e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 12 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Sp. z o.o. a inwestowanie na giełdzie

  Istniejąca i działająca od kilku lat Spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie na giełdzie w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa pochodne itd.). Dochody z giełdy są już opodatkowywane przez Biuro Maklerskie, czy to oznacza, że zysk, który w ten sposób wypracuje (...)

 • Koniec urlopu wychowawczego

  W roku ubiegłym, tzn. od 01.03.2005 do 31.12.2006 r. została zawarta umowa o pracę na czas określony. Do połowy kwietnia 2006 r byłam na urlopie macierzyńskim, a po jego zakończeniu złożyłam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy miał trwać do końca tego roku, zgodnie (...)

 • Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

  Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. Wcześniej chorował i otrzymał wynagrodzenie za czas choroby za 33 dni. Od grudnia na nowo muszę ustalić podstawę do chorobowego, bo ostatnie (...)

 • Skutki zawarcia ugody pozasądowej

  W toczącym się sporze gospodarczym (po pierwszym posiedzeniu sądu) strony chcą zawrzeć ugodę pozasądową. Podyktowane jest to chęcią załatwienia sprawy "od ręki". Powód cofnie wówczas pozew za zgodą pozwanego. Wedle woli stron koszty zastępstwa miałaby ponieść każda strona we własnym (...)

 • Wygaśnięcie służebności a wpis w KW

  Jestem właścicielem nieruchomości rolnej, w dziale ciężary i ograniczenia jest wpisane "prawo wypasu" dla każdorazowego właściciela nieruchomości gruntowej (....), zgodnie z ustaleniem porozumienia sądowego z dnia 3 kwietnia 1918 r. Aktualna właścicielka władnącej nieruchomości nie prowadzi (...)

 • Opłata od wniosku o uwłaszczenie

  W KW uwidocznionymi właścicielami są ludzie nieżyjący od lat 40-tych. Ich córka umarła w 1969 r. Nie wiem czy została uznana za spadkobierczynię, nie wiem też czy ma dzieci. Mój ojciec użytkował przedmiotowe pole od początku lat 60-tych. Nie wiem jaka była umowa, czy też podstawa, na (...)

 • Inwestycje spółki na giełdzie

  Istniejąca i działająca od kilku lat spółka z o.o. chce rozpocząć inwestowanie swoich środków na giełdzie papierów wartościowych w pełnym zakresie (wszystkie akcje, kontrakty terminowe, prawa pochodne itd.). Czy jest wymagany konkretny numer PKD dla takiej działalności? Czy jest wymagane (...)

 • Zgłoszenie do ubezpieczenia w trakcie miesiąca

  Osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego po terminie, zatem w zgłoszeniu do tego ubezpieczenia wpisała termin złożenia zgłoszenia. W deklaracji za miesiąc, w którym osoba ta zaczęła podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, została wykazana (...)

 • Uprawnienia referendarza

  Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności podpisu, którym został opatrzony?

 • Złożenie pozwu przeciwegzekucyjnego

  Wniosłem pozew przeciwegzekucyjny o charakterze uprzedzającym wszczęcie jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego oraz powództwo opozycyjne. W uzasadnieniu wskazałem, że w chwili składania wniosku nie toczą się żadne postępowania egzekucyjne przeciwko mojej osobie. Sąd okręgowy postanowił (...)

 • Stwierdzenie nieważności umów kredytowych żony

  Małżonka zaciągnęła wiele kredytów w różnych bankach w różnych miejscowościach. Małżonka nigdy nie posiadała a jednocześnie w 2005 roku definitywnie utraciła zdolność spłaty zaciągniętych kredytów. Wniosłem do Sądu Okręgowego powództwo przeciwko małżonce o ustalenie nieważności (...)

 • Język umowy zawieranej przez przedsiębiorców

  W obrocie gospodarczym kontrahenci krajowi coraz częściej proponują nam zawieranie umowy w języku obcym lub w języku obcym + tłumaczenie (gdzie autentycznym tekstem jest tekst w języku obcym). Czy w obrocie gospodarczym z Kontrahentem krajowym, na wykonywanie prac na terenie RP można zawrzeć (...)

Artykuły i poradniki

 • Jak dokonać korekty podatku naliczonego?

  Ustawa o podatku VAT określa terminy, w których podatnik ma prawo do odliczenia podatku z otrzymanych faktur i innych dokumentów. Jeżeli podatnik nie dokonał odliczenia podatku w określonych w ustawie terminach, może odliczyć podatek przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za (...)

Zmiany w PrawieInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1671 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze

 • Dziennik Ustaw Poz. 1670 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sadów gospodarczych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1669 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Dziennik Ustaw Poz. 1668 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków określonych w ustawie budżetowej na rok 2006

 • Dziennik Ustaw Poz. 1667 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej strefy ekonomicznej

 • Monitor Polski Poz. 913 z 2006

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2006 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Poz. 912 z 2006

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 911 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczania świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2007 r.

 • Monitor Polski Poz. 910 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w trzecim kwartale 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 909 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 908 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 listopada 2006 r. o zwolnieniu stanowiska sędziowskiego

 • Monitor Polski Poz. 907 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wykazu zakładów zajmujących się wytwarzaniem lub obrotem paszami

 • Monitor Polski Poz. 906 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ogłoszenia listy osób, spośród których marszałkowie województw powołują komisje egzaminacyjne języków obcych dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek

 • Monitor Polski Poz. 905 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Budownictwa z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Budownictwa lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Poz. 904 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2006 r. nr 113-49-06 o powołaniu Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego

 • Monitor Polski Poz. 903 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr 112-10-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 902 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-48-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 901 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-47-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 900 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-46-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 899 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-45-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 898 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2006 r. nr Z.110-44-2006 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 897 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. nr 115-5-06 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Poz. 896 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2006 r. nr 112-9-06 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Poz. 895 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 listopada 2006 r. nr 111-51-06 o nadaniu stopni oficerskich generałów

 • Monitor Polski Poz. 894 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2006 r. nr 111-44-06 o nadania stopnia generała brygady

 • Monitor Polski Poz. 893 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. nr Z.110-41-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 892 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2006 r. nr Z.110-40-2006 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 891 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

 • Monitor Polski Poz. 890 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku

 • Monitor Polski Poz. 889 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 15 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie

 • Monitor Polski Poz. 888 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 35 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie

 • Monitor Polski Poz. 887 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Toruniu

 • Monitor Polski Poz. 886 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Kazimierza Zubowskiego

 • Monitor Polski Poz. 885 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Mariana Podrazy

 • Monitor Polski Poz. 884 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Edwarda Makarego Maniury

 • Monitor Polski Poz. 883 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Hanny Beaty Gronkiewicz-Waltz

 • Monitor Polski Poz. 882 z 2006

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Romana Czepe

 • Monitor Polski Poz. 881 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie uczczenia ofiar katastrofy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba"

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 103 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 31/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej program działań Wspólnoty w dziedzinie polityki ochrony konsumentów (2007–2013) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 30/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (2008)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 29/2006 z dnia 14 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania danych statystycznych na temat wyładunków produktów rybołówstwa w państwach członkowskich i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 60 z 2006

  Sprostowanie do wspólnego działania Rady 2006/867/WPZiB z dnia 30 listopada 2006 r. rozszerzającego i zmieniającego mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM) (  Dz.U. L 335 z 1.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 59 z 2006

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (  Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 57 z 2006

  Wspólne działanie Rady 2006/918/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2006/304/WPZiB dotyczące utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 56 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby niebieskiego języka we Francji w latach 2004–2005 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6382)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 52 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przewidująca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do roślin Vitis L., innych niż owoce, pochodzących z Chorwacji lub z Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 6365)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 51 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 grudnia 2006 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2002/887/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarlonych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 5997)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 28/2006 z dnia 23 października 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 49 z 2006

  Porozumienie między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 47 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 13 listopada 2006 r. dotycząca zawarcia Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie zmiany kwoty wkładu finansowego Norwegii przewidzianej w Porozumieniu między Wspólnotą Europejską a Królestwem Norwegii w sprawie udziału Norwegii w pracach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMNiN)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 42 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/136/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia dinokapu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 41 z 2006

  Opinia nr 6/2006 na temat wniosku w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej i przedłużającej okres obowiązywania decyzji 804/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającej wspólnotowy program działań na rzecz wspierania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Wspólnoty (program Herkules II)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 37 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/135/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia karbendazymu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/134/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia fenarimolu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 27 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/133/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flusilazolu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 22 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/132/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia procymidonu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 17 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/131/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia metamidofosu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 17 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4425 — Merril Lynch/Irish Life & Permanent) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4454 — TPG/Télédiffusion de France) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4422 — Bertelsmann/Vodafone/Moconta) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/130/WE z dnia 11 grudnia 2006 r. wykonująca dyrektywę 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie ustanowienia kryteriów zwolnienia z wymogu wydawania na podstawie recepty określonych weterynaryjnych produktów leczniczych przeznaczonych dla zwierząt hodowanych, chowanych lub utrzymywanych w celu produkcji żywności (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4463 — An Post/Fortis/JV) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 14 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4470 — Apollo Group/Jacuzzi Brands) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Decyzja nr 5/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie Regulaminu pracowniczego Centrum Technicznego ds. Współpracy Rolnej i Wiejskiej (CTA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4395 — Boeing/C-MAP) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 94/25/WE z dnia 16 czerwca 1994 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do łodzi rekreacyjnych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Opinia Komisji dotycząca systemu obrotu handlowego produktami rolnymi mającego zastosowanie od dnia 1 stycznia 2007 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 10 z 2006

  Decyzja nr 4/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie statutu i regulaminu wewnętrznego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1818/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania pułapami ilościowymi dotyczącymi chlorku potasu w związku ze środkami antydumpingowymi stosowanymi względem przywozu chlorku potasu pochodzącego z Białorusi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1817/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja nr 3/2006 Komitetu Ambasadorów AKP-WE z dnia 27 września 2006 r. w sprawie regulaminu finansowego Centrum Technicznego ds. Współpracy w Dziedzinie Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (CTA)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólnotowy Urząd Odmian Roślin – Zaproszenie do wyrażania zainteresowania powołaniem na przewodniczącego komisji odwoławczej oraz na jego zastępcę

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 27/2006 z dnia 25 września 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Sprawozdanie specjalne nr 10/2006 dotyczące ocen ex post programów celu 1 i 3 na lata 1994–1999 (fundusze strukturalne) wraz z odpowiedziami Komisji