Archiwum 4 Kwiecień 2006

Brak artykułów do wyswietlenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

 • Rozmowy służbowe z telefonu pracownika

  Zakład zakupuje dla pracowników karty do telefonów komórkowych, stanowiących własność pracownika. Ze względu na charakter pracy tych pracowników zachodzi taka konieczność. Czy zakup tych kart stanowi koszt uzyskania przychodu dla zakładu? Czy dla pracownika wartość karty stanowi przychód (...)

 • Opodatkowanie umorzenia długu

  Czy jeśli wierzyciel umorzy dług, np. ok. 100 tys., lub zawrze ugodę z dłużnikiem na kwotę np. 10 tys., to w pierwszym przypadku od 100 tys., a w drugim od 90 tys. płaci się podatek dochodowy (podatek od darowizny)?

 • Zgon właściciela przedsiębiorstwa

  Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, jeśli chodzi o urząd skarbowy, czy trzeba złożyć PIT lub jakieś inne pismo, zawiadomnienie itd.?

 • termin składania deklaracji CIT-2, VAT-7

  Podpisanie aktu założycielskiego spółki z o.o. nastąpiło 23.01.06 r. Zgłoszenie do KRS 06.03.06 r. i zgłoszenie rejestracyjne do Urzędu Skarbowego: NIP-2, VAT-R miało miejsce 06.03.06 r., gdzie podana była data rozpoczęcia działalności 15.03.06 r. Od kiedy, za jaki miesiąc należy złożyć (...)

 • Odmowa wszczęcia postępowania-nieważność decyzji

  Czy pismo administracyjne, które nie jest decyzją, ale dotyczy rozstrzygnięcia istotnej kwestii w sprawie braku podstaw do wszczęcia postępowania musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym ocenę dowodów, czy też może zawierać tylko odmowę bez żadnego uzasadnienia. Moim zdaniem (...)

 • Obowiązek informowania wspólnoty o najmie lokalu

  Czy ważna jest uchwała wspólnoty, w której żąda się informowania administracji wspólnoty, komu wynajmuje się mieszkanie czy stanowisko parkingowe będące własnością hipoteczną? W uchwale jest żądanie, aby podawać imię i nazwisko, adres stałego zamieszkania i numer samochodu. Czy uchwała (...)

 • Odpowiedzialność adwokata za pomówienie

  Czy kuzynka podejrzana o przywłaszczenie znacznej sumy, której na koncie bankowym nigdy nie było i której też nigdy nie wypłacała może skarżyć o pomówienie zarówno spadkobierców właściciela konta jak i ich adwokata? Słyszałam, że zgodnie z prawem unijnym adwokat również może być (...)

 • Odpowiedzialność prezesa spółki z o.o.

  Czy jeśli obejmuję stanowisko prezesa spółki z o.o. z dniem 1 maja 2006 r. odpowiadam swoim majątkiem za zobowiązania spółki zaciągnięte przed tym terminem pod zarządem starego prezesa?

 • Zmiany w spółce z o.o - formularze

  W spółce z o.o. było 6 wspólników. W zarządzie: prezes i dwóch wiceprezesów, 3 prokurentów. Jeden ze wspólników odkupił wszystkie udziały od pozostałych 5 wspólników. Czy należy zmienić umowę spółki - na np. jednoosobowa? Czy należy zmienić sposób reprezentacji, z czlonek zarzadu (...)

 • Certyfikat Rezydencji

  Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku od przychodów z kapitałów pieniężnych osiągniętych w Polsce przez osobę posiadającą w Polsce wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy (niezamieszkałą w Polsce) zgodnie z tymi (...)

 • Diety za podróże zagraniczne kierowców

  Firma włoska założyła w Polsce nową, całkowicie samodzielną sp. z o.o. Firma w Polsce zatrudnia kierowców, nie ma jednak jeszcze własnych środków transportu. Została sporządzona umowa pomiędzy włoską firmą a polską, dla każdego pracownika oddzielna. Kierowcy na podstawie tej umowy (...)

 • Separacja a rozwód

  Mój mąż nadużywa alkoholu, mamy dwoje dzieci w wieku szkolnym, w wyniku spożywania alkoholu mąż staje się agresywny , bluźni wobec mnie i dzieci oraz używa przemocy. Chciałabym się dowiedzieć jakie rozwiązanie byłoby dla mnie lepsze: separacja czy rozwód? Jakie koszty się z tym wiążą? (...)

 • Pełnomocnik w spółce cywilnej

  Wspólnik spółki cywilnej przebywający stale za granicą chce ustanowić swego pełnomocnika w spółce. Czy pozostali wspólnicy mają jakikolwiek wpływ na osobę pełnomocnika i zakres pełnomocnictwa? Czy wystarczy pełnomocnictwo ogólne do wszystkich spraw, czy muszą być wyszczególnione konkretne (...)

 • Umowa zlecenie z członkiem zarządu

  W przypadku gdy dwóch wspólników w spółce z o.o. jest również członkami zarządu umowę o zlecenie powinien podpisać z nimi pełnomocnik zarządu wybrany przez wspólników, gdy nie ma rady nadzorczej. Kogo na ogół wybiera się na takiego pełnomocnika? Jakie inne prawa i obowiązki ma taki (...)

 • Zwolnienie lekarskie przedstawiane w sądzie

  Jaki akt prawny reguluje kwestie zwolnień lekarskich przedkładanych do sądu przez obwinionego w sprawach o wykroczenia? Chodzi mi o regulację akceptacji przez sąd zwolnień lekarskich od lekarza sądowego i zwykłego. W wypadku gdyby obwiniony musiał mieć zwolnienie od lekarza biegłego sądowego (...)

 • Egzamin radcowski bez aplikacji

  Interesuje mnie, czy w obecnym stanie prawnym można podejść do egzaminu na radcę prawnego bez odbywania aplikacji? O ile mi wiadomo, jest taka możliwość, jeżeli pracowało się przez okres 5 lat od chwili wejścia w życie stosownej ustawy na stanowisku prawnika. Czy zatrudnienie na stanowisku- (...)

 • Rejestracja samochodu w Polsce

  Obywatel Austrii zarejestrował w Polsce samodzielną działalność gospodarczą, jako osoba fizyczna ( wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jako zarejestrowany w Polsce przedsiębiorca, nabył w Austrii samochód osobowy, wwiózł go do Polski, opłacił akcyzę i VAT i chciał samochód (...)

 • Otworzenie oddziału banku

  Jakie powinnam spełniać warunki, aby móc otworzyć oddział banku? Wiem, że taką umowę mogę podpisać z ING lub Multibankiem?

 • Orzeczenie separacji a kontakty z dziećmi

  Zawarłem ugodę z żoną co do kontaktów z dzieckiem, było to w trakcie orzeczenia separacji. Jaka jest różnica pomiędzy taką ugodą a orzeczeniem w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej? Czy godząc się \"tylko\" na separację nie utrudniłem sobie drogi do kontaktów z dzieckiem? (...)

 • Dostarczenie treści wyroku pocztą

  Odwołałem się od wyroku w sprawie karnej. Rozprawa odbyła się w grudniu zeszłego roku. Do tej pory nie otrzymałem żadnego pisma w tej sprawie. Czy decyzje, które tam zapadły otrzymam automatycznie czy muszę wystosować jakieś pismo, aby otrzymać treść wyroku, decyzji? Jak mogę dotrzeć (...)

 • Wniosek o zaprzestanie przetwarzania danych

  W naszej firmie na mocy polecenia Prezesa Zarządu została przeprowadzona ocena pracownicza, przebiegająca w następujący sposób. Każdy z pracowników ocenia osoby, z którymi kontaktuje się zawodowo w firmie, pod 4 względami: komunikatywności, otwartości, efektywności oraz zaangażowania. (...)

 • Wniosek o odwieszenie kary pozbawienia wolności

  Skazany za oszustwo (pobrał zaliczkę i nie wykonał usługi a zaliczki nie zwrócił) na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby, miał wyrokiem sądu zwrócić pokrzywdzonemu pieniądze. Nie zwrócił ich jednak, a okres próby (zawieszenia) już minął. Ostatnio został ponownie (...)

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, co w konsekwencji doprowadziło do ogromnych strat, które poniosłem, gdyż nie mogłem wywiązać się z umów z moimi (...)

 • Umowa przedwstępna zawarta pod warunkiem

  Czy umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości może być warunkowa tzn. czy może być zawarty w niej warunek, że będzie ważna dopiero w momencie wystawienia promesy z banku gwarantującej udzielenie kredytu dla osoby kupującej?

Artykuły i poradniki

 • Kontrola administracji

  Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Kontrola oznacza badanie zgodności stanu istniejącego ze stanem postulowanym, ustalenie zasięgu i przyczyn rozbieżności oraz przekazanie wyników tego ustalenia, a (...)

Interpretacje podatkoweAkty Prawne • Dziennik Ustaw Poz. 390 z 2006

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

 • Monitor Polski Poz. 273 z 2006

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn

 • Monitor Polski Poz. 272 z 2006

  Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. o wskazaniu wystawy publicznej dającej pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na niej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym

 • Monitor Polski Poz. 271 z 2006

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2006 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Poz. 270 z 2006

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Poz. 269 z 2006

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie i obwodowych komisji wyborczych właściwych dla okręgu wyborczego nr 27 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Poz. 268 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie łamania na Białorusi praw człowieka i obywatela

 • Monitor Polski Poz. 267 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie oceny wyborów prezydenckich w Republice Białorusi

 • Monitor Polski Poz. 266 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie pierwszej rocznicy śmierci Jego Świątobliwości Jana Pawła II

 • Monitor Polski Poz. 265 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.

 • Monitor Polski Poz. 264 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uczczenia 25. rocznicy bydgoskiego marca 1981 roku i ogólnopolskiego strajku rolników indywidualnych

 • Monitor Polski Poz. 263 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w 55. rocznicę śmierci majora Zygmunta Szendzielarza " Łupaszki", dowódcy 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

 • Monitor Polski Poz. 262 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie uczczenia 350. rocznicy Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza

 • Monitor Polski Poz. 261 z 2006

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie wyboru uzupełniającego posłów członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 46 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Dziesięciolecie partnerstwa europejsko-śródziemnomorskiego: program pracy związany z wyzwaniami następnych pięciu lat

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 43 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 3/2006 z dnia 8 grudnia 2005 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 42 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej zasad, priorytetów i warunków zawartych w partnerstwie europejskim z Chorwacją

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 37 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie Kobiety a ubóstwo w Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 32 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie: Okres refleksji: struktura, zagadnienia i ramy oceny debaty nad Unią Europejską

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 28 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego Przegląd Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE na rok 2005: Wstępne podsumowanie i przyszłe kierunki realizacji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 27 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 2/2006 z dnia 8 grudnia 2005 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 26 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów Powstrzymywanie zmian klimatycznych na świecie

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 20 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie polityk morskich UE — problemu zrównoważonego rozwoju dla władz lokalnych i regionalnych

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 16 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatu Komisji Mobilizowanie potencjału umysłowego Europy: umożliwianie uniwersytetom wniesienia pełnego wkładu do strategii lizbońskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 15 z 2006

  Sprostowanie do Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych — 24. pełnego wydania (  Dz.U. C 68 A z 21.3.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 13 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie: Wzrost i zatrudnienie — Zintegrowane Wytyczne na lata 2005-2008 komunikat przewodniczącego w porozumieniu z wiceprzewodniczącym Verheugenem oraz komisarzami Almunią oraz Špidlą wraz z zaleceniem Komisji w sprawie Ogólnych wytycznych dla polityk gospodarczych Państw Członkowskich oraz Wspólnoty (zgodnie z art. 99 Traktatu WE) oraz wnioskiem dotyczącym decyzji Rady w sprawie wytycznych dla polityk zatrudnienia Państw Członkowskich (zgodnie z art. 128 Traktatu WE)

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 12 z 2006

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2006/109/WE z dnia 19 stycznia 2006 r. przyjmującej zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym w odniesieniu do przywozu niektórych zamknięć włazów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (  Dz.U. L 47 z dnia 17.2.2006)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 12 z 2006

  Zaproszenie do składania wniosków w dziedzinie ochrony środowiska

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 11 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie Komunikatu Komisji Trzeci raport w sprawie spójności: partnerstwo dla wzrostu, zatrudnienia i spójności

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 10 z 2006

  Inicjatywa Republiki Austrii na rzecz przyjęcia decyzji Rady dostosowującej wynagrodzenia podstawowe i dodatki pracowników Europolu

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 9 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 marca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1107) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 9 z 2006

  Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4096 — Carrefour/Hyparlo)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 8 z 2006

  Publikacja decyzji Państw Członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 w sprawie przyznawania licencji przewoźnikom lotniczym

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 7 z 2006

  Zawiadomienie o zakończeniu dochodzenia w sprawie środków ochronnych wszczętego w dniu 6 lipca 2005 r. na mocy rozporządzeń Rady (WE) nr 3285/94 i 519/94 w odniesieniu do przywozu mrożonych truskawek

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 6 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 892) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 6 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie Lepsze stanowienie prawa 2004 oraz Poprawa otoczenia regulacyjnego w dziedzinie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Unii Europejskiej

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 4 z 2006

  Lista gatunków roślin rolniczych

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 3 z 2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/648/WE dotyczącą środków ochronnych w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 893) (1)

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 3 z 2006

  Legenda

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 2 z 2006

  Informacje przekazane przez Państwa Członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw

 • Dziennik Urzedowy UE Legislacja Poz. 1 z 2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 547/2006 z dnia 3 kwietnia 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Kursy walutowe stosowane przez Europejski Bank Centralny do głównych operacji finansowych: 2,57 % na dzień 1 kwietnia 2006 r. — Kursy walutowe euro

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólny katalog odmian gatunków roślin rolniczych — 1. suplement do 24. pełnego wydania

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Wspólne stanowisko (WE) nr 1/2006 z dnia 1 grudnia 2005 r. przyjęte przez Radę, stanowiącą zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej wytyczne dla transeuropejskich sieci energetycznych oraz uchylającej decyzję Rady 96/391/WE i decyzję nr 1229/2003/WE

 • Dziennik Urzedowy UE Komunikaty Poz. 1 z 2006

  Opinia Komitetu Regionów w sprawie komunikatów Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Zapobieganie, przygotowanie oraz odpowiedź na ataki terrorystyczneZapobieganie i zwalczanie finansowania terroryzmu poprzez środki mające na celu usprawnienie wymiany informacji, zwiększenie przejrzystości i wykrywalności transakcji finansowychGotowość i radzenie sobie z konsekwencjami w walce z terroryzmemOchrona infrastruktury strategicznej w walce z terroryzmem