e-prawnik.pl Porady prawne

Archiwum 15 Luty 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Krótkoterminowe inwestycje w nieruchomości

  Mamy zamiar kupić z mężem dwa lub trzy mieszkania, wyremontować je i sprzedać. Z jakimi przepisami musimy się zapoznać? Czy będziemy musieli naliczyć VAT przy sprzedaży, nie mamy działalności gospodarczej. A jeżeli byśmy musieli rozpocząć działalność gospodarczą, to na co musimy się (...)

 • Koszty delegacji

  Czy rozliczając delegację zagraniczną właściciela firmy koszt za nocleg w hotelu (jest rachunek), można w całości zaksięgować w koszty firmy, czy też tak samo jak paragony za wyżywienie zaksięgować do wysokości 0,25% przychodu w koszty reprezentacji i reklamy?

 • Księgowanie faktur Vat za usługi telefoniczne

  Data wystawienia faktury za tel. m-c styczeń 2006, a płatności dokonano w lutym. Czy w książce przychodów i rozchodów w styczniu muszę zaksięgować tylko wartość netto z faktury jako koszt firmy (za pomocą dow. PK), a następnie tę samą wartość netto i VAT już tylko w lutym w ewidencji (...)

 • Rozliczenie delegacji zagranicznej właściciela

  Właściciel firmy ma zamiar w najbliższym czasie poszerzyć działalność gosp. (świadczy usługi budowlane) na kraje Wspólnoty Europejskiej. W styczniu i lutym jeździł do Danii w celu rozpoznania rynku. Po powrocie do kraju przedłożył rachunki za nocleg, paragony za zakup paliwa (jechał firmowym (...)

 • Wspólne rozliczenie małżonków-przedsiębiorców

  Mąż jest zatrudniony (umowa o pracę), natomiast żona prowadzi samodzielną działalność gospodarczą (ale nie ryczałtową). 1) Jaka powinna być forma tej działalności, żeby małżonkowie mogli się wspólnie rozliczać rocznie? Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy jedna strona ma wyższe (...)

 • Składki na Fundusz Pracy kosztem podatkowym

  Czy Fundusz Pracy wlicza się w koszty uzyskania przychodu w firmie osoby fizycznej?

 • Roszczenia posiadającego służebność mieszkania

  W chwili obecnej jestem w trakcie podziału majątku, jestem po rozwodzie, mam zniesioną ustawową wspólność małżeńską z dniem 01-01-1999 roku. Razem z byłą żoną jesteśmy współwłaścicielami posesji, "zakupiliśmy" ją od moich rodziców, miała to być darowizna (rodzice nie dostali (...)

 • Egzekucja komornicza a dofinansowane urządzenia

  Czy urządzenia i maszyny dofinansowane w części z dotacji UE mogą stanowić przedmiot egzekucji komorniczej?

 • Przedsiębiorstwo małżonka a wspólność majątkowa

  Żona jest samodzielnym jednoosobowym przedsiębiorcą, ma swoją firmę. Mąż też jest jednoosobowym samodzielnym przedsiębiorcą, ma (inną niż żony) swoją firmę. Obydwie firmy prowadzone są w tym samym domu (nieruchomości) będącym własnością obojga we wspólności ustawowej. Czy stanowią (...)

 • Założenie księgi wieczystej po śmierci małżonka

  Po złożeniu wniosku o zasiedzenie nieruchomości w styczniu 2005r., w czerwcu 2005r. sąd stwierdził nabycie na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej przez zasiedzenie powyższej nieruchomości. W grudniu 2005r. jedno z małżonków zmarło, zanim do sądu złożono wniosek o założenie (...)

 • Kontrola PIP

  Czy pracodawca, u którego PIP przeprowadza kontrolę na podstawie pisemnej skargi lub zawiadomienia może uzyskać informację na temat treści tej skargi oraz osoby, która ją złożyła? Czy PIP ma obowiązek podania tych okoliczności na żądanie kontrolowanego? Czy można domagać się ujawnienia (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie w życie 20 lutego 2006 będzie miała zastosowanie do wysokości oprocentowania zapisanego na wekslu?

 • Pomoc mieszkaniowa dla wychowanka domu dziecka

  Czy Domy Dziecka są zobowiązane zapewnić swoim wychowankom lokal mieszkalny lub lokal tymczasowy po uzyskaniu przez nich pełnoletniości i zamiarze usamodzielnienie się? Czy też obowiązek ten spoczywa na Starostwie lub gminie, pomimo tego że pierwszeństwo przydziału mieszkań dla wychowanków (...)

 • Odbiorca danych osobowych opublikowanych na stronie internetowej

  Student wyraził zgodę na umieszczenie jego wyniku na stronie internetowej uczelni. Strona internetowa jest powszechnie dostępna. Czy osoby, które przez przypadek zapoznały się z tą oceną są odbiorcami danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych art. 7 pkt. 6?

 • Umowa zlecenia a umowa rezultatu

  Czy strony typowej umowy starannego działania mogą się umawiać co do rezultatu działań zleceniobiorcy i uzależniać od tego wynagrodzenie? Czy np. adwokat może się umawiać z klientem na prowizję od wartości wygranej sprawy?

 • Rozporządzenie przedmiotem procesu

  Czy rozporządzenie przedmiotem, wobec którego toczy się proces, ma wpływ na przebieg tego procesu?

 • Swobodna ocena dowodów z zeznań świadków

  W procesach z art.207§1kk, art.157§2kk z art.11§2kk, art.286§1kk strona skarżąca posługuje się zeznaniami "świadków zeznań". Innymi słowy: osoby te tj. rodzina żony, nie były bezpośrednimi świadkami wydarzeń a znają je jedynie z relacji żony. Większość faktów jest dowodzona właśnie (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku trwałego innym podmiotom przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (...)

 • Zaliczanie darowizn a testament

  Czy oświadczenie spadkodawcy o nie zaliczeniu darowizny na schedę spadkową, zgodnie z art. 1039 KC jest skuteczne w przypadku dziedziczenia testamentowego? Czy spadkodawca, który sporządził testament, a następnie stosowne oświadczenie o nie zaliczeniu darowizny do masy spadku, powinien anulować (...)

Artykuły i poradniki

 • Kredyty i pożyczki od lub dla podmiotów zagranicznych

  Ograniczeniom obrotu dewizowego podlega zaciąganie przez rezydentów od nierezydentów z krajów trzecich kredytów lub pożyczek o terminie spłaty ponad połowy kwoty kredytu lub kwoty pożyczki przed upływem roku od dnia zawarcia umowy. Ograniczeniom podlega także udzielanie przez rezydentów nierezydentom (...)

Projekty Ustaw • Będzie strażnik przeciw korupcji?

  Czego dotyczy projekt?  Korupcja nie jest żadnym odkryciem rodzimym i nowym, lecz skala i rozmiar, jakie to zjawisko przybrało w III Rzeczypospolitej, wywołuje (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 178 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba wykwalifikowana odpowiedzialna za jakość i kontrolę serii produktu leczniczego przed wprowadzeniem na rynek

 • Dziennik Ustaw Poz. 177 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz ich oznakowania

 • Dziennik Ustaw Poz. 176 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2006 r. w sprawie wymagań dla audytorów uprawnionych do weryfikacji rocznych raportów

 • Dziennik Ustaw Poz. 175 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw Poz. 174 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej

 • Dziennik Ustaw Poz. 173 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia kwoty zabezpieczenia wnoszonej przez podmiot przetwarzający, na zlecenie jednostki organizacyjnej, owoce i warzywa nieprzeznaczone do sprzedaży

 • Dziennik Ustaw Poz. 172 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia trybu i terminu powiadamiania o zamiarze nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw oraz o planowanym sposobie ich zagospodarowania

 • Monitor Polski Poz. 152 z 2006

  Komunikat Nr 2/2006/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Poz. 151 z 2006

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 150 z 2006

  Zarządzenie Nr 26 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie zniesienia Rady Konsultacyjnej Spraw Rolnych

 • Monitor Polski Poz. 149 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 148 z 2006

  Porozumienie z dnia 22 sierpnia 2005 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Uzbekistanu o udzieleniu kredytu w pomocy wiązanej, sporządzonej w Warszawie dnia 10 lipca 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 147 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej, podpisanej w Straszynie dnia 18 marca 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 146 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o połączeniu drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej i drogi ekspresowej R11 po stronie czeskiej na polsko-czeskiej granicy państwowej, podpisana w Straszynie dnia 18 marca 2005 r.

 • Monitor Polski Poz. 145 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem, podpisanej w Ostrawie dnia 23 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 144 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem, podpisana w Ostrawie dnia 23 listopada 2004 r.

 • Monitor Polski Poz. 143 z 2006

  Oświadczenie Rządowe z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.

 • Monitor Polski Poz. 142 z 2006

  Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli w sprawie spłaty i restrukturyzacji zadłużenia Republiki Angoli wobec Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona w Luandzie dnia 21 listopada 2003 r.

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 32 z 2006

  Decyzja Rady 2006/96/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie realizacji wspólnego stanowiska 2004/179/WPZiB dotyczącego środków ograniczających skierowanych przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 31 z 2006

  Wspólne stanowisko Rady 2006/95/WPZiB z dnia 14 lutego 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko kierownictwu Naddniestrza w Republice Mołdowy

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 25 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 lutego 2006 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzewanych przypadków wysoce zjadliwej grypy ptaków u dzikiego ptactwa w Austrii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 517)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 21 z 2006

  Decyzja nr 2/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca tabelę I, tabelę II, tabelę IV pkt c) i Załącznik do tabeli IV protokołu nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 18 z 2006

  Decyzja nr 1/2006 Wspólnego Komitetu WE–Szwajcaria z dnia 31 stycznia 2006 r. zastępująca tabele III i IV pkt b) protokołu nr 2

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 15 z 2006

  Dyrektywa Komisji 2006/19/WE z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia 1-metylocyklopropenu jako substancji czynnej (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 13 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 254/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 253/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szybkich testów i środków zwalczania TSE u owiec i kóz (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Zaproszenie do składania wniosków dotyczących działań pośrednich w ramach programu szczegółowego na rzecz badań, rozwoju technologicznego i demonstracji: Integracja i wzmocnienie Europejskiego Obszaru Badawczego — Szczegółowe zaproszenie na rzecz promowania uczestnictwa partnerów z wybranych krajów trzecich w projektach, w odniesieniu do których umowy zostały już podpisane lub są na etapie negocjacji w priorytetowych badawczych dziedzinach tematycznych — Identyfikatory zaproszenia FP6-2006-TTC-TU-Priority-1; FP6-2006-TTC-TU-Priority-3; FP6-2006-TTC-TU-Priority-4; FP6-2006-TTC-TU-Priority-5; FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-1; FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-2; FP6-2006-TTC-TU-Priority-6-3; FP6-2006-TTC-TU-Priority-7

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr EAC/70/05 na wdrożenie Działania 1, Działania 2 i Działania 3 w roku akademickim 2007/2008 oraz Działania 4 w 2006 r. ERASMUS MUNDUS — Program działań Wspólnoty na rzecz podniesienia jakości w szkolnictwie wyższym i promowania porozumienia międzykulturowego poprzez współpracę z krajami trzecimi

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4072 — NEC/Philips Business Communications) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 5 z 2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4140 — The Coca-Cola Company/Coca-Cola Hellenic Bottling Company/Fresh & Co) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 252/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie stałego zezwolenia na niektóre dodatki paszowe oraz tymczasowych zezwoleń na nowe zastosowanie niektórych już dopuszczonych dodatków paszowych (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4093 — Toyota Tsusho/Tomen) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4143 — AACF/Astorg/OFIC) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Decyzja nr 3/2005 Wspólnego Komitetu UE-Szwajcaria z dnia 15 grudnia 2005 r. zmieniająca protokół nr 3 do Umowy dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 251/2006 z dnia 14 lutego 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe euro