e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 17 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wzruszenie klauzuli wykonalności

  W uzupełnieniu mojego pytania z dnia 15.11.2006 r., jeżeli dłużnik zmarł w trakcie postępowania egzekucyjnego, a sąd nadał klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom dłużnika, ale bez ograniczenia ich odpowiedzialności do stanu czynnego spadku (pomimo przyjęcia spadku z dobrodziejstwem (...)

 • Niewpisywanie tematów w dzienniku lekcyjnym

  Nauczyciel przedmiotu geografii jest na zwolnieniu lekarskim (tydzień). Zastępujący go nauczyciel, zgłosił, że w dzienniku lekcyjnym brak jest wpisanych tematów lekcyjnych od dnia 10 września 2006r. Zajęcia były realizowane, co nie ulega wątpliwości. Jak mam potraktować tego nauczyciela, (...)

 • Wypowiedzenie umowy najmu

  W umowie najmu zapisane jest: wypowiedzenie wymaga formy pisemnej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Czy za termin początku okresu wypowiedzenia należy obrać moment, w którym wynajmujący otrzymał pismo - data wpłynięcia? Czy powinno być takie wypowiedzenie dostarczane za potwierdzenie odbioru? (...)

 • Zaświadczenia ZUS i US a sprzedaż nieruchomości

  Jestem właścicielem nieruchomości (dom mieszkalny oraz działka), którą zamierzam sprzedać. Kupujący do zawarcia aktu notarialnego zażądał, abym dostarczył do notariusza - oprócz dokumentów związanych z nieruchomością - zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami od urzędu skarbowego i (...)

 • Nakaz zapłaty a wcześniejsza spłata części długu

  Otrzymałam nakaz zapłaty od wierzyciela, w międzyczasie spłaciłam część długu. I nie mogę spłacić reszty w terminie wskazanym w nakazie. Czy wierzyciel może z prawomocnym nakazem iść do Komornika, czy musi ponownie wnioskować do sądu o zmianę kwoty długu? Czy spłata części zobowiązań (...)

 • Spłata wspólnika występującego ze spółki cywilnej

  W odpowiedzi na zadane pytanie napisaliście Państwo: "Zgodnie z art. 864 kc, za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Zgodnie z art. 871 kc, wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się (...)

 • Informacja o przetargu nieograniczonym

  Zwróciłem się do urzędu Gminy z wnioskiem o poinformowanie mnie na piśmie o mających się odbyć terminie i warunkach uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane w obiekcie użyteczności publicznej stanowiącym własność gminy. Urzędnicy odmówili mi spełnienia mojej prośby (...)

 • Najem a konieczność rozbiórki budynku

  Nabyłem kamienicę od osoby prywatnej wraz z lokatorami. Budynek ten był kiedyś własnością gminy i był zasiedlony przez władze miejskie. Obecny stan techniczny jest krytyczny i wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego lub nawet rozbiórki. Na ten czas lokatorzy muszą opuścić zajmowane mieszkania. (...)

 • Wydatki na remont koparki kosztem

  Ponieśliśmy wydatki na remont zamortyzowanej już koparki w wysokości netto 4000,00 zł. Nie była to modernizacja, a jedynie naprawa silnika. Czy wydatki te możemy zaliczyć bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów, czy amortyzować zgodnie z art. 22g pkt 17 pdof, pomimo tego, że nie była (...)

Opinie prawne • Umowa kompensacyjna - opinia prawna

  Stan faktyczny  Zawarłem z firmą trójstronne porozumienie o kompensatach, ale nie dotrzymali terminu zapłaty i oddałem sprawę do sądu o zapłatę całości. W związku z otrzymanym pozwem (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1522 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2006 r. sygn. akt K 30/06

 • Dziennik Ustaw Poz. 1521 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 listopada 2006 r. sygn. akt SK 42/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 1520 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykorzystania leśnego materiału rozmnożeniowego poza regionem jego pochodzenia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1519 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych, na których utrwalono materiały archiwalne przekazywane do archiwów państwowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1518 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1517 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1516 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1515 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmiany osoby zarządzającej wolnym obszarem celnym w Świnoujściu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1514 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2006 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz zakresu stosowania przepisów działu dziesiątego Kodeksu pracy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

 • Monitor Polski Poz. 816 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r. (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 44 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 16 z 20.1.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 43 z 2006

  Wspólne Stanowisko Rady 2006/787/WPZiB z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie odnowienia niektórych środków ograniczających skierowanych przeciwko Uzbekistanowi

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnota/Szwajcaria z dnia 27 października 2006 r. zmieniająca Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu ds. transportu lotniczego Wspólnoty/Szwajcarii z dnia 27 października 2006 r. zmieniającej Załącznik do Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zatwierdzenia metod klasyfikacji tusz wieprzowych we Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5400) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 26 z 2006

  Informacje dotyczące daty wejścia w życie umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską z jednej strony a Republiką Albanii z drugiej strony

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4440 — GE/DISKO/ASL) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/111/WE z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między państwami członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi, a także w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4442 — Carphone Warehouse/AOL UK) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 16 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1700/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 936/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na terenie bloku Q7 niderlandzkiego szelfu kontynentalnego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1699/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1698/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Komunikat Komisji dotyczący procedury ustalonej na mocy art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 96/67/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 11 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1697/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1696/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające zakaz połowów złocicy i szkarłacicy w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE) i IV (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Publikacja wniosku o rejestrację zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 7 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1695/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1694/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Umowa dotycząca ochrony zdrowia pracowników poprzez prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie krzemionki krystalicznej i produktów, które ją zawierają

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1693/2006 z dnia 16 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro