e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 4 Grudzień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Wymuszenie spłaty długu

  Znajomy został podejrzanym o dokonanie przestępstwa z art. 191 par. 2 kk. Przedstawiono mu zarzut rozsyłania do różnych adresatów, w krótkich odstępach czasu pism zawierających treści uwłaczające godności rzekomego pokrzywdzonego, celem wymuszenia zwrotu wierzytelności. To uwłaczanie (według (...)

 • Działalność gospodarcza emeryta wojskowego

  Emeryt wojskowy z III grupą inwalidzką chce otworzyć nową działalność gospodarczą. Obecnie jest na wcześniejszej emeryturze, więc brakuje mu pełnej wysługi lat. Czy emeryt wojskowy (na wcześniejszej emeryturze) musi zgłaszać działalność gospodarczą do biura emerytalnego?

 • Umowa o roboty budowlane

  Wynająłem pewnego Pana, który ma firmę budowlaną do wybudowania mi domu jednorodzinnego mieszkalnego. Prace wykonał, od fundamentów zbudował dom, ściany dach, stropy itd. Jednak prace są bardzo wadliwe. Aktualnie wynająłem inną firmę, żeby zrobiła poprawki po tym pierwszym Panu. Są to (...)

 • Stacja trafo w pawilonie usługowym spółdzielni

  Stacja trafo znajduje się w części pawilonu usługowego należącego do spółdzielni mieszkaniowej, w którym są inne lokale użytkowe. Czy spółdzielnia ma prawo pobierać opłatę za użytkowanie pomieszczenia stacji trafo od zakładu energetycznego? Czy zakład energetyczny powinien przejąć (...)

 • Wypowiedzenie umowy dostawy

  W umowie dostawy przewidziana jest możliwość jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec kwartału kalendarzowego, w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej stronie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez jedną ze stron (...)

 • Apelacja od wyroku sądu ubezpieczeń społecznych

  ZUS odmówił wypłaty świadczenia pieniężnego w razie choroby i macierzyństwa (konkretnie rzecz dotyczy macierzyństwa). Odwołano się od tej decyzji, jednakże sąd oddalił odwołanie. Teraz strona chce napisać apelację od tego wyroku. Czy ta apelacja podlega opłacie stałej, czy stosunkowej? (...)

 • Informacja o stanie egzekucji komorniczej

  Komornik od dłuższego czasu nieskutecznie prowadzi egzekucję przeciwko dłużnikowi - spółce z o.o. Komornik jest trudno uchwytny, nie można się do niego dodzwonić - w kancelarii zgłasza się faks. Chciałbym uzyskać jak najwięcej informacji na temat stanu egzekucji, żeby móc ocenić, czy (...)

 • Darowizna dla parafii a podatek

  Chcę podarować parafii rzymsko-katolickiej działkę budowlaną. Czy mogę odliczyć od dochodu wartość tej darowizny? Jak ustalić wartość tej darowizny?

 • Uwłaszczenie współużytkowników wieczystych

  W 2006 roku jako jedyny z dziesięciu lokatorów budynku mieszkalnego posadowionego na gruncie będącym w wieczystym użytkowaniu, którego właścicielem jest gmina, złożyłem wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku. Pozostali (...)

 • Klasyfikacja studni w KŚT

  Do jakiej grupy środków trwałych należy zaliczyć studnię (obsługuje kilka obiektów)?

Zmiany w Prawie • Rynki rolne

  Czego dotyczą zmiany w zakresie rynków rolnych? 6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (...)

 • Ratownictwo górnicze a prawo do górniczej emerytury

  Czego dotyczy nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS? Od 6 grudnia 2006 r. zmianie uległa ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z (...)

Projekty UstawInterpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 1628 z 2006

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2007 r.

 • Dziennik Ustaw Poz. 1627 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie wysokości środków finansowych w 2006 r. i ich podziału między jednostki ochrony przeciwpożarowej działające w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1626 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie przeszkolenia zawodowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 • Dziennik Ustaw Poz. 1625 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich

 • Dziennik Ustaw Poz. 1624 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz sposobu wypłaty płatności uzupełniającej oraz płatności wyrównawczej producentom surowca tytoniowego

 • Dziennik Ustaw Poz. 1623 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1622 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy finansowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Poz. 1621 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw Poz. 1620 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury

 • Dziennik Ustaw Poz. 1619 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • Dziennik Ustaw Poz. 1618 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych oraz zakresu okresowych informacji o udzielonych dopłatach

 • Dziennik Ustaw Poz. 1617 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania

 • Dziennik Ustaw Poz. 1616 z 2006

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie stawek pomocy finansowej z tytułu nadzwyczajnych środków wsparcia rynku

 • Dziennik Ustaw Poz. 1615 z 2006

  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • Monitor Polski Poz. 880 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyjaśnień do Taryfy celnej

 • Monitor Polski Poz. 879 z 2006

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 20 zł oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 878 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 877 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 876 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2006 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Poz. 875 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2006 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Poz. 874 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Poz. 873 z 2006

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 września 2006 r. o nadaniu orderów i odznaczenia