Archiwum 16 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Samochód wykupiony z leasingu

  Jestem właścicielem firmy, która korzysta z leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego Toyota Yaris - z kratką. W grudniu nastąpi zakończenie umowy, samochód zostanie wykupiony. Faktura sprzedaży zostanie wystawiona na moją firmę, a cena wykupu wynosi 220 zł plus 22% VAT. W trakcie trwania (...)

 • Spłata wspólnika występującego ze spółki cywilnej

  W odpowiedzi na zadane pytanie napisaliście Państwo: "Zgodnie z art. 864 kc, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Zgodnie z art. 871 kc, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się (...)

 • Informacja o przetargu nieograniczonym

  Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby (...)

 • Najem a konieczność rozbiórki budynku

  Nabyłem kamienicę od osoby prywatnej wraz z lokatorami. Budynek ten był kiedyś własnością gminy i był zasiedlony przez władze miejskie. Obecny stan techniczny jest krytyczny i wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego lub nawet rozbiórki. Na ten czas lokatorzy muszą opuścić zajmowane mieszkania. (...)

 • Wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary

  Nauczyciel wychowania fizycznego, zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć dydaktycznych miał prowadzić zajęcia na sali sportowej. Z uwagi na małą ilość uczniów, udał się z nimi do sklepiku szkolnego i tam z nimi przebywał. Na zapytanie, dlaczego nie realizuje zajęć zgodnie z planem, odpowiedział, (...)

 • Spółka cywilna a podział majątku

  Jestem w trakcie podziału majątku wspólnego małżonków (po rozwodzie). Założona przed ślubem spółka cywilna, w której byłem jednym z dwóch wspólników (była żona nie była nigdy wspólniczką) kupiła w trakcie trwania małżeństwa małą nieruchomość (faktura VAT - środek trwały). (...)

 • Wypadek przy pracy a umowa zlecenia.

  Pracownik zatrudniony na podstawie umowy zlecenia uległ wypadkowi w czasie wykonywania zleconych prac. Czy dla tego pracownika sporządza sie protokół powypadkowy? Jakie uprawnienia co do świaczeń z ZUS zachowuje ten pracownik?

 • Cyfra plus a abonament telewizyjny

  Od roku posiadam Cyfrę+, za którą płacę 130 zł. Odbieram między innymi program 1 i 2 oraz programy radiowe. Oprócz tego płacę abonament telewizyjno-radiowy na poczcie. Doszły mnie słuchy, iż opłacając Cyfrę+ nie ma obowiązku płacić dodatkowo za telewizor i radio na poczcie. Proszę (...)

 • Dodatkowy urlop dla pracownika socjalnego

  W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik (kobieta) jest zatrudniony od 7 lutego 2000 roku. Od listopada 2004 do lipca 2005 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, od lipca 2005 do listopada 2005 przebywał na urlopie macierzyńskim. Pracownik socjalny w grudniu 2005 składał ustne prośby o urlop (...)

 • Uzasadnienie rozwiązania umowy na czas próbny

  Umowa na czas próbny. Czy należy podać powód rozwiązania umowy na czas próbny?

 • Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych

  Jestem w ósmym miesiącu ciąży, ojcem dziecka jest mężczyzna, z którym mieszkałam od marca tego roku. Pod koniec sierpnia nie wpuścił mnie do jego mieszkania. Musiałam wynająć inny lokal. Poród planowany jest na grudzień. Rozumiem, że alimentów na dziecko mogę żądać dopiero po urodzeniu? (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 35 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 584/2006 z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1480/2003 nakładające ostateczne cło wyrównawcze i stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych mikroukładów elektronicznych, znanych jako pamięć DRAM (pamięć dynamiczna o dostępie bezpośrednim), pochodzących z Republiki Korei (  Dz.U. L 103 z 12.4.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu kineskopów do odbiorników telewizji kolorowej pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei, Malezji i Tajlandii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5362) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1691/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza w strefie ICES IIIa w cieśninie Kattegat przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4399 — LBO France/Vinci Airport Services) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4396 — Apollo Group/TNT Logistics) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4378 — Providence/Caudwell Group) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4451 — Alcatel/Nortel Networks) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1690/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 listopada 2006 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 5 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1689/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1688/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 2375/2002 w odniesieniu do niektórych pozwoleń na przywóz wydanych z tytułu transzy nr 4 subkontyngentu III w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz pszenicy zwyczajnej o jakości innej niż wysoka

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1687/2006 z dnia 15 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2006 r. w sprawie zmiany podręcznika Sirene (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 4094)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro