e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 22 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Ulga mieszkaniowa a zakup mieszkania za granicą

  Mam w Polsce dwa mieszkania. Jedno z nich, którego właścicielem jestem od mniej niż dwóch lat, chciałbym niedługo sprzedać i uzyskane pieniądze wydać na cele mieszkaniowe w UK. Wiem, że gdybym za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupił mieszkanie np. w Warszawie, to mógłbym nie płacić (...)

 • Nieopłacenie zarzutów w sprawie gospodarczej

  Otrzymałam nakaz zapłaty z Sądu Gospodarczego. Do tego nakazu wniosłam sprzeciw w ustalonym terminie. Jednak nie uiściłam opłaty sądowej. Sąd odrzucił moje zarzuty podając w uzasadnieniu brak opłaty sądowej. Czy jest możliwość złożenia zażalenia do Sądu na odrzucenie moich zarzutów? (...)

 • Pracownik na L4 a rozwiązanie umowy o pracę

  Czy pracownikowi który jest na zwolnieniu lekarskim można przesłać oświadczenie woli pracodawcy o zerwaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia? Wiem ze nie można podczas L4 przedstawić zerwania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, ale czy ta ochrona pracownika ma tez zastosowanie w przypadku (...)

Opinie prawneInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1755 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1754 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1753 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych sądów grodzkich oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia sądów grodzkich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1752 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

 • Dziennik Ustaw Poz. 1751 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Poz. 1750 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1749 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1748 z 2006

  Wyrok Trybunału konstytucyjnego z dnia 18 grudnia 2006 r. sygn. akt U 10/05

 • Dziennik Ustaw Poz. 1747 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wydatków ponoszonych na śródlądowe drogi wodne i ich infrastrukturę

 • Dziennik Ustaw Poz. 1746 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia, zmiany i znoszenia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz obiektu fizjograficznego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1745 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania okresowej służby wojskowej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1744 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu uzyskiwania przez żołnierzy niezawodowych zezwoleń na wyjazd i pobyt za granicą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1743 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie stypendiów dla cudzoziemców polskiego pochodzenia studiujących w kraju swojego zamieszkania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1742 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu

 • Dziennik Ustaw Poz. 1741 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw Poz. 1740 z 2006

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg

 • Dziennik Ustaw Poz. 1739 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1738 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania w przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, skazanych za przestępstwa pozostające w związku z używaniem środków odurzających lub substancji psychotropowych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1737 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1736 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 7 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej użytkowników statków powietrznych, przewoźników i innych przedsiębiorstw prowadzących działalność lotniczą

 • Dziennik Ustaw Poz. 1735 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1734 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych

 • Dziennik Ustaw Poz. 1733 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie opakowań materiału siewnego, które uznaje się za małe opakowania WE

 • Dziennik Ustaw Poz. 1732 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie korpusów osobowych i grup osobowych kadry zawodowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1731 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych oraz zawierających je produktów

 • Dziennik Ustaw Poz. 1730 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie warunków i trybu współpracy ministra właściwego do spraw finansów publicznych z jednostką koordynującą oraz audytorem wewnętrznym agencji płatniczej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 378 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie „Czasu, by wrzucić wyższy bieg” – uczynienia z Europy obszaru przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego (2006/2138(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 370 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w rozszerzonej Unii Europejskiej: Europejski Plan Działania na lata 2006-2007 (2006/2105 (INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 366 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie AIDS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 361 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie postępów poczynionych przez UE w zakresie tworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBS) (art. 2 i 39 Traktatu UE)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 356 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego wdrażającego siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) na rzecz działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) (COM(2005)0445 — C6-0386/2005 — 2005/0190(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 352 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007-2011) (COM(2005)0444 — C6-0385/2005 — 2005/0189(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 344 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego, który ma zostać zrealizowany w formie działań bezpośrednich przez Wspólne Centrum Badawcze w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0439 — C6-0380/2005 — 2005/0184(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 290 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego „Współpraca” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 — 2013) (COM(2005)0440 — C6-0381/2005 — 2005/0185(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 272 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie programu szczegółowego „Możliwości” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0443 — C6-0384/2005 — 2005/0188(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 265 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Pomysły” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0441 — C6-0382/2005 — 2005/0186(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 252 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu szczegółowego „Ludzie” wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013) (COM(2005)0442 — C6-0383/2005 — 2005/0187 (CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 230 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady (Euratom) ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007 – 2011) (COM(2006)0042 — C6-0080/2006 — 2006/0014(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 229 z 2006

  MODUŁ DOTYCZĄCY OSÓB POBIERAJĄCYCH RENTY I EMERYTURY

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 229 z 2006

  ZBIÓR DANYCH PILOTAŻOWYCH DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZEŃ NETTO Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 228 z 2006

  SYSTEM PODSTAWOWY ESSPROS

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 224 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 223 z 2006

  OZNAKOWANIE ZGODNOŚCI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 223 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego systemu zintegrowanych statystyk na temat zabezpieczenia społecznego (ESSPROS) (COM(2006)0011 — C6-0024/2006 — 2006/0004(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 222 z 2006

  MINIMALNE KRYTERIA, KTÓRE POWINNY BYĆ UWZGLĘDNIANE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE W STOSUNKU DO JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA OCENĘ ZGODNOŚCI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 214 z 2006

  PROCEDURY OCENY ZGODNOŚCI

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 212 z 2006

  ZASADNICZE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 199 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych (COM(2005)0457 — C6-0312/2005 — 2005/0194(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 199 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2007/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wprowadzania do obrotu artykułów pirotechnicznych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 198 z 2006

  FUNDUSZ GWARANCYJNY DLA UCZESTNIKÓW

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 173 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013) (COM(2005)0705 — C6-0005/2006 — 2005/0277(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 173 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2007-2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 170 z 2006

  SYSTEMY FINANSOWANIA

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 169 z 2006

  ORIENTACYJNY PODZIAŁ NA POSZCZEGÓLNE PROGRAMY

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 137 z 2006

  TEMATY

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 133 z 2006

  CELE NAUKOWE I TECHNOLOGICZNE, OGÓLNE KIERUNKI TEMATÓW I DZIAŁAŃ

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wspólnego stanowiska Rady mającego na celu przyjęcie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007 — 2013) (12032/2/2006 — C6-0318/2006 — 2005/0043(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 125 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w drugim czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia decyzji nr …/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej Siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 121 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przystąpienia Rumunii do Unii Europejskiej (2006/2115(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 117 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady uprawniającej Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych do prowadzenia działalności w dziedzinach wymienionych w Tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej (COM(2005)0280 — C6-0289/2005 — 2005/0125(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 117 z 2006

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przystąpienia Bułgarii do Unii Europejskiej (2006/2114(INI))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 116 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych (COM(2005)0280 — C6-0288/2005 — 2005/0124(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 115 z 2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego brzmienia art. 139 Regulaminu — przepis przejściowy dla systemu językowego (2006/2244(REG))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 109 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady udzielającej gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat poniesionych w związku z pożyczkami i gwarancjami udzielonymi na potrzeby projektów poza granicami Wspólnoty (COM(2006)0324 — C6-0275/2006 — 2006/0107(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 108 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia partnerskiego w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (COM(2006)0363 — C6-0282/2006 — 2006/0122(CNS))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 105 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada. 2006 r. w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/…/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 104 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/…/WE ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (COM(2006)0646 — C6-0360/2006 — 2006/0210(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2006

  Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (COM(2006)0645 — C6-0362/2006 — 2006/0209(COD))

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 102 z 2006

  Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 30 listopada 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr …/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 100 z 2006

  36. Sprawozdanie: Lynne A6-0351/2006 — Popr. 3

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 99 z 2006

  35. Sprawozdanie: Lynne A6-0351/2006 — Ust. 2/2

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 97 z 2006

  34. Sprawozdanie: Lynne A6-0351/2006 — Ust. 2/1

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 96 z 2006

  33. RC B6-0619/2006 — AIDS — Rezolucja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 94 z 2006

  32. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 2/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 93 z 2006

  31. RC B6-0619/2006 — AIDS — Punkt uzasadn. L

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 91 z 2006

  30. RC B6-0619/2006 — AIDS — Punkt uzasadn. K

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 90 z 2006

  29. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 1/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 88 z 2006

  28. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 6/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 87 z 2006

  27. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 4/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 85 z 2006

  26. RC B6-0619/2006 — AIDS — Ust. 10

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 84 z 2006

  25. RC B6-0619/2006 — AIDS — Ust. 9

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 82 z 2006

  24. RC B6-0619/2006 — AIDS — podtytuł

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 81 z 2006

  23. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 5/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 80 z 2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/944/WE z dnia 14 grudnia 2006 r. ustalającej odpowiednie poziomy emisji przyznane Wspólnocie i każdemu z jej państw członkowskich w ramach Protokołu z Kioto na mocy decyzji Rady 2002/358/WE (  Dz.U. L 358 z 16.12.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 79 z 2006

  22. RC B6-0619/2006 — AIDS — Popr. 3/rev.

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 78 z 2006

  21. B6-0625/2006 — przestrzeń wolności — Rezolucja

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 77 z 2006

  Decyzja Rady 2006/1000/WPZiB z dnia 11 grudnia 2006 r. dotycząca wdrożenia wspólnego działania 2002/589/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania broni strzeleckiej i lekkiej w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 76 z 2006

  20. Sprawozdanie: Riera Madurell A6-0379/2006 — Popr. 173

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 74 z 2006

  19. Sprawozdanie: Prodi A6-0371/2006 — Popr. 75

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 73 z 2006

  18. Sprawozdanie: Niebler A6-0369/2006 — Popr. 27

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 71 z 2006

  17. Sprawozdanie: Hasse Ferreira A6-0289/2006 — Rezolucja

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 70 z 2006

  16. Sprawozdanie: Hasse Ferreira A6-0289/2006 — Wniosek Komisji

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 68 z 2006

  Decyzja nr 2/2006 Rady Stowarzyszenia WE–Turcja z dnia 17 października 2006 r. zmieniająca protokół 1 i 2 do decyzji nr 1/98 w sprawie systemu handlu produktami rolnymi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 68 z 2006

  15. Sprawozdanie: Moscovici A6-0421/2006 — Rezolucja

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 67 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 935/2006

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 66 z 2006

  14. Sprawozdanie: Moscovici A6-0421/2006 — Punkt uzasadn. C

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 65 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 65 z 2006

  13. Sprawozdanie: Moscovici A6-0421/2006 — Ust. 10

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 63 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 63 z 2006

  12. Sprawozdanie: Van Orden A6-0420/2006 — Rezolucja