e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 19 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Zajęte wynagrodzenie a powrót z urlopu bezpłatnego

  Z mojej pensji prowadzona jest egzekucja komornicza. Przez cztery miesiące byłam na urlopie bezpłatnym. O fakcie tym zakład pracy poinformował oczywiście komornika. Za tydzień wracam do pracy. Czy po powrocie do pracy zakład pracy automatycznie ponownie informuje komornika o zmianie sytuacji, (...)

 • Zaliczenie w koszty towaru przekazanego do testów

  Spółka z o.o. zajmująca się handlem artykułami elektrycznymi przekazała innej firmie po jednej sztuce z kilku grup swoich towarów do testów - użytkowania. Towary te nie zostaną zwrócone spółce. Jeśli odbiorca będzie zadowolony z użytkowania tych produktów prawdopodobnie zamówi dużą (...)

 • Przedawnienie uprawnień z tytułu reklamacji

  W 2004 r. zakupiłem kilkanaście par drzwi wraz z montażem. Wykonawca wykonał drzwi, ale okazywały się być one wadliwe. Więc wymiana tych drzwi trwała przez około prawie rok. Jedne drzwi były naprawiane, ale inne sie wypaczały i tak w kółko. Pod koniec 2005 r. Wykonawca przerwał naprawianie (...)

 • Odpowiedzialność solidarna za czynsz

  Dnia 22.02.2002 r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, na który nadał klauzulę wykonalności przeciwko 3 dłużnikom solidarnym (pozwanym) i zasądził na rzecz powoda kwotę 5 tys. zł. Powód pozwał 3 dłużników (pozwanych) tj. matkę z synem oraz jego ojczyma z powodu nie płacenia czynszu w wynajmowanej (...)

 • Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, czy będą zobowiązane płacić składki?

 • Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

  Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę a alimenty na dzieci zapłaciłem dopiero w poniedziałek. Była żona od razu oddała sprawę do komornika, (...)

 • Rozdzielność majątkowa a oświadczenie majątkowe

  Zamierzamy wraz z żoną zawrzeć umowę notarialną o rozdzielności majątkowej. W wyniku takiej umowy, na mocy przepisów o rozdzielności majątkowej cały majątek wspólny ruchomy i nieruchomy oraz kosztowności, oszczędności i papiery wartościowe, zostaną podzielone między nas w równych (...)

 • Uprawnienia aspiranta pomocy społecznej

  W naszym ośrodku jest zatrudniona osoba z wykształceniem średnim na stanowisku aspiranta pracy socjalnej. Czy ta osoba może samodzielnie przeprowadzać wywiady w terenie, czy też może to robić tylko osoba zatrudniona na stanowisku - pracownik socjalny (która posiada wykształcenie wyższe)?

 • Odszkodowanie za wypowiedzenie najmu

  W grudniu tego roku obiekt, który wynajmujemy został sprzedany. Nowy właściciel może nam wypowiedzieć umowę zgodnie z art. 678 kc w terminie ustawowym - w tym przypadku 1 miesięcznym. Zgodnie z umową na czas nieokreślony zawartą z poprzednim właścicielem mogliśmy ją wypowiedzieć z terminem (...)

 • Rozwiązanie umowy najmu na czas oznaczony

  Od lat wynajmujemy (reprezentuję spółkę z o.o.) budynek mieszkalny na biuro od właściciela budynku. Umowa była zawsze podpisywana na okresy roczne. Teraz też chcemy taką umowę zawrzeć (na rok 2007), ale z możliwością wypowiedzenia trzymiesięcznego. Co trzeba konkretnie w umowie napisać, (...)

 • Wykreślenie wspólnika spółki jawnej z KRS

  Spółka jawna posiada 5 wspólników po 20 % udziałów każdy. Jest umowa spółki podpisana przez wspólników. Spółka chce wykupić jednego wspólnika lub ten wspólnik chce zbyć te udziały i odejść od spółki. Jakie dokumenty muszę przygotować do KRS, żeby było ok? Pozostali wspólnicy (...)

 • Dodatkowe badanie techniczne samochodu

  Nasza firma kupiła samochód ciężarowy od innej firmy. Samochód ten miał zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymogi stawiane samochodom ciężarowym. Zaświadczenie to poprzedni nabywca złożył w urzędzie skarbowym. W samochodzie nie zaszły żadne zmiany konstrukcyjne. (...)

 • Remanent likwidacyjny

  Przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wykonywał działalność obejmującą m.in. prowadzenie wypożyczalni kaset video, prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ze względu na to, że ten rodzaj działalności (wypożyczalnia) w pewnym momencie przestał (...)

 • Separacja a rozliczenie z dzieckiem

  Sąd orzekł separację wyrokiem z dnia 13.12.2006. Wyrok uprawomocni się po 21 dniach (w 2007 roku). Od marca 2006 istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa. Czy wobec powyższego za 2006 można rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dzieci?

 • Dziedziczenie osobistego majątku małżonka

  W dniu 9.07.1969 r. J.. i W. nabyli aktem notarialnym gospodarstwo rolne zabudowane o pow. 11,11ha od Skarbu Państwa na zasadach wspólności ustawowej. W dniu 6 maja 1970r. zmarła Wanda. pozostawiając troje dzieci B., R. i A. Po śmierci żony w niedługim czasie J. żeni się z H. Żadnych zapisów (...)

Artykuły i poradniki

 • Likwidacja działalności gospodarczej i ryzyko podwójnego opodatkowania VAT

  Przepisy Unii Europejskiej ustanawiają jako jedną z naczelnych zasad podatku VAT, zasadę neutralności oraz zakaz podwójnego opodatkowania. Niestety przepisy polskiej ustawy w wielu miejscach zasadę tę naruszają. Jako jeden z przykładów sytuacji, które mogą stać się sporą pułapką dla (...)

Zmiany w PrawieProjekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1708 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać jednostka uprawniona do wydawania świadectw potwierdzających właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1707 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1706 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie określenia stopni wojskowych Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1705 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1704 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie Kostrzyńsko-Słubickiej Strefy Ekonomicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1703 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

 • Dziennik Ustaw Poz. 1702 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń i nagród pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczącego Komisji i jego Zastępców

 • Dziennik Ustaw Poz. 1701 z 2006

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 • Dziennik Ustaw Poz. 1700 z 2006

  Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

 • Dziennik Ustaw Poz. 1699 z 2006

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Poz. 1698 z 2006

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o współpracy w zwalczaniu przestępczości ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych, podpisanej w Warszawie dnia 21 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1697 z 2006

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej stosowania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o ekstradycji, sporządzonej dnia 10 lipca 1996 r., zgodnie z artykułem 3 ustęp 2 Porozumienia o ekstradycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanego w Waszyngtonie dnia 25 czerwca 2003 r., sporządzonej w Warszawie dnia 9 czerwca 2006 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1696 z 2006

  Ustawa z dnia 26 października 2006 r. o ratyfikacji Poprawki do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu dnia 8 lipca 2005 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 137 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 133 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2004 ustalające środki przejściowe zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 dla niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych jako surowce kategorii 1 i 2 i przeznaczone do celów technicznych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 126 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczące tymczasowego i stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 112 z 2006

  Sprostowanie do: Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego — Publikacja końcowych sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2005 (  Dz.U. C 266 z 31.10.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 106 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 86 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 80 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Fundacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 67 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Eurojustu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Eurojustu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 64 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2006

  Regulamin Komitetu Nadzoru OLAF-u

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 62 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 62 z 2006

  Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4433 — RREEF/Peel Ports Holdings/Peel Ports) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 61 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1873/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWWiS, EWG, Euratom) nr 300/76 określające kategorie urzędników uprawnionych do pobierania dodatków za pracę zmianową oraz stawki i warunki ich przyznawania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 61 z 2006

  Równowartość progów określonych w dyrektywach 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4520 — Industri Kapital/Attendo) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 60 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 59 z 2006

  Wykaz państw trzecich uznanych na podstawie procedury określonej w art. 18 ust. 3 dyrektywy 2001/25/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (Sytuacja na dzień 20 listopada 2006 r.) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 57 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Ukrainy

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 55 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu azotanu amonu pochodzącego z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4514 — Advent/Carlyle/H.C.Starck) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 54 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Centrum ds Zapobiegania: Kontroli i Chorób za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 53 z 2006

  Komunikat Komisji dla rolników uprawiających kukurydzę

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 51 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu częściowego przeglądu okresowego środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących z Rosji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 48 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Centrum

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 47 z 2006

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu polialkoholu winylowego (PVAL) pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i z Tajwanu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 45 z 2006

  Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczących pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1/2004 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Urzędu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 41 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1872/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 36 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 31 z 2006

  Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 97/23/WE z dnia 29 maja 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 30 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 24 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1871/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 21 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2006 z dnia 4 grudnia 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej zasady dotyczące nominalnych ilości produktów w opakowaniach jednostkowych, uchylającej dyrektywy Rady 75/106/EWG i 80/232/EWG oraz zmieniającej dyrektywę Rady 76/211/ EWG

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 18 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Odbudowy za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Informacje sporządzone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Akt nr 1/2006 Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniający jego regulamin

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Leków za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. dostosowująca wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca decyzję z dnia 27 marca 2000 r. upoważniającą dyrektora Europolu do rozpoczęcia rokowań w sprawie umów z państwami trzecimi oraz instytucjami niepowiązanymi z UE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1870/2006 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Republiką Kazachstanu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1854/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie publikacji na 2007 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych sporządzonej w rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Decyzja Rady z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniająca Regulamin Pracowniczy Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko: administrator doradca ds. audiowizualnych (nr ref. CONS/AD/046)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 32/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Sprawozdanie dotyczące sprawozdania finansowego Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji za rok budżetowy 2005, wraz z odpowiedziami Agencji