciąży. Ojcem dziecka jest obywatel Ukrainy, którego poznałam w mojej miejscowości (podjął prace na budowie). W sierpniu został deportowany z Polski za nielegalny pobyt na terytorium Polski z zakazem wjazdu na okres 5 lat. On wie, że jestem z nim w ciąży, ale od chwili (...)

 • Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

  Dnia 10.11.2004 r. przegrałem sprawę (wartość przedmiotu sporu - 10 000 zł) z mojego powództwa w sądzie rejonowym (wydział pracy). Sąd zasądził ode mnie na rzecz strony pozwanej 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Występowałem osobiście. Wniosłem apelację do sądu (...)

 • Kopie dokumentów jako dowody

  W mojej dotychczasowej praktyce sądowej do pism procesowych (rozwód) dołączałem kopie kserograficzne różnych dokumentów. Oryginalne były tylko zaświadczenia o bieżących dochodach. Zastanawiam się teraz, czy te nie uwierzytelnione kopie miały rzeczywiście rangę dowodów w tym procesie, (...)

 • Osobiste starania o wychowanie

  Sama wychowuję 12 letniego syna. Mam wykształcenie średnie, ogólne. Obecnie jestem osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Utrzymuję się głównie dzięki pomocy najbliższej rodziny. Ojciec dziecka pracuje i zarabia 1380 zł brutto. Jest osobą żonatą. Jego żona pracuje i dobrze zarabia. (...)

 • Cesja wierzytelności i opieszały komornik

  Spisałem umowę windykacji należności długu zasądzonego prawomocnym wyrokiem sadu, gdyż komornik działa ospale i od 8 miesięcy bez efektu. Podpisałem firmie windykacyjnej cesję tej wierzytelności, na co komornik odpowiedział mi, że już nie jestem stroną w sporze. Czy anulowanie tej cesji (...)

 • Pożyczka a dopłata

  Udzieliłam naszej spółce z o.o. dość wysokiej pożyczki pieniężnej w dniu 17.03.06 r. Na zwrot w/w sumy zabezpieczyłam się w następujący sposób - Prezes spółki wystosował pismo, w którym stwierdził: "Zwrot wszystkich udzielonych dopłat i pożyczek w sumie...nastąpi z wolnych środków (...)

 • Wycena zajętych ruchomości

  Jaka jest różnica w dokonywaniu wyceny odebranych ruchomości przez rzeczoznawcę skarbowego a biegłego sądowego? Czy rzeczoznawca i biegły musi przechowywać wykonane elaboraty, jeżeli tak to przez jaki okres?

 • Uzupełnienie opłaty skarbowej za weksel

  W umowach handlowych z naszymi klientami, przyznając limit kupiecki 100 tys., stosujemy deklarację wekslową i weksel in blanco o nominale 100,00 PLN. Zdarzyła się nam sytuacja, że klient, posiadając jedynie weksel za 10,00 PLN podpisał deklarację wekslową do kwoty 100 tys., a do weksla dokleił (...)

 • Autoryzacja wypowiedzi dla prasy

  Wytoczona przeze mnie sprawa sądowa stała się obiektem zainteresowania mediów. Chcę mieć wpływ na ostateczny kształt mojej wypowiedzi. Np. jeden z dziennikarzy zapytał czy mam obrońcę. Odpowiedziałem, iż nie jestem oskarżonym ale powodem cywilnym. Ze zdumieniem przeczytałem w gazecie codziennej: (...)

 • Małoletni pokrzywdzony w postępowaniu karnym

  Czy osoba pokrzywdzona może w procesie karnym ustanowić pełnomocnika z najbliższej rodziny (tak jak jest w cywilnym)? Jaki przepis to reguluje (pokrzywdzony ma 17 lat skończone)? Czy może ustanowić adwokata, czy dopiero jak będzie oskarżycielem posiłkowym? W jaki sposób można uzyskać status (...)

 • Niekaralność zastępcy wójta

  Osoba posiadająca prawomocny wyrok skazujący (w zawieszeniu) za nielegalne posiadanie broni została oficjalnie przedstawiona jako kandydat na przyszłego zastępcę wójta (wicewójt) w gminie. Czy w świetle obowiązujących przepisów (lub przepisów które mają zostać wkrótce wprowadzone) osoba (...)

 • Wyciąg z listy wierzytelności

  Do zakładu mojego dłużnika wszedł syndyk masy upadłościowej. Moja wierzytelność została uznana przez sędziego komisarza i przez syndyka, a dowodem jest fakt ogłoszenia listy wierzycieli w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Syndyk poinformował mnie, że po sprzedaży obiektu być może otrzymam (...)

 • Zabezpieczenie obowiązku naprawienia szkody

  Prokurator przesłał do sądu rejonowego akt oskarżenia, w którym zawarł wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonymi kary dwóch lat pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz środka karnego w postaci naprawienia szkody. Czy po uprawomocnieniu się tego (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1436 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2006 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1435 z 2006

  Rozporządzenie ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych i dozwolonych substancji dodatkowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1434 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1433 z 2006

  Konwencja Nr 170 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca bezpieczeństwa przy używaniu substancji i preparatów chemicznych w pracy, przyjęta w Genewie dnia 25 czerwca 1990 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1432 z 2006

  Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1431 z 2006

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o ratyfikacji umowy miedzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 6 kwietnia 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2006

  Zaproszenie do zgłaszania uwag, zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale, w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Radę ds. Badań Naukowych Norwegii w związku z oprogramowaniem Turborouter

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2006

  Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 1 ust. 2 w części I protokołu 3 do porozumienia o nadzorze i trybunale w sprawie nowo proponowanego programu w Norwegii dotyczącego wsparcia finansowego na rzecz pracowników prowadzących prace badawczo-rozwojowe bez wynagrodzenia pod tytułem Program nieodpłatnej pracy badawczo-rozwojowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2006

  Skarga wniesiona w dniu 31 lipca 2006 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Sprawa E-2/06)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4405 — Walter Frey Holding/Mitsubishi Motors Europe) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4294 — Arcelor/SNCFL/CFL Cargo) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 25 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4314 — Johnson & Johnson/Pfizer Consumer Healthcare) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 24 z 2006

  Decyzja Rady 2006/725/WPZiB z dnia 17 października 2006 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 23 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 października 2006 r. uchylająca decyzję 2004/262/WE w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do zarejestrowanych koni pochodzących z Republiki Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5020) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 23 z 2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 88/378/EWG z dnia 3 maja 1988 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 20 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4980)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu oleju rzepakowego o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4975)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Decyzja Komisji z 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4973)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 października 2006 r. zatwierdzająca wprowadzenie do obrotu diacyloglicerolowego oleju pochodzenia roślinnego jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4971)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 8 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1594/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające współczynnik przydziału pozwoleń na wywóz serów do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2007 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Przekazane przez państwa członkowskie zbiorcze informacje dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1593/2006 z dnia 25 października 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 58/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1592/2006 z dnia 25 października 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie dotyczących pomocy państwa przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1591/2006 z dnia 24 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w dziedzinie przepisów na temat statków dokonujących nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów na północno-wschodnim Atlantyku

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro