e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 7 Listopad 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ślub z cudzoziemcem - potrzebne dokumenty

  Jakie dokumenty potrzebne są do zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcem w Polsce? (narzeczony z Niemiec).

 • Zwrot z urzędu skarbowego a spadek

  W lutym 2006 r. zmarł mój Ojciec. Stronami w postępowaniu spadkowym była moja Mama, Siostra i ja. Ojciec pozostawił testament, na mocy którego całość spadku nabyła moja Siostra (zamężna) - postanowienie sądu z dnia 15.05.2006. W skład masy spadkowej wchodziło między innymi: spółdzielcze (...)

 • Zasady korzystania z tzw. ulgi odsetkowej

  W lutym wzięłam kredyt hipoteczny na budowę domu jednorodzinnego, w tym roku oddam budynek do użytku. Czy możliwy jest zwrot odsetek z urzędu skarbowego? Co potrzebne jest do rozliczenia z urzędem skarbowym?

 • Darowizna pieniężna z zagranicy

  Mam dwie córki w Szwajcarii, od których bardzo często otrzymuję w prezencie różne kwoty (Franki). Córki mieszkają tam i pracują legalnie od wielu lat. Czy muszę zgłaszać te darowizny do urzędu skarbowego? Jaki ew. podatek pobierze mi US od tych kwot? Jaka jest dolna granica kwotowa darowizny (...)

 • Odsetki od pożyczki a VAT

  Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, będąca płatnikiem podatku VAT udziela pożyczki Sp. z o.o. Pożyczki tej udziela nie jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale jako osoba prywatna. W ustawie o podatku VAT zwalnia z opodatkowania usługi udzielania pożyczek (świadczone (...)

 • Spadkobierca wspólnika w spółkach handlowych

  Czy w jakiejkolwiek ze spółek prawa handlowego (osobowej lub kapitałowej) istnieje zasada, że spadkobierca udziałowca z mocy prawa (jeżeli oczywiście wyrazi taką wolę) wchodzi w prawa zmarłego wspólnika? Czy w jakiejkolwiek ze spółek wspólnicy nie muszą wyrazić zgody na objęcie udziałów (...)

 • Wspólność łączna w spółce cywilnej

  Jak należy rozumieć sformułowanie "bezudziałowy charakter wspólności łącznej" w przypadku wspólników spółki cywilnej, gdy chodzi o nieruchomość, jako majątek łączny spółki?

 • Udziały w majątku spółki cywilnej

  Według obowiązujących przepisów majątek spółki cywilnej stanowi tzw. współwłasność łączną, co oznacza, iż dopóki istnieje stosunek spółki - dopóty istnieje i współwłasność, a więc brak jest oznaczenia udziałów w rzeczy wspólnej. Jak należy zatem rozumieć możliwość, że (...)

 • Różnicowanie siły głosu w spółce cywilnej

  Czy w umowie spółki cywilnej można wprowadzić zasadę głosowania udziałami? Jeżeli np. udziały wynoszą procentowo 17, 17, 33, 33, to czy można zastrzec, że w takiej odpowiednio proporcji będzie liczona siła głosu danego wspólnika?

 • Termin odbioru domu

  W roku 2002 (tj. 4 lata temu) złożyłem zawiadomienie o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania budynku w Urzędzie Miasta. Ponieważ w okresie 14 dni nie otrzymałem informacji o odrzuceniu mojego zawiadomienia byłem przekonany, że zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego budynek (...)

 • Prawa autorskie jako aport

  Posiadam indywidualne oprogramowanie wykonane na umowę o dzieło przez informatyków. Umowa o dzieło opiewa na kwotę prawie 56 000 zł. Chcę rozpocząć działalność gospodarczą w formie sp. z o.o. Czy posiadając prawa autorskie majątkowe do specjalistycznego oprogramowania mogę wprowadzić (...)

 • Umorzenie postępowania a warunkowe umorzenie

  Radnym nie może osoba, wobec której wydano prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne w sprawie popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego. Czy umorzenie ze względu na niską szkodliwość społeczną (na podstawie art. 17 par. 1 pkt 3 kpk) jest umorzeniem (...)

 • Pożyczka od udziałowca a PCC

  Ustawa o PCC zwalnia od podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczkę, której udziela udziałowiec spółce z o.o. (w której posiada udziały). Nie trudno sobie wyobrazić sytuację, w której potrzebująca dofinansowania sp. z o.o. w zamian za pokaźną pożyczkę doprowadzi do zbycia małego udziału (...)

 • Wstąpienie w prawa najmu przez nabywcę

  Kupiłem dom z ważną umową najmu. Dom jest wynajęty firmie na cele mieszkalne dla pracownika firmy. Umowa jest na 3 lata z minimalnym okresem najmu na 1 rok, z czego do tej pory minęło 6 miesięcy. W jaki sposób można najłatwiej przepisać umowę najmu na nowego właściciela domu? Czy można (...)

 • Wniesienie apelacji

  Mam w przyszłości zamiar wnosić apelację do sądu wyższej instancji, ponieważ już kilka razy uważałam, że sędzia, która prowadziła moją sprawę nie była obiektywna. Chodzi o sprawę o podwyższenie alimentów. W jakim terminie trzeba wnieść apelację? Jak powinien wyglądać wniosek (...)

 • Gmina spadkobiercą udziału w mieszkaniu

  Wszyscy spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek. Zmarły nie zostawił testamentu. Masą spadkową jest połowa prawa własnościowego do mieszkania spółdzielczego, w którym zamieszkuję wraz z dorosłym synem. Połowa prawa własnościowego należy do mnie (żony zmarłego spadkodawcy). Wiem, że (...)

 • Prawo do zasiłku chorobowego

  Podczas choroby pracodawca mnie zwolnił dyscyplinarnie w jednej ze swoich firm, a zapomniał zwolnić w kolejnej firmie, gdzie byłem zatrudniony na 1/8 etatu. Zwolniłem się więc sam po kilku dniach też podczas choroby. Chorowałem łącznie ponad 40 dni i dostałem zwolnienie lekarskie tylko dla (...)

 • Zwolnienie lekarskie podczas urlopu wypoczynkowego

  Pracownik wziął urlop na dwa dni: 2 i 3 listopada (czwartek i piątek). W poniedziałek do firmy przyniósł zwolnienie obejmujące okres 2-8 listopada, czyli także 2 dni urlopu. Czy pracownik ma prawo odebrać sobie te 2 dni urlopu w innym terminie w związku z faktem, że podczas urlopu zachorował (...)

 • Zmiana siedziby spółki z o.o.

  Jestem prokurentem w spółce z o.o. W zarządzie jest dwóch Niemców przebywających aktualnie na terenie Niemiec. Przenieśliśmy siedzibę do innego miasta. Złożyłem w KRS wniosek o zmianę wpisu, ale oddalono go ze względu na to, że potrzebna jest uchwała. Nie wiem, czy wystarczy uchwała (...)

 • Odezwa sądu cywilnego

  Na podstawie art. 34 kpc, jako cesjonariusz z tytułu umowy cesji powierniczej, uzyskałem nakaz zapłaty w sądzie właściwym miejscowo dla mojego miejsca zamieszkania, choć zarówno dłużnik - pozwany, jak też cedent (powierzający) mieszkają w innym województwie. Dłużnik wniósł sprzeciw (...)

 • Zaliczenie palmtopa do grupy środków trwałych

  Do jakiej grupy w klasyfikacji środków trwałych zaliczyć palmtop z nawigacją satelitarną samochodową?

 • Wpis hipoteki na zajętej nieruchomości

  Komornik na wniosek wierzycieli wszczął egzekucję z nieruchomości dłużnika tj. zajął nieruchomość i złożył wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w księgę wieczystą. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi hipotekami. Czy w takiej sytuacji i do jakiego momentu wierzyciel egzekwujący (...)

 • Żądanie odstąpienia od egzekucji z ruchomości

  W trakcie prowadzenia egzekucji z nieruchomości, po jej zajęciu i oszacowaniu a przed wyznaczeniem licytacji jeden z wierzycieli wystąpił do pozostałych wierzycieli o odstąpienie od egzekucji przedmiotów ruchomych znajdujących się w zajętej nieruchomości i również zajętych przez Komornika (...)

Zmiany w Prawie • Zmiana Konstytucji a dopuszczalność ekstradycji

  Co zmienia się w Konstytucji RP? 7 listopada br., z dniem ogłoszenia, weszła w życie ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (...)

 • Taryfy za ciepło

  Jak przedsiębiorstwa energetyczne mają ustalać taryfy i opłaty za dostarczane do odbiorcy paliwa gazowe, energię elektryczną lub ciepło? Prawo energetyczne stanowi, (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1479 z 2006

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2006 r. sygn. akt P 28/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 1478 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań EUROCONTROL w zakresie przepisów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym ESARR

 • Dziennik Ustaw Poz. 1477 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sadem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom

 • Dziennik Ustaw Poz. 1476 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru świadczenia dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1475 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia

 • Dziennik Ustaw Poz. 1474 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu zbywania akcji Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1473 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2006 r. w sprawie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1472 z 2006

  Ustawa z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz ustawy o izbach rolniczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1471 z 2006

  Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 782 z 2006

  Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 6 października 2006 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

 • Monitor Polski Poz. 781 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Transportu z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

 • Monitor Polski Poz. 780 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 października 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 779 z 2006

  Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2006 r. w sprawie przygotowania i wprowadzenia w życie Narodowego Programu Wspierania Rodziny

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 219 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie pomocy państwa nr C 30/2004 (ex NN 34/2004) przyznanej przez Portugalię zwalniającej z podatku dochodowego od osób prawnych zyski kapitałowe z pewnych operacji/transakcji realizowanych przez przedsiębiorstwa publiczne (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2950) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 213 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2006 r. dotycząca pomocy państwa jaką Francja zamierza wdrożyć na rzecz spółki Euromoteurs [C 1/2005 (ex N 426/2004)] (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1540) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 207 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 4. aprīlis 2006 w sprawie planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen. Pomoc nr C 33/2005 (ex N 277/2004) (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1184) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 205 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r. dotycząca pomocy państwa – Francja – Pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstwa Air Lib (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 649) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 196 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2006 r w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Niemcy na rzecz Magog Schiefergruben GmbH & Co.KG (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 641) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 194 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie pomocy państwa przyznanej przez Królestwo Niderlandów na rzecz AZ i AZ Vastgoed BV (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 80) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 159 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Hessen-Thüringen – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3931) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 134 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004)3930) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 110 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października.2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Hamburgische Landesbank – Girozentrale, obecnie HSH Nordbank AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3928) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 81 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania pomocy przez Niemcy na rzecz Bayerische Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3927) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 58 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Norddeutsche Landesbank – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3926) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. dotycząca pomocy państwa udzielonej przez Niemcy na rzecz Westdeutsche Landesbank – Girozentrale, obecnie WestLB AG (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3925) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2006

  Warunkowe zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 55/06 — Warunkowe zaproszenie do składania wniosków dotyczących organizacji i realizacji edycji corocznej Nagrody Unii Europejskiej w dziedzinie Dziedzictwa Kulturowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/601/WE w sprawie środków nadzwyczajnych w odniesieniu do niedozwolonego genetycznie zmodyfikowanego organizmu pn. LL RICE 601 w produktach z ryżu (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5266) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Rozporządzenie (WE) nr 1637/2006 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 listopada 2006 r. dotyczące przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu waluty euro w Słowenii (EBC/2006/15)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Program kultura (2007-2013) — Wsparcie działań kulturalnych — Część 1.2.2 tłumaczenia literackie — Warunkowe zaproszenie do składania wniosków — EACEA nr 10/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Program kultura (2007-2013) — Wsparcie działań kulturalnych — Część 1.1 wieloletnie projekty współpracy — Część 1.2.1 działania w ramach współpracy — Warunkowe zaproszenie do składania wniosków — EACEA nr 9/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1636/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2368/2002 wprowadzające w życie system certyfikacji Procesu Kimberley dla handlu międzynarodowego surowcem diamentowym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Opinia dotycząca wniosku złożonego na mocy art. 30 dyrektywy 2004/17/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Wykaz urzędów celnych, w których można zgłaszać do swobodnego obrotu we Wspólnocie Europejskiej produkty wymienione w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1635/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4392 — DSGI/FR-Invest/F-group JV) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1635/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 737/90 w sprawie warunków regulujących przywóz produktów rolnych pochodzących z państw trzecich w następstwie wypadku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1634/2006 z dnia 6 listopada 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie przyznania przez Niemcy pomocy na rzecz Landesbank Berlin – Girozentrale (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3924) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 16/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. przyjęte przez Radę, działającą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług na rynku wewnętrznym